Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Uppsala universitet

Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Uppsala universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål
Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 340

1

Civilingenjörsexamen

800

1 220

Sjuksköterskeexamen

610

670

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

605

635

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

1 280

1 375

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i egyptologi, estetik, estniska, iranska språk, keltiska språk, swahili, turkiska språk, ungerska och seismologi.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall fortsätta att anordna viss internationell lärarfortbildning och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet deltagare i respektive utbildning.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskolor

Uppsala universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i matematik och beräkningsvetenskap samt en i ekonomi. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

438

Medicinskt

448

Naturvetenskapligt1

445

1 Examinationsmålet för Naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderar målet för Tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 24 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Centrum för genusvetenskap.

2. Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning samt den totala kostnaden för verksamheten vid Kollegiet för samhällsforskning SCASSS. Vidare skall universitetet redovisa på vilket sätt de extra resurser som anvisats till SCASSS budgeterats och använts.

3. Universitetet skall överta verksamhet avseende metallbiologisk forskning från Sveriges lantbruksuniversitet. Av årsredovisningen skall framgå hur övertagandet genomförts.Övriga mål och återrapportering
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:19Uppsala universitet: Grundutbildning (ramanslag)1 100 361 tkr
25:19 ap.1Takbelopp (ram)1 088 530 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:19 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)961 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:19 ap.3Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 563 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:19 ap.4Internationell lärarfortbildning (ram)7 307 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:19 ap.5Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 000 tkr

Disponeras av Uppsala universitet

Villkor

25:19 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation under 2003 och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:20Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)1 140 323 tkr
25:20 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)338 777 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:20 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (ram)205 184 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:20 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram)353 606 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:20 ap.4Tekniskt vetenskapsområde (ram)0 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:20 ap.5Kollegiet för samhällsforskning (ram)14 366 tkr

Disponeras av Uppsala universitet
25:20 ap.6Ersättning för lokalhyror (ram)228 390 tkr

Disponeras av Uppsala universitet

Villkor

25:20 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde
I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk forskning och forskarutbildning.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:1900
25:19 ap.1000
25:19 ap.2000
25:19 ap.300
25:19 ap.4000
25:19 ap.500
25:2000
25:20 ap.1000
25:20 ap.2000
25:20 ap.3000
25:20 ap.4003 %
25:20 ap.5000
25:20 ap.60002.2Övriga villkor

(tkr)

Anslags-kredit

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Uppsala universitet

208 738

665 000

25:19

1 100 360

25:20

1 140 323

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10082 00082 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning-6 0000000-6 000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa-6 000082 00082 0000-6 000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning1 600012 00011 5005002 100
Uppdragsutbildning12 4005 000115 000110 5004 50021 900
Uppdragsforskning85 00015 000251 000241 00010 000110 000
Summa99 00020 000378 000363 00015 000134 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnarKopia till