Regeringsbeslut
2003-01-17

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Valmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:53).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiDemokrati och deltagandeFörberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Valmyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Återrapportering
Bedömning av hur myndigheten bidragit till att uppfylla målet.

Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

Mål
Medborgarnas deltagande i de allmänna valen och i övriga politiska processer skall öka. Allmänna val och folkomröstningar skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering
Bedömning av hur myndigheten bidragit till att uppfylla målet.

Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål
1.Val till Europaparlamentet skall genomföras år 2004. Förberedelserna och genomförandet skall ske i enlighet med vallagen (1997:157).

2. Under löpande mandatperiod skall nya ledamöter i riksdagen respektive nya företrädare i Europaparlamentet samt ersättare för ledamöterna/företrädarna kunna utses inom 7 dagar efter det att anmälan inkommit till myndigheten.

3. Valmyndigheten skall följa den svenska och internationella utvecklingen i fråga om elektronisk röstning.

4. Valmyndigheten skall ha en beredskap så att extraval skall kunna anordnas inom 35 dagar.


Återrapportering
1. Valmyndigheten skall rapportera hur förberedelsearbetet inför valet till Europaparlamentet 2004 förlöpt.

2. Valmyndigheten skall redovisa antalet inkomna anmälningar om nya ledamöter/ersättare till riksdagen samt företrädare/ersättare till Europaparlamentet samt genomsnittlig handläggningstid.

3. Valmyndigheten skall redovisa hur man följt utvecklingen och vad som framkommit under året.

4. Valmyndigheten skall redogöra för beredskapsläget samt de åtgärder som vidtagits under året.1.2Uppdrag

1. Valmyndigheten skall rapportera om förberedelsearbetet med att ta fram statistik om valdeltagandet i samband med kommande val och folkomröstningar. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 maj 2003.

2. Valmyndigheten skall till regeringen senast den 30 april 2003 lämna en rapport om den svenska och internationella utvecklingen av elektronisk röstning.

3. Valmyndigheten skall lämna prognoser om anslagsförbrukning för budgetåren 2003 och 2004. Prognoserna skall avse alla anslag som Valmyndigheten disponerar och lämnas till Justitiedepartementet senast den 22 januari, 10 mars, 7 maj, 11 augusti och 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1Allmänna val (ramanslag)22 000 tkr
46:1 ap.1Allmänna val (ram)17 000 tkr

Disponeras av Valmyndigheten
46:1 ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
46:1 ap.3Tid för demokrati (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

46:1 ap.1 Allmänna val
Valmyndigheten får använda anslaget för utgifter i samband med:

1. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

2. Kostnader för drift och förvaltning av IT-stödet som används för val och folkomröstning.

3. Kostnader för förberedelser enligt vallagen (1997:157) avseende 2004 års val till Europaparlamentet.

4. Kostnader som kan hänföras till de allmänna valen 2002 och eventuella omval efter dessa.

5. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.


46:1 ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning
Vetenskapsrådet får använda medlen till:

1. Att bygga upp ett nätverk och en nationell plattform där såväl doktorander som redan etablerade forskare från olika ämnen och lärosäten kan mötas. Utgångspunkten för arbetet är vad som anges i propositionen 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet. En delrapport om det pågående arbetet skall lämnas till Justitiedepartementet senast den 31 oktober 2003.

2. Att kartlägga pågående forskning om demokrati-, förvaltnings- och folkrörelsefrågor. Kartläggningen skall ske utifrån vad som anges i särskilt regeringsbeslut.


46:1 ap.3 Tid för demokrati
Medlen skall användas till utvecklingsarbetet Tid för demokrati.

46:5Valmyndigheten (ramanslag)8 973 tkr

Disponeras av Valmyndigheten2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
46:100
46:1 ap.18500-
46:1 ap.22500
46:1 ap.300Allt
46:51350-2.2Övriga villkor

kr Räntekontokredit Belopp till räntekontot (1) Låneram (2)
Valmyndigheten 449 000 8 973 000 1 500 000

(1) Överföring sker med 1/12 varje månad.

(2) Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: