Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2022-04-21
Ju2022/01407
Delegationen mot segregation
Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Delegationen mot segregation
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1, rskr. 2021/22:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Delegationen mot segregation och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten

Delegationen mot segregation ska förbereda avveckling av myndigheten så att den kan upphöra den 31 december 2022, mot bakgrund av riksdagens beslut (rskr. 2021/22:106). Myndigheten ska senast den 28 februari 2022 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna ett underlag med beräknade kostnader avseende avvecklingen, där kostnaderna för myndighetens uppgifter och uppdrag framgår.

3

Uppdrag

Förteckning över kommuner med stora utmaningar vad gäller socioekonomisk segregation

Myndigheten ska ta fram en förteckning över kommuner med stora utmaningar vad gäller socioekonomisk segregation. Förteckningen ska tas fram med utgångspunkt i de nya verktyg för statistik och uppföljning av socioekonomisk segregation som Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram, och beakta både socioekonomiska utmaningar och grad av segregation. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 12 januari 2022.

Prioriteringar och resultat i förhållande till målet för segregationsområdet

Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma vilka resultat som uppnåtts i förhållande till det av riksdagen fastställda målet om minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla. Uppdraget ska ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 augusti 2022.

Ändring av pågående uppdrag om särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet och segregation

Uppdraget att analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende bibehållandet av traditioner och sedvänjor, som leder till hedersrelaterat våld och förtryck och motverkar jämställdhet, avbryts. Det arbete som genomförts inom uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 maj 2022. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari

- 27 april

- 29 juli

- 28 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 

A2020/02583

Senast den 1 april 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 

Fi2020/04960

Senast den 1 april 2022

Uppdrag om analys av utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige

A2020/02660, A2020/02621 (delvis)

Senast den 30 juni 2022

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 000
ap.2Åtgärder segregation - del till Kammarkollegiet (ram)20 000
Disponeras av Delegationen mot segregation13 200
ap.3Åtgärder segregation - del till Delmos (ram)13 200
Disponeras av Socialstyrelsen466 800
ap.5Åtgärder segregation - del till Socialstyrelsen (ram)466 800
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet0
ap.1Åtgärder segregation - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Åtgärder segregation - RKs disposition

Medel får användas efter beslut av regeringen. 

ap.2 Åtgärder segregation - del till Kammarkollegiet

Medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Åtgärder segregation - del till Delmos

Medlen får användas för att fullfölja ingångna åtaganden enligt förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation samt förordningen (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation. Av tillgängliga medel får Delegationen mot segregation använda högst 3  000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, till administration av statsbidragen. 

ap.5 Åtgärder segregation - del till Socialstyrelsen

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 december 2020 (dnr A2020/02651) om ett uppdrag om sociala insatser i utsatta områden. Av medlen får Socialstyrelsen använda högst 5 000 000 kronor för den stödjande delen av uppdraget och högst 1 500 000 kronor för kostnader för administration av statsbidragen.

4:2

Delegationen mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation18 416
ap.1Delegationen mot segregation (ram)18 416

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Delegationen mot segregation

Anslagsposten får användas för att finansiera Delegationen mot segregations förvaltningsutgifter och för att avveckla myndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
4:2 Delegationen mot segregation
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.3300 000300 000

2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Delegationen mot segregations räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-251 535
2022-02-251 535
2022-03-251 535
2022-04-251 535
2022-05-251 535
2022-06-251 535
2022-07-251 535
2022-08-251 535
2022-09-251 535
2022-10-251 535
2022-11-251 535
2022-12-251 531
Summa18 416
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Delegationen mot segregations disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Delegationen mot segregation
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Vanja Bardh Olsson








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid länsstyrelsen i Östergötlands län
Socialstyrelsen
Statskontoret
Riksgäldskontoret