Regeringsbeslut Nr:1
2002-12-20 SB2002/13537 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Expertgruppen för EU-frågor

Riksdagen har beslutat om Expertgruppen för EU-frågors verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:52).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Expertgruppen för EU-frågor och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Anslag som inte ingår i något politikområde1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Expertgruppen för EU-frågors ansvarsområde.

Politikområde Anslag som inte ingår i något politikområde

Mål
Expertgruppen för EU-frågors verksamhet regleras av förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor.

Av förordningen framgår att Expertgruppen för EU-frågor skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Expertgruppen skall särskilt

1) initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,

2) göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

3) följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt

4) publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Återrapportering
Expertgruppen för EU-frågor skall, mot bakgrund av vad som angivits ovan, rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Häri skall ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1-4 som angivits ovan.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7Expertgruppen för EU-frågor (ramanslag)9 179 tkr

Disponeras av Expertgruppen för EU frågor

Villkor

90:7 Expertgruppen för EU-frågor
Expertgruppen för EU-frågor skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för anslaget som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

-den 22 januari 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

-den 10 mars 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

-den 7 maj 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

-den 11 augusti 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

-den 3 november 2003, (prognos åren 2003 och 2004)2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
90:72100-2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot (1) Låneram (2)
Expertgruppen för EU-frågor 918 9 179 300

(1) Överföringen sker med 1/12 varje månad.

(2) Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgängar som används i verksamheten.


På regeringens vägnar


Margareta Winberg
Per Virdesten


Kopia till

Finansdepartementet / Ba
Regeringskansliets revisionskontor / SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning / RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning / Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket