Regeringsbeslut Nr:55
2002-12-19 Ju2002/8899/KRIM
Ju2002/9142/KRIM
(delvis)
Ju2002/8930/DOM (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m.

Riksdagen har beslutat om anslaget 4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, , utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:4Svensk författningssamling (ramanslag)850 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

46:4 Svensk författningssamling
Från anslaget betalas bl.a. den kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling (SFS) till kommuner, landsting och kommunbibliotek som regleras i 7 § författningssamlingsförordningen (1976:725).


Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:14Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m. (ramanslag)6 456 tkr
4:14 ap.1Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (ram)3 656 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
4:14 ap.2Diverse kostnader för rättsväsendet (ram)2 800 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m.
Efter rekvisition till Justitiedepartementet kan medel betalas ut till Domstolsverket och Riksåklagaren.

4:14 ap.1 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
1. Från anslagsposten betalas årsavgifter till Haag-konferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives samt Bernunionen (World Intellectual Property Organization, WIPO). Dessutom betalas från anslaget bidrag till Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi, Europeiska institutet för kriminalpolitik i Helsingfors och vissa andra internationella sammanslutningar med anknytning till Justitiedepartementets verksamhetsområde.

2. Under anslaget har beräknats 38 000 kronor till Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab.


4:14 ap.2 Diverse kostnader för rättsväsendet
Från anslagsposten betalas kostnader som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom centralmyndighetens ansvarsområde och som inte skall bäras av annan myndighet.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
46:4430-
4:1400
4:14 ap.11830-
4:14 ap.21400-

På regeringens vägnarKopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Domstolsverket
Riksåklagaren
Ju/BIRS
Ju/DOM
Ju/PÅ
Ju/LED
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab