Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2022-08-18
UD2022/10145
UD2022/11999
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
174 02 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2021/22:1 utg.omr. 5, bet. 2021/22:UU1, rskr. 2021/22:77, prop. 2021/22:1 utg.omr. 7, bet. 2021/22:UU2, rskr. 2021/22:90, prop. 2021/22:269 utg.omr. 7, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:461).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatbistånd

Biståndet ska i ökad utsträckning förebygga och hantera klimatförändringar. Sida ska öka klimatbiståndet för att bidra till en fördubbling av Sveriges klimatbistånd fram till år 2025 jämfört med 2019. Sida ska redovisa de åtgärder myndigheten har vidtagit i detta syfte. 

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000)

Sida ska ge en samlad redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan på området.

Jämställdhetsintegrering

Sida ska, utifrån uppdraget  i regleringsbrevet för 2021 (UD2020/19004), fortsätta att utveckla arbetet med att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10.)  Sida ska integrera jämställdhet i enlighet med myndighetens redovisning av inriktning för åren 2022 – 2025 (UD2021/12174). Sida ska redovisa resultat av det arbetet. 

Könsbaserat våld och människohandel

Sida ska redovisa hur myndigheten inkluderar arbetet mot prostitution och människohandel inom ramen för sina insatser mot könsbaserat våld inklusive fördelning av stöd. 

Kulturens roll inom utvecklingssamarbetet

Sida ska redovisa hur myndigheten har samarbetat med berörda myndigheter inom ramen för arbetet med att vidareutveckla och stärka myndighetens verksamhet inom området demokrati och mänskliga rättigheter med särskilt avseende på konstnärlig frihet samt villkor för kulturlivets aktörer. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens ordinarie redovisning i enlighet med uppdraget (UD2020/13611) om att utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet. 

Cirkulär ekonomi

Sida ska redovisa hur myndighetens arbete har bidragit till den globala omställningen till cirkulär ekonomi.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Sida ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Digitalisering och innovation i biståndsinsatser

Sida ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i genomförandet av utvecklingssamarbetet och i det humanitära biståndet samt potentialen i innovativa samverkans- och finansieringsformer som medel för att bistå måluppfyllelse av regeringens utvecklingspolitiska prioriteringar. Därtill ska Sida verka för att fördjupa och bredda samarbetet inom digitalisering och innovation med andra myndigheter, näringsliv, civilsamhällesaktörer, internationella organisationer och EU. Sida ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka arbetet med digitalisering och innovation samt övergripande vilka resultat som arbetet bedöms ha lett till. 

Informationssäkerhet

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedömts ha lett till. 

Tematisk redovisning av biståndsverksamheten

Sida ska övergripande redovisa resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet. Sida ska redovisa resultat för nedanstående områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer,
  • global jämställdhet,
  • miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser,
  • fredliga och inkluderande samhällen,
  • inkluderande ekonomisk utveckling,
  • migration och utveckling,
  • jämlik hälsa,
  • utbildning och forskning, och
  • humanitärt bistånd.

Redovisningen ska utgå från målen i de strategier för svenskt utvecklingssamarbete som regeringen har beslutat inom respektive område. Redovisningen ska fokusera på de vanligast förekommande målen som stipuleras i strategierna. 

Redovisningen ska fokusera på resultat och effekter som biståndsverksamheten bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redovisningen innehålla bedömning och analys av måluppfyllelse. Myndigheten ska strukturera redovisningen på ett sätt som möjliggör jämförbarhet och kontinuitet över tid.

Garantiinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet

Sida ska redovisa användningen av garantier i utvecklingssamarbetet. Redovisningen ska innehålla antalet garantier, garantivolym och mobiliserat externt kapital fördelat per strategi. Sida ska också redovisa garantiernas tematiska inriktning på aggregerad nivå. Sida ska även redovisa nya garantier som avtalats under året samt aggregerat för årets verksamhet subventioner av avgifter och eventuella skadefall. Sida ska vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att stärka det interna arbetet med garantiverksamheten, bland annat mot bakgrund av rekommendationerna i Riksrevisionens granskning (UD2019/13807) om Sidas garantiverksamhet. Sida ska härtill redovisa myndighetens bedömning avseende garantiernas bidrag till måluppfyllelsen i strategierna och myndighetens bedömning av möjligheter samt vidtagna åtgärder för att öka garantivolymen.

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa säkerhetskostnader i fält. 

Bidrag till civilsamhällesorganisationer

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer uppdelat per anslagspost inom utvecklingssamarbetet, inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida.  

Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning, m.m.

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande. Sida ska också redovisa vad åtgärderna bedöms ha lett till. 

3

Uppdrag

Bistånd för återuppbyggnad av krigshärjade länder

Sida ska bidra till att säkerställa att riksdagens beslut uppnås. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 2021/22:1, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:90) ska en miljard kronor av biståndsmedel öronmärkas för återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till deras tillväxt.

Sida ska senast den 15 februari 2022 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beskriva verksamhet som myndigheten idag bedriver och som bedöms svara upp mot riksdagens beslut.

Redovisningen ska innefatta verksamhet som myndigheten bedriver bilateralt, regionalt, humanitärt och inom ramen för tematiska strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ska redovisa ett underlag till den årliga rapportering som Sverige ska göra i enlighet med beslut om resursmobilisering inom FN:s konvention om biologisk mångfald. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 1 november 2022.

Förhandlingar inom ramen för konventionen för biologisk mångfald

Sida ska bidra till Regeringskansliets arbete i de internationella förhandlingarna om att utarbeta ett nytt ramverk för konventionen för biologisk mångfald i de delar som avser resursmobilisering och kapacitetsuppbyggnad utifrån myndighetens ansvarsområden. Sida ska även redovisa hur relevanta delar av det beslutade nya ramverket kan integreras i Sidas arbete. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 15 september 2022. 

Genomförande av strategin för hållbar fred

Inom ramen för strategin för hållbar fred (UD2017/13669) och inom fokusområdet för nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden, inklusive bortglömda konflikter, ska Sida under 2022 prioritera den lokala situationen Västsahara. 

Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer

Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 mars respektive den 15 september 2022. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska Sida vidare redovisa erfarenheter från samarbetet med berörda organisationer. 

Bistånd rörande minhantering, m.m.

Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2022.

Handelsrelaterade insatser

Sida ska redovisa utfall och prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2022) samt analys av fördelningen av handelsrelaterade insatser. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2022. 

Verksamhetsuppföljning

Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) redovisade i november 2020 regeringsuppdraget (UD2019/17195) att se över Sidas effektivitet, ledning, styrning, kontroll och uppföljning. Sida ska redovisa hur myndighetens utvecklingsarbete vad gäller resultatuppföljning, ekonomisk uppföljning och regeln för insatshantering, har omhändertagits samt vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till att uppföljning sker utifrån ett helhetsperspektiv och att den ekonomiska uppföljningen ger bättre underlag för styrning. Beträffande den ekonomiska uppföljningen ska redovisningen klargöra sambandet mellan verksamhetens förvaltningskostnader och ledningens mål för utveckling av verksamheten, samt hur verksamhetens kostnader fördelas och används mellan olika verksamhetsdelar. Förvaltningskostnader för verksamheten vid utlandsmyndigheterna ska synliggöras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2022.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

7 februari,

27 april,

29 juli och

28 oktober. 

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet 

Sida har i uppdrag (UD2020/13611) att vidareutveckla och stärka myndighetens verksamhet inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning t.o.m. år 2022. 

2. Uppdrag rörande biologisk mångfald och ekosystem 

Sida har i uppdrag (UD2020/14831) att utveckla och stärka myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystem. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2024. 

3. Uppdrag om konferensen Stockholm +50

Sida har i uppdrag att bl.a. bistå i förberedelserna för och genomförandet av den internationella konferensen Stockholm+50 som genomförs i juni 2022.Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022. 

4. Uppdrag om myndighetens lokalisering 

Sida har i uppdrag (UD2020/08608) att lokalisera myndigheten från Stockholms kommun till annan kommun i Stockholms län. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022. 

5. Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022 (Fi2018/01701, A2018/00925).

6. Uppdrag att utveckla Sustainable Transition through Economic Partnership

Sida har i uppdrag (UD2021/15891) att, tillsammans med Kommerskollegium, Svenska institutet, Sveriges Export- och investeringsråd och Exportkreditnämnden, ta fram förslag hur samarbete dememellan bör utvecklas för att effektivt stödja arbetet i fält med att främja bredare ekonomiska relationer mellan Sverige och partnerländer, bortom biståndet. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2022. 

Omlokalisering

Den 17 juni 2019 överlämnade utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand sitt betänkande till regeringen, Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33. Regeringen går nu vidare med utredningens förslag genom att uppdra Sida att omlokalisera fem årsarbetskrafter till Härnösand. Omlokaliseringen ska vara genomförd senast den 1 juni 2024. Sida ska till regeringen (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) senast den 1 mars 2025 redovisa hur myndigheten har arbetat med utredningens förslag samt redogöra för de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete70 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)70 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete47 672 374
ap.1Humanitära insatser (ram)5 035 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)155 000
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 955 000
ap.6Asien (ram)1 900 000
ap.7Latinamerika (ram)840 000
ap.9Afrika (ram)8 000 000
ap.13Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer (ram)1 000 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 460 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 715 000
ap.26Hållbar fred (ram)430 000
ap.28Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ram)685 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)4 200 000
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)12 686 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)935 000
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)3 106 374
ap.34Hållbar utveckling (ram)3 570 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen på respektive anslagspost ska användas i enlighet med gällande strategier för utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. 

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

För anslagsposterna 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26 och 34 får Sida finansiera FN:s samordningsavgifter för strikt öronmärkta bidrag. 

Följande villkor gäller för anslagsposterna 6, 7, 9, 17, 23, 26 och 34.   

För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i geografisk eller tematisk strategi med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska avstämning ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Minst 50 respektive 75 procent av genomsnittlig årsvolym eller av regeringen beslutad årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I det fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Följande villkor för gäller för anslagsposterna 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26, 28, 32 och 34.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för internationellt bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust.

Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. 

55 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

  195 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Asien

460 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Latinamerika

270 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Afrika

1 230 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

Medel om högst 100 000 000 kronor ska användas i enlighet med ändrad och förlängd strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016–2020 (UD2019/14209).

 100 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

315 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

100 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.26 Hållbar fred

 106 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

Medel får användas för finansiering av viss verksamhet vid Sida Partnership Forum i Härnösand. 

229 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 16 december 2021 (UD2021/18466), den 3 februari 2022 (UD2022/01617), den 12 maj 2022 (UD2022/07697), den 7 juni 2022 (UD2022/08931) och den30 juni 2022 (UD2022/10070).

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. 

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Internationella utvecklingsfonden (IDA 16, 17 & 18)

Internationella utvecklingsfonden (IDA 19)

1 858 683 000

708 400 000

UD2019/17206

UD2020/15717

Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI

403 620 000

UD2019/17208

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI

129 238 809

UD2019/17210

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF 14)

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF 15)

198 574 320

292 324 087

UD2019/17212

UD2020/08635

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF 13)

59 986 956

UD2021/07267

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD 12)

266 000 000

UD2021/08922

Högst 372 107,8 USD av kapitalhöjningen får utbetalas till Interamerikanska investeringsbolaget (IIC). Diarienummer för ärendet UD2019/17225.

Högst 9 463 750 Särskilda dragningsrätter (SDR) av kapitalhöjningen får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB). Diarienummer för ärendet UD2020/00652.

Högst 14 760 899 USD får utbetalas till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD). Diarienummer för ärendet UD2019/17228.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

Anslagsposten får även användas för eventuella infrianden av garantin till IBRD avseende garantin för bankens kompletterande lån till Ukraina.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 16 december 2021 (UD2021/18466), den 3 februari 2022 (UD2022/01617), den 12 maj 2022 (UD2022/07697), den 7 juni 2022 (UD2022/08931) och den 30 juni 2022 (UD2022/10070). 

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition.

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Gröna klimatfonden (GCF)

1 590 400 000

UD2019/19208

Globala miljöfonden (GEF)

467 184 000

UD2018/18232

Anpassningsfonden (AF)

130 000 000
50 000 000

UD2019/17382
UD2021/15913

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)

130 000 000
50 000 000

UD2018/18233/GA
UD2021/15961

Klimatinvesteringsfonderna (CIF)

100 000 000

UD2020/15336

Gavi vaccinalliansen (GAVI)

350 000 000

UD2020/06201/FN

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

165 000 000

UD2021/15000

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

20 000 000

UD2022/02506

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC)

70 000 000

UD2021/15001

FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)

150 000 000

UD2021/14883

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)

40 000 000

UD2021/15167

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

650 000 000

UD2021/14635

FN:s barnfond (UNICEF)

775 000 000

UD2021/14674

FN:s barnfond (UNICEF)

10 000 000

UD2022/04113

FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)

60 000 000

UD2021/15168

FN:s fredsbyggande fond (PBF)

250 000 000

UD2021/14828

FN:s organ för katastrofriskreducering (UNDRR)

40 000 000

UD2021/14533

FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)

190 000 000

UD2021/16028

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

688 000 000

UD2021/14700

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)

525 000 000

UD2021/15157

FN:s avdelning för politiska och fredsbyggande frågor (UNDPPA)

25 000 000

UD2021/14951

FN:s flyktingorgan (UNHCR)

923 000 000

UD2021/15147

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)

725 000 000

UD2021/16029

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

933 000 000

67 000 000

UD2021/15070

UD2022/09242

Globala Fonden (GFATM)

650 000 000

UD2019/13748/FN

FN:s gemensamma program mot hiv och aids (UNAIDS)

300 000 000

UD2021/15166

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIM) COVAX Advance Market Commitment (AMC)

350 000 000

UD2021/05061

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)

25 000 000

UD2021/05062

European Institute of Peace (EIP)

15 600 000

UD2021/14709

International Crisis Group (ICG)

10 000 000

UD2021/14829

Centre for Humanitarian Dialog (CHD)

12 000 000

UD2021/14576

Interpeace

11 000 000

UD2021/15159

Dag Hammarskjölds minnesfond

22 000 000

UD2021/15197

United World College

7 000 000

UD2021/15169

Crisis Management Initiative

10 000 000

UD2021/14708

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR)

105 000 000

UD2021/14894

Advisory Centre on WTO Law (ACWL)

3 500 000

UD2021/14916

WTO Global Trust Fund (GTF)

19 200 000

UD2021/09219

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

3 000 000

UD2021/01208

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)

15 300 000

UD2020/16300

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

6 500 000

UD2021/16675

Joint Fund for Agenda 2030

120 000 000

UD2021/14697

European Endowment for Democracy

20 000 000

UD2021/14763

Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)

65 000 000

UD2021/14760

Prague Civil Society Centre

10 000 000
3 000 000

UD2021/14761
UD2022/05407

International Vaccine Institute (IVI)

20 000 000

UD2022/00123

Geneva Centre for Security Sector Governance

9 000 000

UD2021/15072

Högst 9 690 000 euro av bidraget till Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) får utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2020/17155.

Högst 82 295 080 euro av bidraget får utbetalas till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2021/00444.

Högst 5 495 696 euro av bidraget får utbetalas till EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet (FRiT II) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2021/09400-1.

Högst 66 975 euro av bidraget till FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) får utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2021/12733.

 590 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.32 Forskningssamarbete

330 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 16 december 2021 (UD2021/18466), den 3 februari 2022 (UD2022/01617), den 12 maj 2022 (UD2022/07697), den 7 juni 2022 (UD2022/08931) och den 30 juni 2022 (UD2022/10070). 

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition.

OrganisationMed belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Climate Promise

50 000 000

UD2021/15486

Special Purpose Trust Fund (SPTF) for the new Resident Coordinator system (RC-fonden)

55 000 000

UD2021/14699

Blue Action Fund

30 000 000

UD2022/00294

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för Stockholm +50

80 000 000

UD2021/07574

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Multipartner Trust Fund Office för FN:s klimatsäkerhetsmekanism

14 750 000

UD2022/00290

Nödfond för flyktingmottagande i Moldavien

40 000 000

UD2022/06066

Global Center on Adaptation - Afrika

25 000 000

UD2022/04335

FN:s generalsekreterares kontor (EOSG)

10 000 000

UD2022/06567

Stöd till Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) för avskrivning av Somalias skulder

10 000 000

UD2022/07870

Stöd till FN:s plan för hantering oljetankern Safer (UNDP Jemen)

20 000 000

UD2022/09209

Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) Desert to Power

70 000 000

UD2021/14015

Internationella valutafondens (IMF) fond Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)

100 000 000UD2021/14660

För vaccindonation till COVAX eller direkt till låg- och medelinkomstländer utbetalas högst 700 000 000 kronor till Folkhälsomyndigheten efter rekvisition. Medlen kan användas för tillgängliggörande av vaccin. Villkoren för COVAX framgår av regeringens beslut den 16 december 2021 (UD2021/18466).

För Folkhälsomyndigheten gäller följande villkor. Rekvisition ska ske senast den 30 november 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Sida senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Sida. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer UD2021/07161.

För donation av läkemedel till Ukraina utbetalas högst 15 000 000 kronor till Folkhälsomyndigheten efter rekvisition. Medlen kan användas för läkemedel samt transport- och övriga kringkostnader som uppfyller OECD/DAC:s kriterier för internationellt bistånd. Regeringen har fattat beslut i ärendet den 10 mars 2022 (S2022/01530 (delvis)).


För Folkhälsomyndigheten gäller följande villkor. Rekvisition ska ske senast den 30 november 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Sida senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Sida. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som ärendet har.

För donation av överskott av skyddsutrustning och annat sjukvårdsmateriel utbetalas högst 235 000 000 kronor till Socialstyrelsen efter rekvisition. Medlen ska användas för skyddsutrustning samt transport- och övriga kringkostnader som uppfyller OECD/DAC:s kriterier för internationellt bistånd. Regeringen har fattat beslut i ärendet den 24 februari 2022 och den 10 mars 2022 (S2022/01262 (delvis)).


För Socialstyrelsen gäller följande villkor. Rekvisition ska ske senast den 30 november 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Sida senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Sida. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som ärendet har.

Till UNICEF får utbetalas ett belopp om högst 1 800 000 USD till förband för behandling av Epidermolysis bullosa efter rekvisition. Diarienummer för ärendet (UD2022/00524).

165 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, respektive Näringsdepartementet) fattar. 

ap.34 Hållbar utveckling

 790 000 000 kronor får användas efter beslut av regeringen.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 638 543
ap.1Sida (ram)1 638 543

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Anslaget från användas för förvaltningsutgifter avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). 

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas administrativa kostnader. 

Anslaget ska användas för förvaltning, drift och vidareutveckling av den modul av bidragshanteringssystemet PLANit som hanterar de delar av bidragshanteringen som handläggs av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1151 0503 %0
ap.23 0003 %0
ap.536 1503 %0
ap.638 7003 %0
ap.717 1003 %0
ap.9188 1003 %0
ap.1317 4003 %0
ap.1729 8503 %0
ap.2345 4503 %0
ap.268 1003 %0
ap.2813 6803 %0
ap.30122 0103 %0
ap.31328 0803 %0
ap.3218 1503 %0
ap.3381 5403 %0
ap.3456 4003 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.149 5693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3130 00050 00045 00035 0002029
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1950 000522 000423 0005 0002034
ap.2171 00075 00049 00047 0002034
ap.55 330 0001 862 0001 439 0002 029 0002034
ap.62 621 000954 000792 000875 0002034
ap.71 466 000611 000476 000379 0002034
ap.913 485 0006 352 0003 831 0003 302 0002034
ap.131 965 000754 000569 000642 0002034
ap.172 291 0001 249 000654 000388 0002034
ap.232 418 0001 201 000629 000588 0002034
ap.26770 000415 000248 000107 0002034
ap.281 279 000640 000338 000301 0002034
ap.3033 100 0004 726 7135 005 26923 368 0182034
ap.3139 586 50011 527 6679 655 97918 402 8542034
ap.322 272 000901 000658 000713 0002034
ap.33400 000373 00023 0004 0002034
ap.346 377 0003 177 0002 004 0001 196 0002034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår redovisas i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar, krediter och garantier

Låneram för verksamhetsinvesteringar95 000
Räntekontokredit27 000
Övriga kontokrediter
- Garantiverksamheten Obegränsad
Garantier
- Garantier inom biståndsverksamheten18 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamheten

Sida har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

Sida får under 2022 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 18 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar fristående garantier och tidigare utfärdade biståndsgarantier för u-krediter.

Mot bakgrund av Sveriges åtaganden inom Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris ska Sida arbeta med att mobilisera externt kapital för hållbar utveckling genom effektivt utnyttjande av garantiramen för att komplettera relevanta anslagsposter. Garantiavtal omfattas inte av ovanstående begränsning av avtalslängd. 

Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, övriga ränteinkomster.

Utestående åtagande avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet redovisas mot den av riksdagen beslutade garantiramen om högst 152 059 320 euro (prop. 2013/14:2, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:41.

Uppdrag

Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken

Myndigheten ska förvalta svenska statens garantiåtagande om högst 44,7 miljoner euro plus ränta i enlighet med avtalet med Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) om en garanti för bankens kompletterande lån till Ukraina. Det inkluderar att vid begäran från IBRD hantera infrianden av garantin. Myndigheten ska inte ta ut en avgift för garantin. Övervakningen av garantin till IBRD som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25137 693
2022-02-25137 693
2022-03-25137 693
2022-04-25137 693
2022-05-25137 693
2022-06-25137 693
2022-07-25135 397
2022-08-25135 397
2022-09-25135 397
2022-10-25135 397
2022-11-25135 397
2022-12-25135 400
Summa1 638 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Garantiverksamhet, administration-1 802-2 90024 00021 7002 300-2 402
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamhet, administration

Av intäkterna och kostnaderna beräknas subvention från anslag på statens budget uppgå till 4 500 000 kronor. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ansvarar för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), Internationella finansbolaget (IFC), Multilaterala investeringsorganet (MIGA) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtagande avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet. Utestående åtagande redovisas mot den av riksdagen beslutade garantiramen om högst 152 059 320 euro (prop. 2013/14:2, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:41). 

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Johan Frank
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF, AME, ASO, EC, EKO, ES, EU, FH, FMR, FN, GA, HI, KOM, MENA, NIS, RS
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet -BA, IA, OFA SFÖ, OFA ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Riksdagen, utrikesutskottet
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (UD2013:1)
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket
Vinnova