Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2022-06-30
S2022/03188
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104, prop. 2021/22:1 utg.omr. 12, bet. 2021/22:SfU3, rskr. 2021/22:105, prop. 2021/22:269 utg.omr. 11, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Pensionsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om bostadstillägg

Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg ska vara högst 40 dagar vid utgången av 2022.

Mål om kundservice

Andelen samtal som besvaras inom tio minuter ska öka till minst 75 procent. 

Mål för minskade felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska bidra till det övergripande målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Andelen felaktiga utbetalningar från de ersättningar som Pensionsmyndigheten hanterar ska därför minska. 

Återrapporteringskrav för minskade felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Redovisningen ska omfatta följande:

- Upptäckta felaktiga utbetalningar, antal och belopp samt en uppskattning av förhindrade felaktiga utbetalningar.

- Återkrav, antal och belopp.

- Total fordran, återbetalda medel, antal och belopp.

- Antal polisanmälningar.

- Totalt belopp av konstaterade felaktiga utbetalningar i förhållande till dels de totala utbetalningarna, dels till den senaste uppskattningen av det totala beloppet av felaktiga utbetalningar.

Redovisningen ska för dessa indikatorer ske per ersättning som Pensionsmyndigheten hanterar och totalt. Därtill ska en analys göras av hur utfallet av dessa indikatorer utvecklats över tid. Vidare ska en redovisning lämnas av vidtagna åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna. Pensionsmyndigheten ska också redovisa en bedömning av åtgärdernas effekter och kostnadsutvecklingen för kontrollarbetet.

Motverka bidragsbrott

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka sin förmåga att motverka bidragsbrott samt bedöma vilka resultat åtgärderna har fått. Därtill ska Pensionsmyndigheten redovisa hur de har vidareutvecklat samarbetet med relevanta myndigheter i syfte att motverka brott och minska medvetna fel inom förmånerna.

Återkrav och fordringshantering

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka verksamheten för återkrav och fordringshantering, vilka resultat åtgärderna har fått samt vilka utmaningar myndigheten ser med verksamheten. Därtill ska myndigheten redovisa hur samverkan med Försäkringskassan har utvecklats avseende fordringshantering.

Mörkertalet inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska bedöma utvecklingen av mörkertalet för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten ska redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att minska mörkertalet. Pensionsmyndigheten ska särskilt redogöra för de åtgärder som har vidtagits för att nå personer som tidigare inte haft rätt till förmånerna, men som genom regeländringar har fått rätt till dem.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats.

Verksamhets- och it-utveckling

Pensionsmyndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekter förväntas uppstå. Vidare ska Pensionsmyndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Myndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhets- och it-utveckling som genomförts under 2022 eller tidigare.

Mål om ärendebalanser

Ärendebalanserna för nyansökningar, omprövningar och återkrav gällande bostadstillägg ska minska.

2

Organisationsstyrning

God hälsa och sjukfrånvaro vid myndigheten

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron för kvinnor och män.

Statlig närvaro i landet

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet.

Bistå utredningen om ett upphandlat fondtorg

Pensionsmyndigheten ska bistå Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) i arbetet med att inrätta det nya systemet med ett upphandlat fondtorg och den nya myndigheten Fondtorgsnämnden, så att den nya organisationen ska kunna träda i kraft i enlighet med vad som anges i utredningens direktiv och i beslut av regeringen. I uppdraget ingår att förbereda uppgiften att vara värdmyndighet åt Fondtorgsnämnden.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten rapporteras vid en annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten. För samtliga uppdrag gäller att redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2022 avseende Pensionsmyndigheten.

Uppföljning av handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice

Pensionsmyndigheten ska månatligen redovisa och kommentera handläggningstiden för bostadstillägg samt tillgängligheten i kundservice (telefonin) i förhållande till de av regeringen beslutade målen. De månader när prognoser lämnas ska Pensionsmyndigheten därutöver i redovisningen göra en fördjupad analys av verksamhetsläget avseende handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice (telefonin). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25:e i närmast följande månad. 

Rätt från början

För att socialförsäkringssystemet ska uppfattas som legitimt krävs att bidrag och förmåner kommer rätt person till del. I arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ingår att motverka organiserad brottslighet, brottsligt nyttjande samt fel som inte beror på brott. Därför stärks arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar. Pensionsmyndigheten ska redovisa:

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter i samband med ansökan,

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och underlätta att den som ansöker lämnar korrekta uppgifter om ändrade förhållanden som kan ha betydelse för rätten till ersättning, samt

- vilka åtgärder som har vidtagits för att underlätta för den som har beviljats en ersättning att förstå och därmed ta ansvar för när det uppstår en skyldighet att informera myndigheten om ändrade förhållanden.

En redovisning av updraget ska lämnas till till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2023.

Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Pensionsmyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).

Myndigheten ska inkomma med en reviderad plan för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Planen ska innehålla en nulägesanalys som tydliggör hur myndighetens kärnverksamhet relaterar till de jämställdhetspolitiska delmålen och samhället i stort och vilka insatser som planeras för att bidra till måluppfyllelsen. Myndigheten ska också redogöra för hur myndigheten säkerställer att arbetet med jämställdhetsintegrering sker på ett systematiskt sätt.

En redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Informationssäkerhet

Pensionsmyndigheten ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och hur myndigheten planerar att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

 

Prognoser

Pensionsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari

- 27 april

- 29 juli och

- 28 oktober.

Vid prognostillfällena ska följande redovisas om inte annat anges:

- preliminärt utfall för 2021 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 7 februari),

- belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 7 februari),

- prognoser för 2022 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,

- beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2023–2025,

- prognoser för balanstalet för 2023–2025,

- prognoser för inkomstindex för 2023–2025,

- förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,

- beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,

- prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet,

- användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203),

- genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 27 april),

- genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 27 april),

- uppgifter om typfallsmått i enlighet med redovisningen föregående år. Redovisningen ska göras i löpande priser samt i 2021 års priser (redovisas endast den 27 april),

- leverans av livsinkomstprofiler för senast tillgängliga år i enlighet med det som Pensionsmyndigheten utvecklat i 2016 års regeringsuppdrag om att utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper (redovisas endast den 27 april),

Utöver ovanstående ska Pensionsmyndigheten avseende förvaltningsanslaget redovisa vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt vad som har orsakat eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser eller om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder.

Tidigare givna uppdrag i regeringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdragets namnDiarienummerRedovisningsdatum
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Agenda 2030Regleringsbrev för 202122 februari 2022
Uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för handläggning av bostadstilläggS2021/0721615 januari 2022
Uppdrag att inrätta ett kansli för FondtorgsnämndenS2021/0721730 juni 2022
Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingångI2020/03233 och I2021/02831
Rapportering av it-incidenterRegleringsbrev för 202122 februari 2022
Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbeloppS2017/0397831 oktober 2022
Uppföljning av pensionsöverenskommelsenRegleringsbrev för 2020I samband med prognos i april/maj 2022–2023
Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025Ju2020/04658 och S2021/070981 oktober 2022, 1 oktober 2023, 1 oktober 2024, 1 oktober 2025

Minskade ärendebalanser och ökad tillgänglighet

Pensionsmyndigheten ska vidta relevanta åtgärder för att öka produktiviteten och korta handläggningstiderna för ärenden om bostadstillägg. Uppdraget omfattar ärendebalanserna för samtliga delar av förmånen, dvs. nyansökningar, omprövningar och återkrav. För nyansökningar ska ärenden som är äldre än 120 dagar prioriteras.

Pensionsmyndigheten ska även vidta relevanta åtgärder för att tillgängligheten i telefonin ska öka, så att fler samtal kommer fram till myndigheten.

Pensionsmyndigheten ska, för relevanta indikatorer avseende produktivitet, handläggningstider och tillgänglighet, redovisa utfall, ny prognos samt jämförelse med föregående prognos. Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet inkomna och beslutade ärenden, handläggningstider, ärendebalanser, produktivitet per årsarbetare, antalet årsarbetare, samt övriga indikatorer som myndigheten bedömer som relevanta för att följa utvecklingen. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras i redovisningen. Redovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober, 30 november och 31 december 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten17 100 400
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)17 100 400

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 834 900
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)8 834 900

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten12 234 400
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)12 234 400

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 195 200
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)1 195 200

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

1:5

Inkomstpensionstillägg (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten6 121 000
ap.1Inkomstpensionstillägg (ram)6 121 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inkomstpensionstillägg

Anslaget får användas för utgifter för inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten865 228
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)865 228

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten får 12 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 029 900
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)1 029 900

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 467 300
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)8 467 300

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022 om 8 058 404 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2019 om 408 896 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2670 820Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2441 745Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2591 820Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.262 610Inget0
1:5 Inkomstpensionstillägg
ap.1306 050Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.121 0063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.151 495Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar724 000
Räntekontokredit380 000
Övriga kontokrediter
- Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar11 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.

Investeringsbudget

Följande gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar (tusental kronor)

(tkr)Totalt

Ack.

Utfall

Prognos

2021

Budget

2022

Beräknat

2023

Beräknat

2024 och

framåt

VerksamhetsinvesteringarNya förmånssystem (IPT/ NextGen)

713000118000135000135000135000190000

Summa utgifter för investeringar

713000118000135000135000135000190000Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret

713000118000135000135000135000190000
Bidrag

Finansiell leasing

Anslag

Summa finansiering

713000118000135000

135000

135000190000

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2558 352
2022-02-2558 352
2022-03-2558 352
2022-04-2558 352
2022-05-2558 352
2022-06-2558 352
2022-07-2585 852
2022-08-2585 852
2022-09-2585 852
2022-10-2585 852
2022-11-2585 852
2022-12-2585 856
Summa865 228
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna493-10 978576 485566 00010 4850
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-59 553137 645445 187523 279-78 0920
Administration för fondinformation/fondförvaltare001 0001 00000
Administrativ service001 6001 60000
Administration av statlig fordran0025025000
Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder-685 20014 40012 2002 2007 332
Administration av Frivillig pension002 5002 50000
Summa-59 128131 8671 041 4221 106 829-65 4077 332
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första-Fjärde
AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från
pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från
premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras
från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken
disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om
avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för
Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster
för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för
verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas
storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen
(1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken
disponeras av myndigheten. Avgifterna anges i förordningen (2018:1302)
om premiepension.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning

Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pensionsmyndigheten ska redovisa 166 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd och 1:5 Inkomstpensionstillägg inom utgiftsområde 11 samt anslaget 1:5 Barnpension och efterlevandestöd inom utgiftsområde 12 gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs. 

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till finansieringen av drifts- och investeringskostnader för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB. Kostnadsfördelningen ska ske i enlighet med Pensionsmyndighetens gällande finansieringsmodell.

Statlig ålderspensionsavgift för Uppsala universitet ska 2022 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Eva Grönborg
Kopia till

Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Konsumentverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Sjunde AP-fonden
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Landsorganisationen i Sverige
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Tjänstemännens Centralorganisation