Regeringsbeslut Nr: 23
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Konstnärsnämnden

Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstnärernas villkorBidragsfördelning
Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Konstnärsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kultu­rer inom landet.

Målet för Konstnärsnämnden är att främja bild-, form-, ton-, scen- och filmkonstnärers möjlighet att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete samt att främja internationellt konstnärsutbyte genom att bl.a. erbjuda gästateljéer samt att bidra till ökade kunskaper om konstnärernas eko­nomiska och sociala förhållanden.


Verksamhetsgren Bidragsfördelning

Mål
Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever och verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärskap.

Återrapportering
Konstnärsnämnden skall redovisa såväl den kvantitativa som den kvalitativa utvecklingen. Med kvalitet avses exempelvis hur in­terna och externa experter bedömer bidragsgivningen, vilka rutiner som finns för kvalitetssäkring m.m. Redovisningen skall innehålla

- en redogörelse för om och på vilket sätt, bidragsgivningen leder till fler arbetsmöjligheter för konstnärer,

- en redogörelse för på vilket sätt nämnden följer upp bidragsgivningen och hur bidragsmottagarna återrapporterar till nämnden om exem­pelvis uppfyllda projektmål,

- ett resonemang kring uppföljningen, eventuella problem som är för­knippade därmed samt på vilket sätt en effektiv utvärdering av bevil­jade bidrag kan genomföras.

Resultatredovisningen skall innehålla följande uppgifter fördelat på de olika bidragsformerna och konstnärskategorierna:

- utvecklingen av bidragsgivningens volym,

- utvecklingen av bidragsgivningens kvalitet och effekter avseende konstnärernas ekonomiska och sociala villkor,

- utvecklingen av verksamhetens kostnader.

Bidragsgivningen inom ramen för International Artists’ Studio Program in Sweden (IASPIS) verksamhet skall redovisas särskilt. Av redovis­ningen skall bl.a. framgå

- verksamhetens kostnader, volym, kvalitet samt vilka effekter verksam­heten har för konstnärer verksamma i Sverige,

nationaliteten hos de konstnärer som arbetat vid IASPIS under år 2003.

Målet är att genom fördelning av bidrag stödja produktion av kortfilm.

Återrapportering: Konstnärsnämnden skall redovisa

- vilka filmprojekt som beviljats bidrag,

- effekterna av bidragsgivningen,

- vilka metoder nämnden använder sig av vid uppföljningen av bidrags­givningen.

Vidare skall fördelningen av bidraget till Konstnärsnämndens filmstöd under anslaget 28:36 Filmstöd redovisas särskilt.

Verksamhetsgren Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Mål
Målet är att löpande förse regeringen och andra intressenter med under­lag om utvecklingen inom området.

Återrapportering
Konstnärsnämnden skall genom en bred bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation redovisa en omvärlds­analys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom området. Rapporten skall även innehålla följande:

- utvärdering av effekterna av Konstnärsnämndens insatser inom områ­det fördelat på bidragsform och konstnärskategori,

- analys av omvärldsförändringar som påverkar konstnärernas ekono­miska och sociala situation.

- analys av invandrade konstnärers situation

Konstnärsnämnden skall även redogöra för metoder som ligger till grund för arbetet samt redogöra för orsakerna till eventuella skillnader i villkor mellan manliga och kvinnliga konstnärer. Återrapportering skall ske i särskild skrivelse senast den 1 april år 2003.

Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfient­lighet och rasism.

Återrapportering: Konstnärsnämnden skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

Övrig återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa resultatet av båda verksamhetsgre­narna, när särskilda skäl inte talar däremot, uppdelat på kvinnor och män. Resultatet skall analyseras och bedömas.

Regeringen har i budgetpropositionen för år 2001 (prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, s. 50–55) redovisat det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Regeringen har uttalat att på sikt bör hela kulturverk­samheten inom Kulturdepartementets ansvarsområde inkluderas i en så­dan regional analys. Mot den bakgrunden skall Konstnärsnämnden kart­lägga och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för år 2002 resp. år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 resp. den 1 mars 2004.


1.2Uppdrag

1. Regeringen uppdrar åt Konstnärsnämnden att redovisa vilka utestå­ende åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och in­komstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande tre­årsperiod. Uppdraget skall avrapporteras till Kulturdepartementet senast den 1 november 2003.

2. Konstnärsnämnden skall till Kulturdepartementet redovisa utgifts­prognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i för­hållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen 22 januari 2003,

- måndagen 10 mars 2003,

- onsdagen 7 maj 2003,

- måndagen 11 augusti 2003,

- måndagen 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:19Konstnärsnämnden (ramanslag)11 256 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden


28:20Ersättningar och bidrag till konstnärer (ramanslag)275 036 tkr
28:20 ap.1Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer (ram)56 743 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden
28:20 ap.2Individuell visningsersättning (ram)18 205 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 927 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.4Långtidsstipendier (ram)12 608 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden
28:20 ap.5Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form (ram)8 547 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden
28:20 ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film (ram)22 233 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden
28:20 ap.7Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet (ram)4 128 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden
28:20 ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)113 881 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)4 971 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden
28:20 ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)5 086 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.11Nordiska författarstipendier (ram)149 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.12Nordiskt författarsamarbete (ram)58 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.13Dramatikerstöd (ram)2 500 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.14Fonogramersättning (ram)5 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:20 ap.15Statliga ålderspensionsavgifter (obetecknat)4 000 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden

Villkor

28:20 ap.1 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer
- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 30 november 2003.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.


28:20 ap.2 Individuell visningsersättning
- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Bild­konst upphovsrätt i Sverige (BUS).

För anslagsposten skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra BUS om villkoren.

- BUS får använda högst 1074 tkr av anslaget till administrationskost­nader.

- BUS skall till Kulturdepartementet lämna budgetunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. En redogörelse för medlens fördelning för år 2003 skall lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2004. BUS skall bl.a. redovisa

- principerna för fördelning av den individuella visningsersättningen,

- antalet konstnärer som erhållit ersättning i förhållande till antalet an­sökningar,

- ersättningarnas storlek,

- fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer,

- vilka rutiner BUS har för uppföljning och kvalitetssäkring,

- databasens innehåll och möjligheterna att ur denna erhålla kunskaper om offentlig konst och konstnärernas levnadsvillkor.


28:20 ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer
- Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

- Antalet garantirum uppgår år 2003 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur stor andel av nya garanti­rum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kul­turjournalister.


Kammarkollegiet skall till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2003 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under år 2002. Re­dovisning av hur garantirummen har utnyttjats under år 2003 skall göras senast den 1 mars 2004.


28:20 ap.4 Långtidsstipendier
- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förord­ningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2003 skall antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102. Konstnärs­nämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma över­ens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.


28:20 ap.5 Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form
- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 30 november 2003.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.


28:20 ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film
- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och reste­rande 50 procent senast den 30 november 2003.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Konstnärsnämnden skall beakta vad regeringen anfört om stöd till koreografer och dansare (prop.2002/03:1 utg.omr.17, s. 25-26 och s.84)

Av anslaget skall 100 000 kr utgå till en ung koreograf i form av ett stipendium i Birgit Cullbergs namn.


28:20 ap.7 Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet
- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och reste­rande 50 procent senast den 30 november 2003.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.


28:20 ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek
- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

För anslagsposten skall för övrigt gälla följande villkor. I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sve­riges författarfond om villkoren.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Kulturdepartementet lämna redogörelse för verksamheten år 2002 tillsammans med bud­getunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. För verksamheten år 2003 skall redogörelse lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2004.


28:20 ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker
- Konstnärsnämnden skall betala ut medlen efter rekvisition till styrel­sen för Sveriges författarfond.

För anslaget skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den för­sta utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Kulturdepartementet lämna redogörelse för verksamheten år 2002 samt budgetunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. Budgetunderlaget skall innehålla för­slag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande rä­kenskapsåren.

- Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kr till administrationskostnader.

- I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturut­byte.


28:20 ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker
- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2003.

För anslagsposten skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarförbund om villkoren.

- Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska för­fattare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnär­liga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budget­året 2002.

- Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kr till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av er­sättningsbeloppen.

Sveriges författarförbund skall till Kulturdepartementet lämna redogö­relse för verksamheten år 2002 tillsammans med budgetun­derlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten år 2003 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2004.


28:20 ap.11 Nordiska författarstipendier
- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond. I samband med utbetalningen skall Kam­markollegiet erinra fondstyrelsen om nedanstående villkor.

- Från anslagsposten får utgå högst fyra resestipendier till svenska för­fattare för vistelse i annat nordiskt land. Stipendierna fördelas av sty­relsen för Sveriges författarfond. Stipendiebeloppen bestäms av sty­relsen med hänsyn till de utsedda stipendiaternas avreseort och res­mål. I övrigt gäller ”Bestemmelser för rejsestipendier till nordiske författere”, godkända för Sveriges del den 10 april 1970.

Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Kulturdepartementet lämna redogörelse för verksamheten år 2002 tillsammans med bud­getunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten år 2003 skall re­dogörelse lämnas senast den 1 mars 2004.


28:20 ap.12 Nordiskt författarsamarbete
- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund.

Sveriges författarförbund skall till Kulturdepartementet lämna en redo­görelse för verksamheten år 2002 tillsammans med budgetunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten år 2003 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2004.


28:20 ap.13 Dramatikerstöd
- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förord­ningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

För anslaget skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den för­sta utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Kulturdepartementet lämna redogörelse för verksamheten år 2002 samt budgetunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. Budgetunderlaget skall innehålla för­slag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten år 2003 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2004.

- Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 250 000 kr till administrationskostnader.


28:20 ap.14 Fonogramersättning
- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förord­ningen (1998:1387) om fonogramersättning.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

För anslaget skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den för­sta utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra STIM och SAMI om vill­koren.

- Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI.

STIM och SAMI skall gemensamt till Kulturdepartementet lämna redogörelse för verksamheten år 2002 samt budgetunderlag för år 2004 senast den 1 mars 2003. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räken­skapsåren. För verksamheten år 2003 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2004. Av redogörelsen skall framgå administrationskost­nader för fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.


28:20 ap.15 Statliga ålderspensionsavgifter
Anslagna medel skall i enlighet med förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket för an­slagsposter under anslaget 28:21 som omfattas av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande bidrag m.m.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:191690-
28:202540
28:20 ap.100-
28:20 ap.200-
28:20 ap.32540-
28:20 ap.400-
28:20 ap.500-
28:20 ap.600-
28:20 ap.700-
28:20 ap.800-
28:20 ap.900-
28:20 ap.1000-
28:20 ap.1100-
28:20 ap.1200-
28:20 ap.1300-
28:20 ap.1400-
28:20 ap.1500Inget2.2Övriga villkor

Konstnärsnämnden Räntekontkredit belopp som för till räntekontot (1/12 varje månad) Låneram
(tkr) 1 426 11 256 1 0002.3Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anli­tande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konst­närer i samband med nämndens internationella och nationella konst­närsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyr­ning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.

- Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning skall främst utgö­ras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.

Resultatet av verksamheten skall särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.
På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Robert Nilsson


Kopia till

Svenska Förläggareföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganisation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska gruppen av the International Federation of the Phonografic Industry (IFP
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonkonstnärsförbundet
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens Kulturråd