Regeringsbeslut Nr: 9
2002-12-20 Jo2002/625, 2995, 3076

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Sametinget

Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:54, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Sametinget och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Sametingets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SamepolitikSamisk kulturDet folkvalda organet
Det samiska språket
Nordiskt och internationellt arbete
Information om samiska förhållanden
Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor
RennäringenSamiska näringar och samhällsplaneringen
De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder
DjurpolitikViltvårdErsättning och inventering


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Sametingets ansvarsområde.

Politikområde Samepolitik

Mål
Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

Verksamhetsområde Samisk kultur

Mål
Stärka den samiska kulturens ställning.

Verksamhetsgren Det folkvalda organet

Mål
Verka för en levande samisk kultur.

Återrapportering
Sametinget skall särredovisa arvoden och andra kostnader för plenum och styrelsemöten samt partistöd.

Verksamhetsgren Det samiska språket

Mål

Stärka det samiska språkets ställning i samhället, verka för en utveckling av språket och en utbredd användning bl.a. i samiska institutioner och organisationer, stödja och förbättra språkutbildningen i det samiska språkets alla varieteter och delta i språkvårdsarbetet i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.


Återrapportering

Sametinget skall redogöra för de åtgärder som gjorts för att stärka det samiska språket under året. Sametinget skall också bedöma kvaliteten av åtgärderna. Sametinget skall i sin redogörelse redovisa varje språkvarietet för sig. Effekterna av de viktigaste insatserna som gjorts under de senaste två åren skall också beskrivas.

Verksamhetsgren Nordiskt och internationellt arbete

Mål

Verka för ökat nordiskt samiskt samarbete.

Bevaka och tillse att samiska behov beaktas bl.a. genom att delta i interna­tionella arbetsgrupper och andra fora.


Återrapportering
Sametinget skall redogöra för verksamhetens inriktning.

Verksamhetsgren Information om samiska förhållanden

Mål
Sprida information till allmänhet, media, myndigheter och institutioner.

Återrapportering
Sametinget skall redogöra för vilka åtgärder som gjorts för att sprida infor­mation om samiska förhållanden och frågor under året, på så vis att enstaka insatser och löpande verksamhet redovisas var för sig. Sametinget skall även bedöma kvaliteten av åtgärderna. Effekterna av de viktigaste insatserna som gjorts inom verksamhetsgrenen under de senaste två åren skall också beskrivas.

Verksamhetsgren Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

Mål
1. Bevara, stärka och sprida kunskap om samisk slöjd, bild- och formkonst, musik, scenkonst, litteratur samt andra samiska kulturyttringar och delar av det samiska kulturarvet.

2. Inrättandet av den samiska teaterinstitutionen skall fullföljas. Institutionen skall

– vara den ledande institutionen inom den samiska scenkonsten vad gäller utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet,

– vårda och främja det samiska språkets alla varieteter och det samiska kulturarvet,

– stödja det samiska språkets alla varieteter och samisk scenkonst genom att beställa och framföra samisk dramatik,

– ha en bred repertoar av både äldre och nya verk,

- nå en så bred och stor publik som möjligt.


Återrapportering
Sametinget skall redogöra för hur anslaget 28:12, anslagsposten 5 Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17 liksom medel ur Samefonden, har använts. Därvid skall Sametinget redovisa såväl den kvantitativa som den kvalitativa utvecklingen av bidrags­givningen till samisk kultur.

Med kvalitet avses exempelvis hur interna och externa experter bedömer bidragsgivningen, vilka rutiner som finns för uppföljning, hur bidragsmottagarna återrapporterar till Sametinget, kvalitets­säkring m.m.

Därutöver skall resultatredovisningen innehålla följande uppgifter

- utvecklingen av bidragsgivningens volym fördelat på stipendier, verksamhetsbidrag, projektstöd, organisationsstöd m.m. ,

- utvecklingen av bidragsgivningens kvalitet och effekter,

- utvecklingen av verksamhetens kostnader.

Sametinget skall särredovisa kostnaderna för den samiska bibliotekskonsulent­verksamheten.

Verksamhetsområde Rennäringen

Mål
En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring.

Verksamhetsgren Samiska näringar och samhällsplaneringen

Mål
Medverka till att främja de samiska näringarna och att samiska behov beaktas i samhällsplaneringen.

Återrapportering
Sametinget skall redogöra för verksamhetens inriktning under året. Redovisningen skall även innefatta en beskrivning av effekterna av de viktigaste insatserna inom området de senaste två åren.

Sametinget skall även redogöra för hur anslaget 42:6, anslagsposterna 2 och 3 har använts.

Verksamhetsgren De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder

Mål
Stärka det samiska näringslivet och därmed bidra till en utveckling av samisk kultur och näringsliv. Att bevara samernas traditionella näringsanspassning och samtidigt skapa förutsättningar för nya livskraftiga verksamheter.

Återrapportering
Sametinget skall redovisa de åtgärder och effekter som vidtagits med utgångspunkt i strukturfondprogrammens indelning.

Politikområde Djurpolitik

Mål
Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

Verksamhetsområde Viltvård

Mål
Ersätta och förebygga skador av vilt.

Verksamhetsgren Ersättning och inventering

Mål
Ersättning lämnas för att förebygga skada av icke jaktbart vilt. Endast undantagsvis lämnas ersättning för inträffad skada. Rennäringen ersätts för rovdjursförekomst, vilken fastställs genom inventering.

Återrapportering
Sametinget skall rapportera resultatet av rovdjursinventeringen i renskötselområdet.

Övriga mål och återrapportering

Sametinget skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som män. Sametinget skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.

Återrapportering: Sametinget skall redovisa sådana områden inom myndighetens ansvarsområde där olika förhållanden och villkor eventuellt kan gälla för män och kvinnor. Verket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå jämställdhetsmålen som utarbetats, vilka åtgärder som hittills vidtagits och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet. Vidare skall man beskriva hur man arbetar med att pröva de beslut som rör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.1.2Uppdrag

Sametinget skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.

Sametinget skall i samverkan med NUTEK, länsstyrelser och andra berörda myndigheter verka för den levande samiska kulturens roll inom politiken för regional utveckling.

I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (SKR 2001/02:83) påtalas vikten av att anställda i den offentliga förvaltningen får del av utbildningar om mänskliga rättigheter. Under perioden 2002-2004 skall olika myndigheter göras särskilt uppmärksamma på frågor om mänskliga rättigheter. Sametinget skall utbilda sin personal i frågor om mänskliga rättigheter. Sametinget skall redogöra för vilka kurser/åtgärder som genomförts.

För verksamhetsgrenarna Det samiska språket respektive Information om samiska förhållanden skall Sametinget utveckla resultatindikatorer för att underlätta återrapportering. Sametinget skall senast den 4 maj 2003 rapportera dessa indikatorer till Jordbruksdepartementet.

Sametinget har i särskilt beslut fått i uppdrag att utveckla och etablera ett nationellt informationscentrum för samiska frågor. Centrumet skall vara etablerat den 31 december 2004. Sametinget skall redovisa hur ett permanent informationscentrum skall organiseras och kostnaderna för en sådan verksamhet.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1Sametinget (ramanslag)16 966 tkr
45:1 ap.1Sametinget (ram)16 966 tkr

Disponeras av Sametinget
45:1 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

45:1 Sametinget
1. Deltagande i internationella och nordiska möten samt förhandlingar skall finansieras inom ramen för anslaget.

2. Sametinget skall finansiera förberedelser och genomförande av val till Sametinget inom ramen för anslaget. Anslagsnyttandet skall planeras så att de totala kostnaderna för valet inte överstiger anslaget.Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:6Ersättningar för viltskador m.m (ramanslag)87 500 tkr
42:6 ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än ren, och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)36 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
42:6 ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)47 500 tkr

Disponeras av Sametinget
42:6 ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 000 tkr

Disponeras av Sametinget
42:6 ap.4Övervakning av jaktbrott (ram)1 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

42:6 Ersättningar för viltskador m.m
1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna, varvid hänsyn skall tas till i första hand skadekostnaderna inom respektive län föregående år. Länsstyrelserna skall använda medlen för bidrag eller ersättning inom länet enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Länsstyrelserna disponerar vidare medlen för utgifter enligt kungörelsen (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa granskningar och besiktningar. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 4 som bidrag till länsstyrelser. Länsstyrelserna skall använda medlen för övervakning av jaktbrott. Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

2. Sametinget skall använda anslagspost 2 för bidrag och ersättningar enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller örn orsakar skador på renar, enligt 4 § för att lämna ersättning för skador på renar som orsakas av dessa rovdjur och enligt 10 § förordningen för massdödande av renar.

Sametinget skall lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller till­fällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande belopp.

Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

50 000

25 000

Förekomst av björn ersätts med 1 500 000 kr och förekomst av örn med 1 000 000 kr och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kr för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

3. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
45:12540
45:1 ap.12540
45:1 ap.200
42:64 3250
42:6 ap.11 80003 %
42:6 ap.22 37503 %
42:6 ap.315003 %
42:6 ap.40002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad

Låneram

45:1 Sametinget

2 800

16 966

1 100
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.

På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Göran Ternbo


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Kammarkollegiet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Regeringskansliets revisionskontor