Regeringsbeslut Nr: 37
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Moderna Museet

Riksdagen har beslutat om Moderna Museets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Moderna Museet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Moderna Museets ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Moderna museet är att bevara och förmedla modern och sam­tida konst. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av denna del av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Moderna museets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål
Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa

- policy för insamling av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa i vilken utsträckning som olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv samt registrering, dokumentation och digitalisering. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy. Myndigheten skall särredovisa användningen av de särskilda medlen för inköp av samtida konst.

Verksamhetsgren Förmedling

Mål
Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlåning,

- antal besökare vid Moderna museet med en uppskattning av fördel­ningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor,

- antal vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.

Målet är att svenska konstnärer skall ges möjlighet att medverka vid internationella konstbiennaler och andra viktiga utställningar utomlands.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa vilka åtgärder som vid­tagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Målet är att uppnå ökad kunskap inom de områden myndigheten verkar.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med områdena samt med olika konstnärer. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskategorier och ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Museet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demo­kratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Målet är att Moderna museet som ansvarsmuseum inom sitt verksam­hetsområde skall verka för

- ökad museologisk kunskap inom museiväsendet,

- ökad samverkan med museer på regional respektive lokal nivå,

- utbyggnad av rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer särskilt när det gäller utställningar av samtida konst.

Återrapportering: Moderna museet skall redovisa vilka åtgärder som vid­tagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Moderna museet skall återrapportera former för internationellt sam­arbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

Målet är att Moderna museet skall vidareutveckla sin position som ledande institution inom samtidskonsten.

Återrapportering: Myndigheten skall redovisa särskilda insatser som gjorts och vilka effekter Moderna museets verksamhet har nationellt och internationellt.

Moderna museet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Moderna museet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovis­ning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Myndigheten skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en sär­skild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elekt­ricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Moderna museet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende 2003.

Moderna museet skall redogöra för myndighetens verksamhet under den tid som museets huvudbyggnad varit stängd p.g.a. uppkomna fukt- och mögelskador. Bl.a. skall konsekvenserna av verksamhetens nya förutsättningar analyseras. Vidare skall Moderna museet kortfattat redovisa planerna för den fortsatta verksamheten i den nyöppnade museibyggnaden.1.2Uppdrag

Moderna museet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprogno­ser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr)

Anslagskredit

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/4 varje kvartal)1

Låneram

28:28.10
Moderna museet


1 466


12 875


97 748


18 000

1 Till kontot överförs den 1 januari, den 25 mars, den 25 juni och den 25 september en fjärdedel av 97 748 000 kronor.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Moderna museet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller sam­arbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Moderna museet skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet005 00005 0005 000
Summa005 00005 0005 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Moderna museet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhanda­hålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Joachim Waern


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen