Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2022-06-30
Fi2022/02060 (delvis)
Kungliga hov- och slottsstaten
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:67, prop. 2021/22:269 utg.omr. 1, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet76 070
ap.1Kungliga hovstaten (ram)76 070
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten111 087
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)111 087

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Medlen betalas ut av Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Redovisning mot anslag ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Räntekontokredit50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 091
2022-02-256 091
2022-03-256 091
2022-04-256 091
2022-05-256 091
2022-06-256 091
2022-07-2512 424
2022-08-2512 424
2022-09-2512 424
2022-10-2512 424
2022-11-2512 424
2022-12-2512 421
Summa111 087
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Av förarbetena till regeringsformen framgår att hovet står utanför den statliga förvaltningsorganisationen (prop. 1973:90 s. 176). Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Överenskommelsen har kompletterats 2005 och 2013. Innebörden är att redogörelsen som avser hovstaten fr.o.m. verksamhetsåret 2013, i likhet med den redovisning som lämnas för slottsstaten, består av resultat- och balansinformation samt kommentarer i form av tilläggsupplysningar och noter (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:83).

Den verksamhet som hovstaten bedriver omfattas inte av lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Hovstaten omfattas inte heller av anslagsförordningens (2011:223) bestämmelser eller andra delar av det ekonomiadministrativa regelverket för myndigheter under regeringen.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska, med undantag av bestämmelserna om resultatredovisning i 2 kap. 4 §, tillämpas på slottsstaten (anslagspost 2).

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Per Brandtell
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret