Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2022-06-30
I2022/01455
I2022/01383 (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98, prop. 2021/22:113 utg.omr. 22, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:172, prop. 2021/22:269 utg.omr. 22, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:469).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Betalningsutfästelse för SVEDAB AB (Svedab)

Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

2. Uppföljningen av investeringsplan m.m.

Uppföljningen av den investeringsplan som finns i bilaga 1 och den investeringsbudget som finns i bilaga 2 till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2022 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2023–2024.

3. Åtgärder och redovisning inom ramen för landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179)

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2022 samt som myndigheten därefter planerar att vidta för de medel om 100 000 000 kronor per år som har tillförts och aviserats 2020–2022 för underhåll av järnvägar i landsbygd för att främja spårbundna godstransporter inom ramen för propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179). Trafikverket ska även för 2022 redovisa bidragsutbetalningarna av de medel om 118 000 000 kronor per år som har tillförts och aviserats 2020–2022 för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet inom ramen för den nämnda propositionen.

4. Vägunderhåll i landsbygd

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2022 för de medel om totalt 1 250 000 000 kronor som har tillförts  anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2022 för bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

5. Genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Trafikverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (skr. 2020/21:133) samt regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (prop. 2017/18:179). 

3

Uppdrag

1. Stadsmiljöavtal

Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur har använts under 2022. Den samlade redovisningen ska avse beslutade stöd och förväntade resultat med klimateffektberäkningar, samt innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter fortskrider. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Trafikverket ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) löpande under 2022, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/region, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång. Trafikverket ska vidare särredovisa den extra satsning på cykel som tillförts till anslagsposten.

2. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Trafikverket ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till samt beskriva förväntade effekter. Vidare ska myndigheten redovisa om en analys har gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker har vidtagits. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 12 september 2022.

3. Säkra uppställningsplatser för yrkestrafik

Trafikverket ska inom ramen för den årliga återrapporteringen av uppdraget om säkra uppställningsplatser (N2018/04052) särskilt redovisa status avseende säkerhetsnivå vid samtliga uppställningsplatser längs större vägar samt hur planeringen ser ut vad gäller insatser för ökad säkerhet vid dessa uppställningsplatser.

Trafikverket ska dessutom redovisa sitt arbete med att öka förekomsten av kameraövervakning vid rast- och uppställningsplatser. Särskild samverkan ska ske med Polismyndigheten. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

4. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering

Trafikverket ska i enlighet med tidigare använd redovisningsmodell, för 2021 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2022−2024, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, regioner och företag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.

5. Redogörelse för utveckling av viltolyckor m.m.

Trafikverket ska redogöra för utvecklingen av viltolyckor längs de statliga väg- och järnvägsnäten sedan Trafikverket bildades. Trafikverket ska även redogöra för vilka åtgärder i infrastrukturen som har vidtagits och som myndigheten bedömer kommer att behöva vidtas för att minska antalet viltolyckor.

Av redogörelsen ska det också framgå vilka kostnader som myndigheten har haft för eftersök av vilt och en bedömning av hur kostnaderna kommer att utvecklas. Redogörelsen ska dessutom innehålla en beskrivning av hanteringen av eftersök av vilt, vilka aktörer som är inblandade, vilka regelverk som påverkar hanteringen samt vilka myndigheter som ansvarar för regelgivningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2022.

6. Redovisning av steg 1- och 2-åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter m.m.

Trafikverket ska redovisa typer av åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt (steg 1-åtgärder) eller som innebär att befintlig infrastruktur används mer effektivt (steg 2-åtgärder). Fokus i uppdraget ska vara att analysera och redovisa vilka av dessa typer av åtgärder som kan finansieras med medel från den nationella planen för transportinfrastruktur respektive länsplanerna för regional transportinfrastruktur samt vilka som inte kan finansieras på så sätt och skälen till detta. Utgångspunkten för uppdraget är regeringens ambition att i större utsträckning prioritera kostnadseffektiva steg 1 och steg 2-åtgärder. Skatter ska undantas från uppdraget. Alla delar av uppdraget ska bedrivas i dialog med regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 21 januari 2023.

7. Bättre mobil uppkoppling i tunnlar

Trafikverket har rutiner för att inom ramen för sin ordinarie samverkan med mobiloperatörer verka för en bättre mobil uppkoppling i tunnlar.
Trafikverket ska under 2022, med utgångspunkt i förordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik, också bistå de operatörer som har erhållit stöd i enlighet med förordningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 10 februari 2023.

8. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Trafikverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket. 

9. Analys av hinder och möjligheter för cirkulärt byggande m.m.

Trafikverket ska analysera hinder och möjligheter för ett mer cirkulärt byggande med minskad klimatpåverkan inom verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

10. Prognoser

Trafikverket ska redovisa prognoser för åren 2022–2025 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten, och anledningen till förändringar ska anges. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,
27 april,
29 juli, och
28 oktober.

Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2022–2025 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2025 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

11. Pågående uppdrag

bilaga 3 redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

12. Myndighetsgemensam regional indelning

Trafikverket ska redovisa hur myndighetens regionala indelning behöver förändras för att den ska anpassas till och överensstämma med de civilområden som kommer att inrättas på regional nivå inom det civila försvaret. Uppdraget ska genomföras i dialog med Försvarsmakten.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2022 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket31 845 300
ap.6Investeringar i regional plan (ram)3 381 720
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 017 000
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)295 000
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)1 722 000
ap.9Civilt försvar (ram)98 000
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)18 279 246
ap.10.1Väginvesteringar (ram)4 943 464
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)13 072 782
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)263 000
ap.11Övriga investeringar (ram)5 619 555
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)4 169 555
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)1 450 000
ap.12Övrig verksamhet (ram)2 449 779
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 481 190
ap.12.2Forskning och innovation (ram)422 101
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)546 488
Disponeras av Kammarkollegiet965
ap.1Rättegångskostnader m.m. (ram)965
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet5 146
ap.8Utv. transp infrast. - RK:s disposition (ram)5 146

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Rättegångskostnader m.m.

Medel får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.6 Investeringar i regional plan

Medel får användas för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar samt till utökad tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel får användas för att betala räntor och amortering av lån enligt villkor 1 under rubriken Låneram för samhällsinvesteringar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Medel får användas för att betala räntor och amortering av lån enligt villkor 3–4 och 6–7 under rubriken Låneram för samhällsinvesteringar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Medel får efter fakturering användas för den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Medel får efter fakturering användas för att betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

ap.8 Utv. transp infrast. - RK:s disposition

Medel får användas i enlighet med regeringens beslut om inrättande av en elektrifieringskommission (I2020/02592).

ap.9 Civilt försvar

Medel får användas för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.10.1 Väginvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (N2003/05566) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Medel får användas för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Medel får användas för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet, investeringar och förbättringar i stora och strategiska farleder och slussar samt miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor.

Medel får användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Medel får användas för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Medel får användas för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Trafikverket ska avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse avseende villkorade aktieägartillskott som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Medel får användas för åtgärder i Nationalstadsparken. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 kronor. 

Kommerskollegium får rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

Trafikverket ska avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Medel får användas för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Medel får användas för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Åtgärderna kan bestå dels av förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet, dels av statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna ska planeras i samråd med Gotlands kommun. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 50 000 000 kronor. 

Trafikverket ska efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för arbetet med en översyn av det undre luftrummet. Totalt får, inklusive tidigare års utgifter, högst 5 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Medel får användas för att samfinansiera åtgärder i länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet i enlighet med vad som anges i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (N2018/03462).

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Medel får användas för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 5 000 000 kronor får användas för myndighetsutövning som följer av förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 1 000 000 kronor får även användas för att utvärdera stödet.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Medel får användas för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Medel får användas för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Medel får användas för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Medel får användas för åtgärder enligt 2 § punkterna 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Medel får användas för att utbilda eller ge bidrag till utbildning i syfte att avhjälpa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 25 000 000 kronor.

Medel får användas för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska mobilitetsveckan.

Trafikverket ska efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Inklusive tidigare upparbetade kostnader får högst 12 600 000 kronor rekvireras för detta ändamål.

Trafikverket ska avsätta 25 000 000 kronor för samverkan med civilsamhället i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som anses bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, inklusive utförande av uppgifter som främjar ökad trafiksäkerheten på väg och främjar säker cykling.

Medel får användas för arbete i enlighet med 4 d § förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder. 

Medel upp till 1 000 000 kronor får användas för genomförande av det pågående uppdraget om bedömningar av klimateffekter.

Medel upp till 5 000 000 kronor får användas för förberedelser för införande av ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Efter beslut av regeringen får medel upp till 100 000 000 kronor användas för utgifter för medfinansiering till regionerna för deras kostnader för att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik samt för medfinansiering till regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

ap.12.2 Forskning och innovation

Medel får användas för utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget får upp till 100 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Medel får användas för att finansiera bidrag till Inlandsbanan med
150 720 000 kronor och en avgift till Öresundsbrokonsortiet med
370 768 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

Medel upp till 10 000 000 kronor får användas för reinvesteringsbidrag till Inlandsbanan för finansiering av utbyte av radiobasstationer.

Medel om 15 000 000 kronor ska användas till tidigareläggning av slipersbyte på Inlandsbanan med anledning av besiktningsanmärkningar.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket31 171 263
ap.1Vidmakthållande väg (ram)16 108 744
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)13 276 830
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 522 538
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 309 376
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)14 764 272
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)14 264 272
ap.2.2Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF (ram)500 000
ap.4Forskning och innovation (ram)298 247

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Medel får användas till utgifter för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 14 815 680 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Medel får användas till utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor på statens vägnät.

Medel får användas till utgifter för kommunikationer till Holmön.

Medel om minst 1 250 000 000 kronor ska användas till utgifter för åtgärder för förbättrat vägunderhåll, med fokus på bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

Medel får användas till utgifter för drift och underhåll av anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Medel får användas till utgifter för åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar inklusive rustning av transportstråk till högsta bärighetsklass BK4, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Medel får användas till utgifter för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

Medel om minst 118 000 000 kronor ska användas till utgifter för särskilda driftåtgärder för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet exklusive färjor, bl.a. för tyngre fordon. 

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 3 703 920 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Medel får användas till utgifter för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av gällande lagstiftning för järnvägstrafik.

Medel om 275 000 000 kronor ska användas till utgifter för kompensation för godstransporter under 2021 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Medel om 550 000 000 kronor får användas till utgifter för kompensation för godstransporter under 2022 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Medel om 697 000 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

Medel får användas till utgifter för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på järnvägsstationer. 

Medel om minst 100 000 000 kronor ska användas till utgifter för att öka landsbygdens konkurrenskraft genom att främja spårbundna godstransporter i landsbygd.

ap.2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet. Införandet av delposten 2.2 innebär att utgifter redovisade mot delposten 2.1 och som avser utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet, i stället ska redovisas mot denna anslagspost upp till den tilldelade nivån. Redovisningen mot anslagsposten syftar till att särskilja användning av medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Trafikverkets administrativa utgifter för åtgärder kopplade till anslagspostens nyttjande får belasta anslagsposten.

De rapporteringskrav som gäller för medlens användning framgår av regeringens beslut den 30 september 2021 med uppdrag till Trafikverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (I2021/02532).

ap.4 Forskning och innovation

Medel får användas till utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 426 106
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 426 106

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Medel får användas till utgifter för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel får användas till utgifter för administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Medel får användas till utgifter för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Medel får användas till utgifter för att betala medlemsavgift till följande europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Initiative Linking Interlocking Subsystems (EULYNX).

Medel får användas till utgifter för att samordna med branschaktörer och utbildningsanordnare när det gäller åtgärder som syftar till att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn.

Medel får användas till uppbyggnad av digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

Medel får även användas för uppföljning av särskilda överenskommelser om transportinfrastrukturinvesteringar.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket255 313
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)168 513
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)50 300
ap.5Lån avseende regional flygtrafiktjänst (ram)26 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Medel får användas till bidrag till kommuner för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten. Medel får även användas för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som inte trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten och som 2021 fick statligt driftstöd eller vid kommunala och privata flygplatser där det under hela 2019 bedrevs inrikes reguljär linjetrafik.  

Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till kommuner för ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 

Högst 150 000 kronor av stödet får användas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Medel får användas till utgifter för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Medel får användas till utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

ap.5 Lån avseende regional flygtrafiktjänst

Medel får efter beslut av regeringen användas för utgifter för lån till leverantörer av flygtrafiktjänst vid icke statliga flygplatser för intäktsbortfall till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 för de delar av flygtrafiktjänst vid regionala flygplatser som normalt finansieras via den svenska undervägsavgiften.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 038 000
ap.1Trafikavtal (ram)1 038 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Medel får användas till utgifter för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal. Anslaget får dessutom användas till statligt tonnage för färjetrafiken till och från Gotland.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket690 000
ap.5EU-stöd, TEN (ram)690 000

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medel får användas motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE. 

Medel får användas till högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel 6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk. Medel som redovisats mot inkomsttitel och som överstiger årets tilldelade anslag får belasta anslaget året efter. Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 550 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 550 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Medel får användas till utgifter för sjöfartsstöd som enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på EU/EES registrerade fartyg.

1:16

Internationell tågtrafik (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket45 000
ap.1Internationell tågtrafik (ram)45 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Internationell tågtrafik

Medel får användas till utgifter för statlig upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. Anslaget får även användas till utgifter för förberedande utredningar inför upphandling, för utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till sådana avtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.196Inget0
ap.6338 172Allt0
ap.7.129 500Inget0
ap.7.2172 200Inget0
ap.85143 %0
ap.96 8003 %0
ap.10.1494 348Allt0
ap.10.21 309 778Allt0
ap.10.326 300Allt0
ap.11.1416 955Allt0
ap.11.2145 000Allt0
ap.12.1148 1193 %0
ap.12.242 2103 %0
ap.12.352 148Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.11 320 484Allt0
ap.1.2152 253Allt0
ap.1.3130 937Allt0
ap.2.11 356 727Allt0
ap.2.250 000Allt0
ap.429 8243 %0
1:3 Trafikverket
ap.242 7833 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.131 140Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.50Allt0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.146 500Inget0
1:16 Internationell tågtrafik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.68 227 3593 414 1751 541 2513 265 1082050
ap.7.13 457 327282 427289 4582 871 9062050
ap.7.236 775 8741 618 7761 704 52033 332 9862050
ap.10.113 915 9954 588 3902 987 2336 328 3892050
ap.10.243 885 74912 045 45010 131 93621 464 2932050
ap.10.33 708 132891 935902 0811 911 0402050
ap.11.12 941 9542 503 957139 670295 8872050
ap.11.22 795 747860 521619 8241 313 0832050
ap.12.14 8444 840002050
ap.12.2187 019127 52919 02740 3082050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.117 614 2726 050 3545 729 5325 586 1722038
ap.1.21 967 6401 134 326764 98540 8482038
ap.1.3937 088924 000002038
ap.2.115 007 0004 040 3653 499 5207 305 8622038
ap.4274 00054 05026 359143 6272038
1:7 Trafikavtal
ap.14 000 000907 356748 7471 987 2192027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå av bemyndiganden och infriade åtaganden de olika åren är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, regioner eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

Infriandet av de åtaganden som har ingåtts med stöd av beställningsbemyndigandet för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg, får finansieras från såväl anslagsposten 2.1 som anslagsposten 2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 522 000
Räntekontokredit3 078 000
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram57 926 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket.

Låneram för samhällsinvesteringar

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

4. Högst 11 950 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

6. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägens eldrifts- och teleanläggningar. Lånen ska återbetalas i jämn takt.

7. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för FSE-finansierade infrastrukturprojekt.

Övrigt
1. Trafikverket får ta emot finansiering genom bidrag samt räntefria lån från kommuner, regioner eller företag i enlighet med riksdagens beslut (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).


2. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

  • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
  • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
  • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
  • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
  • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
  • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
  • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
  • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2022.

Investeringsplan

Investeringsplan för Trafikverket är bifogad som bilaga 1 och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 194 525
2022-02-255 194 525
2022-03-255 194 525
2022-04-255 194 525
2022-05-255 194 525
2022-06-255 194 525
2022-07-255 327 692
2022-08-255 327 692
2022-09-255 327 692
2022-10-255 327 692
2022-11-255 327 692
2022-12-255 327 683
Summa63 133 293
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.9Civilt försvar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.2.2Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Förare57 196-9 768648 988610 21938 76986 197
Banavgifter002 505 0002 505 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0041241200
Summa57 196-9 7683 154 4003 115 63138 76986 197
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-1 2251 200102 109101 558551526
Elförsäljning-453 188453 1881 440 8671 440 86700
Fastighetsförvaltning0088 92488 92400
Övriga uppdrag5 9597 02151 79141 8149 97722 957
Uthyrning av reservbroar25 1804 1304 9962 8912 10531 415
Förvaltning av järnvägsfordon100 638-17 62635 00056 708-21 70861 304
Teletjänster och it85 24159215 37713 6161 76187 594
Uthyrning förarprovsbilar10 664-1 98086 74184 9771 76410 448
Trafikverksskolan-21 796-5 66864 00066 150-2 150-29 614
Materialförsörjning51 38313 7501 052 6501 052 650065 133
Summa-197 144454 6072 942 4552 950 155-7 700249 763
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110022 00022 00000
Övriga dispenser2511003 7503 75000
Summa0025 75025 75000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för anslagsposten 1.1 Drift och underhåll av vägar under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur.

2. Inkomster från uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som Trafikverket bedriver enligt 6 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket får disponeras av myndigheten upp till ett belopp som motsvarar full kostnadstäckning. Resterande del av statens inkomster ska redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens järnvägsinfrastruktur ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras107 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2022 beräknas uppgå till 25 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2022 beräknas uppgå till 65 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2022 beräknas uppgå till 17 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

c) Trafikverket medges undantag från vad som anges i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt verksamhetsindelningen. Redovisning ska i stället göras så att den ger en rättvisande bild av den verksamhet Trafikverket bedriver vilket även ska inkludera samhällsinvesteringar.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

2. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

3. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

4. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

5. För att hantera produktionsvariationer i investeringsprojekt som löper över flera år disponerar Trafikverket angiven kredit, på anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan och Övrig verksamhet under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur för oförutsedda händelser i den löpande underhållsverksamheten, exklusive anslagspost 4 Forskning och innovation, med den fördelning på anslagsposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter under anslaget överskrids. Trafikverket disponerar även angiven kredit på samma sätt för att hantera produktionsvariationer i reinvesteringsprojekt som löper över flera år.

7. Trafikverket får deponera medel hos Riksgäldskontoret som ekonomisk säkerhet för deponeringsverksamhet.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och SAM
Utrikesdepartementet/FH
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Miljödepartementet/ME
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, trafikutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konsumentverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Nämnden mot diskriminering
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statskontoret
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Arlandabanan Infrastructure AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Regionerna
Gotlands kommun