Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2022-04-07
N2022/00784 (delvis)
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens jordbruksverk
2 bilagor

Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 23, bet. 2021/22:MJU2, rskr. 2021/22:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

TA-medel

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av användningen av TA-medel (Teknisk Assistans) från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Antibiotikaresistens

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens och uppnå målen i regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens.

Livsmedelsstrategin

Jordbruksverket ska redogöra för resultat som uppnåtts och bedöma hur myndighetens verksamhet utöver uppdragen i livsmedelsstrategins handlingsplaner bidragit till att, inom sitt ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen beslutade målen för livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104).

Den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (skr. 2020/21:133) samt En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (prop. 2017/18:179). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Civilt försvar

Jordbruksverket ska redovisa användningen av de medel som tillförts myndigheten för att förstärka arbetet med civilt försvar. I redovisningen ska ingå vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. 

3

Uppdrag

1. Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik och den strategiska planen. Högre måluppfyllelse, effektivare administration, förenkling för stödmottagare samt långsiktig planering ska vara utgångspunkter för arbetet. Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför myndighetens kommande förvaltning och uppföljning av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jordbruksverket ska även vidta alla nödvändiga åtgärder som myndigheten ansvarar för som förvaltande myndighet för programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027, i syfte att möjliggöra programstarten efter godkännande från Europeiska kommissionen. Jordbruksverket ska löpande redovisa arbetet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2. Hantering av EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisning av kostnader för Jordbruksverket ska fördelas på ärendehantering, kontroll, information, utredningar, utveckling, normering och samordning av marknadsstöd, jordbrukarstöd, landsbygdsstöd, lokalt ledd utveckling respektive fiskeristöd. Jordbruksverket ska redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona (både totalt och avseende Jordbruksverkets del) som avser kostnader för hantering av respektive stödgrupp i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. För perioderna 2017–2019 ska redovisningen avse totala kostnader. För perioden 2018–2020 och 2019–2021 ska redovisningen avse den totala kostnaden och kostnad per stödgrupp. Jordbruksverket ska även redovisa sin bedömning av den redovisade datans användbarhet samt hur myndighetens hantering av EU-stöd i ökad utsträckning kan bidra till att:

 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster,
 • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder,
 • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter, särskilt avseende stödsökande,
 • stöd kan betalas ut så tidigt som möjligt,
 • minska fel i stödhanteringen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2022.

3. Villkoren för utbetalande organ

Jordbruksverket ska redogöra för hur myndigheten kommer att uppfylla villkoren för godkännande av utbetalande organ (som motsvaras av artikel 1 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron), särskilt i förhållande till de förändringar som genomförs genom införandet av den strategiska planen. Myndigheten ska i arbetet inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2022.

4. Inriktning för arbetet med civilt försvar

Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret (Ju2020/04658) samt inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret (Fö2016/00864, Fö2017/00850, Fö2019/01291 (delvis), och Fö2020/01269 (delvis)).

Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bl.a. kartläggning av strategiska varor för livsmedelskedjans funktionalitet, identifiering av totalförsvarsviktig verksamhet i livsmedelskedjan samt analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter samt inleda utvecklingen av en metod för att mäta mängden livsmedel som flödar i det nationella livsmedelssystemet. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. Samarbetet med Finland och Norge ska vidareutvecklas. Jordbruksverket ska bidra till att samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks. Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA genomfört och som Livsmedelsverket ska lämna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2023.

5. Kontroll av foder och animaliska biprodukter

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av hur kontrollen av foder och animaliska biprodukter kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som myndigheten identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2022. 

6. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Jordbruksverket ska redovisa hur det arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Jordbruksverket ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Jordbruksverket ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för Jordbruksverkets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

7. Prognoser

Jordbruksverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå. Prognoskommentarerna och tillhörande tabeller ska vara stegvisa och innehålla en beskrivning av vilka faktorer som påverkat prognosrevideringen. Jordbruksverket ska även redovisa vilken metod som använts för framtagande av prognos. Vid eventuella förändringar av metoden ska detta redovisas vid kommande prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli och
 • 28 oktober.

8. Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Jordbruksverkets pågående uppdrag.

9. Uppdrag givna i särskild ordning som ändras genom detta regleringsbrev

Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin

Uppdraget till Business Sweden att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03242) ändras genom följande tillägg: För åren 2021–2025 beräknas 20 miljoner kronor per år för genomförande av uppdraget, med förbehåll för att riksdagen anvisar nödvändiga medel till anslaget. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december varje år.

Uppdraget om att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03245) ändras genom att medel för att utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror utökas med 1 miljon kronor för 2022. 

Uppdraget om att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01012) utökas till att åtgärden vildsvinskött i offentliga måltider även omfattar den privata sektorn under de kvarvarande åren.

Uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur

Uppdraget om att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur (N2021/01044) ändras på så sätt att redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk133 940
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)133 940

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

 1. Anslagsposten får belastas för utgifter i enlighet med förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse.
 2. Högst 9 000 000 kronor ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader.

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk9 933
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

Anslagsposten får användas för bidrag till djurhälsovård.

 1. Medel får utbetalas till berörda organisationer. Utbetalningen ska ske med en fjärdedel per kvartal och efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund.
 2. Beträffande stöd till företag får medel disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 21 och 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L193, 1.7.2014, s 1). Medel får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:6

Bekämpning av smittsamma djursjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk183 349
ap.1Bekämpning av smittsamma djursjukdomar (ram)104 000
ap.2Bidrag till bekämpning av djursjukdomar (ram)33 349
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)46 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar

 1. Anslagsposten får belastas med utgifter i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagarna. 
 2. Anslagsposten får användas till smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen och zoonoslagen och lagen om provtagning på djur.
 3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma djurssjukdomar och bisjukdomar.
 4. Anslagsposten får användas för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.
 5. Högst 2 500 000 kronor får användas för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien.
 6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande får ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.
 7. Beträffande stöd till företag får medel disponeras för utgifter i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Bidrag till bekämpning av djursjukdomar

Anslagsposten får användas för bidrag till bekämpning av vissa djursjukdomar.

 1. Medel får utbetalas till berörda organisationer. Utbetalningen ska ske med en fjärdedel per kvartal och efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund.
 2. Beträffande stöd till företag får medel disponeras i enlighet med villkoren i 1 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

 1. Medlen får användas för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen får även användas för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  
 2. Medlen får även användas för nationell medfinansiering av TSE-kontroller (Transmissible spongiform encephalopathies) för riskdjur.
 3. Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.
 4. Beträffande stöd till företag får medel disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk615 698
ap.1Förvaltningskostnader (ram)615 698

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för Jordbruksverkets, Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårds, samt Centrala djurförsöksetiska nämndens förvaltningsutgifter. 

 1. Anslagsposten får användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 691103 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.
 2. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 336 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 3. Av anslagsposten bör 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper. 
 4. Minst 8 500 000 kronor bör användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.
 5. Minst 5 000 000 kronor bör användas till arbetet med djurskyddskontrollen.
 6. Minst 15 000 000 kronor bör användas för arbete inom Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor.
 7. Minst 26 000 000 kronor bör användas för att förstärka arbetet med civilt försvar varav minst 14 000 000 kronor ska användas till uppdragen om uppbyggnad inom livsmedelsberedskapen och åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan. 

1:9

Bekämpning av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk15 000
ap.1Bekämpning av växtskadegörare (ram)15 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpning av växtskadegörare

 1. Anslagsposten får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, kontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av organismer och växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpning av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.
 2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området av bl.a. kostnader för inventering av växtskadegörare och infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.
 3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 982 048
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)6 894 948
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar och växtskadegörare (ram)87 100

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

 1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.
 2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.
 3. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (nedan förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken) (20 procent) och tvärvillkor enligt samma förordning (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar och växtskadegörare

 1. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.
 2. Högst 85 000 000 kronor får användas för återställande av utnyttjad anslagskredit under 2021.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk167 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)167 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

 1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.
 2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.
 3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.
 4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk36 200
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)36 200

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

 1. Anslagsposten ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.
 2. Anslagsposten får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan den gemensamma förordningen för ESI-fonderna) och artikel 78.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (nedan havs- och fiskerifondsförordningen). Under programperioden 2014–2020 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. Högst 8 000 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Högst 24 800 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.
 3. Anslagsposten får disponeras enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för åtgärder som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.
 4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom som utgör säkerhet för fiskerilån tas i anspråk för att skydda statens fordran, ska i enlighet med de grunder som anges i prop. 1971:63 angående stödåtgärder på fiskets område m.m. föras till respektive täckas av anslaget.
 5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk174 200
ap.1Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)174 200

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

 1. EU-medlen under anslaget får användas enligt havs- och fiskerifondsförordningen.
 2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.
 3. Anslagsposten får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 78.1 b havs- och fiskerifondsförordningen. Under programperioden 2014–2020 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. Högst 12 000 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Högst 37 200 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk57 000
ap.1Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Statens jordbruksverk (ram)57 000
Disponeras av Livsmedelsverket69 000
ap.2Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket (ram)69 000
Disponeras av Kammarkollegiet30 160
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)30 160
Disponeras av Tillväxtverket32 000
ap.5Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Tillväxtverket (ram)32 000
Disponeras av Verket för innovationssystem2 000
ap.7Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Verket för innovationssystem (ram)2 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet11 000
ap.4Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)11 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län3 000
ap.10Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)3 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Statens jordbruksverk

 1. Jordbruksverket får använda högst 25 000 000 kronor för att vidta fortsatta åtgärder som främjar produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel i enlighet med uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel (N2018/02711) inklusive Jordbruksverkets samordningsfunktion för ekologiska livsmedel. Beträffande stöd till företag får medel disponeras i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.
 2. Jordbruksverket får i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin använda högst 29 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03241) och för genomförande av uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01012). Beträffande stöd till företag får medel disponeras i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.
 3. Jordbruksverket får använda högst 600 000 kronor för uppdraget om att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur (N2021/01044).
 4. Jordbruksverket får använda högst 1 400 000 kronor för att sammanställa kunskap om och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. I uppdraget ingår att efter dialog med berörda näringar identifiera eventuella hinder och utvecklingsbehov för att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige i syfte att uppnå livsmedelsstrategins huvudsakliga målsättning om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Uppdraget ska även beakta fiskberedningen utifrån ett beredskapsperspektiv samt dess betydelse för en utveckling av en växande bioekonomi. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2022.

ap.2 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket

 1. Livsmedelsverket får använda högst 37 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03245) för genomförande av uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01010) och genomförande av åtgärder för att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet (N2020/03067). 
 2. Livsmedelsverket får använda högst 30 000 000 kronor för ersättning till privatpersoner för analyskostnader av förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött, varav högst 2 000 000 kronor får användas för Livsmedelsverkets administrationskostnader. För ersättningarna tillämpas förordningen (2021:576) om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött.
 3. Resterande medel på anslagsposten får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104) efter beslut av regeringen. 

ap.4 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Sveriges lantbruksuniversitet

 1. Sveriges lantbruksuniversitet får använda högst 11 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03244).

ap.5 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Tillväxtverket

 1. Tillväxtverket får använda högst 27 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03240). Beträffande stöd till företag får medel disponeras i enlighet med förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.
 2. Tillväxtverket får använda högst 2 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget Att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (N2021/00171).
 3. Resterande medel på anslagsposten får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104) efter beslut av regeringen.

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

 1. Högst 20 miljoner kronor får användas till uppdraget för Sveriges export- och investeringsråd (N2019/03242).
 2. Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling (N2021/00170).
 3. Resterande medel på anslagsposten får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop.2016/17:104) efter beslut av regeringen.

ap.7 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Verket för innovationssystem

 1. Verket för innovationssystem (Vinnova) får använda högst 2 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03243).

ap.10 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Länsstyrelsen i Örebro län

 1. Anslagsposten får användas och fördelas till berörda länsstyrelser för kostnader i arbetet med förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn (prop. 2020/21:183).

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 713 297
ap.1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022 (ram)2 846 397
ap.2Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022 (ram)5 900
ap.3Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)0
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-5 (ram)411 000
ap.7Finansiella korrigeringar m.m. (ram)450 000
Disponeras av Tillväxtverket70 000
ap.6Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner (ram)70 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022

 1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU 2020/2220) av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket ska använda högst 30 000 000 kronor till fokusområde 2A för åtgärder inom trädgårdsnäringen.
 2. Anslagsposten får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Under programperioden 2014–2022 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2025.
 • För Jordbruksverkets kostnader högst 587 857 000 kronor.
 • För länsstyrelsernas kostnader högst 458 635 000 kronor. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.
 • För Sametingets kostnader högst 11 075 000 kronor.
 • För Tillväxtverkets kostnader högst 16 891 000 kronor.
 • För Sveriges lantbruksuniversitets kostnader högst 40 271 000 kronor.

ap.2 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022

 1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (nedan förordningen om den enda marknadsordningen).

ap.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

 1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (regionalfondsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden (socialfondsförordningen).
 2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

 1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt 1 kap. och artikel 27 kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 

ap.6 Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner

 1. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner med geografiska och demografiska utmaningar. Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.7 Finansiella korrigeringar m.m.

 1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för rättegångskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras. Endast de av kommissionen formellt fastställda finansiella korrigeringarna får belasta anslaget. Anslaget får användas till skadestånd. 

Utgifter under följande anslag får täckas:

 • 1:8 Statens jordbruksverk, villkor 1.
 • 1:10 Gårdsstöd m.m.
 • 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
 • 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.
 • 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.
 • 1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027.

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 088 310
ap.1Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)33 510
ap.2Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022 (ram)4 048 900
ap.4Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022 (ram)5 900

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

 1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, regionalfondsförordningen och socialfondsförordningen.
 2. EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020 och på inkomsttitel 6414003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Kursdifferenser på återflöden från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.
 3. Anslagsposten får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklarna 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.2 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022

 1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning får även lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU 2020/2220) av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning.
 2. EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.
 3. Anslagsposten får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Under programperioden 2014–2022 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2025.
 • För Jordbruksverkets kostnader högst 434 576 000 kronor. 
 • För länsstyrelsernas kostnader högst 340 935 000 kronor. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.
 • För Sametingets kostnader högst 8 175 000 kronor.
 • För Tillväxtverkets kostnader högst 12 469 000 kronor.
 • För Sveriges lantbruksuniversitets kostnader högst 29 729 000 kronor.

ap.4 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022

 1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt förordningen om den enda marknadsordningen.
 2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk42 330
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)17 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)22 500
ap.5Stöd för produktion av biogas (ram)0

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

 1. Anslagsposten får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.
 2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på hållbarhet där Agenda 2030:s integrerade och balanserade perspektiv ska vara en viktig utgångspunkt, samt för internationellt standardiseringsarbete.
 3. Från anslaget ska utbetalas 2 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt minst 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.
 4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.
 5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

 1. Anslagsposten får användas för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

 1. Anslagsposten får användas till stöd för metangasreducering enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas liksom uppföljning och utvärdering av stödens effekter.

ap.5 Stöd för produktion av biogas

 1. Medlen får användas till stöd för produktion av biogas enligt förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel. Anslagsposten får användas för administration av stödet.

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län24 116
ap.2Stöd till omarrondering av mark (ram)24 116

Villkor för anslag 1:20

ap.2 Stöd till omarrondering av mark

 1. Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län och ska fördelas ut efter behov till länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa anslagspostens användning till Jordbruksverket. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget.
 2. Anslaget disponeras för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.
 3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län.
 4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 15 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.
 5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
 6. Jordfonden förvaltas av Jordbruksverket enligt förordningen (1989:281) om Jordfonden. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förvärv av fastigheter i enlighet med förordningen om Jordfonden. Försäljningsinkomster från jordfondsfastigheter efter reduktion av kostnader som är hänförbara till inkomstens förvärvande ska återinvesteras i Jordfonden. Övriga inkomster från jordfondsfastigheter efter reduktion av kostnader som är direkt hänförbara till inkomstens förvärvande ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet. Länsstyrelserna ska löpande lämna uppgifter till Jordbruksverket om fastighetsförsäljningar.

1:28

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk101 500
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (ram)101 500

Villkor för anslag 1:28

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027

 1. Anslagsposten får användas för finansiering av den statliga svenska medfinansiering av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 med finansiering av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) under anslaget 1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 av den 7 juli 2021 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004.
 2. Anslagsposten får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Under programperioden 2021–2027 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2029. Högst 9 534 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Högst 1 907 000 kronor får användas för att ersätta Havs- och vattenmyndighetens kostnader för genomförandet av uppgifter i egenskap av förmedlande organ för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Högst 6 992 000 kronor får användas för att ersätta länsstyrelsernas kostnader för genomförandet av uppgifter i egenskap av förmedlande organ för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Högst 32 302 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.
 3. Anslagsposten får disponeras enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för åtgärder som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

1:29

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk120 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (ram)120 000

Villkor för anslag 1:29

ap.1 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027

 1. Anslagsposten får användas för finansiering av EU:s medfinansiering av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 motsvarande de medel som har tilldelats Sverige enligt bilaga V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 av den 7 juli 2021 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004.
 2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6215001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6215002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.
 3. Anslagsposten får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.  Under programperioden 2021–2027 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2029. Högst 11 466 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Högst 2 293 000 kronor får användas för att ersätta Havs- och vattenmyndighetens kostnader för genomförandet av uppgifter i egenskap av förmedlande organ för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Högst 8 408 000 kronor får användas för att ersätta Länsstyrelsernas kostnader för genomförandet av uppgifter i egenskap av förmedlande organ för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Högst 38 848 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.14 0183 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2297Inget0
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar
ap.118 334Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.119 7023 %0
1:9 Bekämpning av växtskadegörare
ap.1450Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1698 141Inget0
ap.463Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.116 700Inget0
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Allt0
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.11 770Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.100Inget0
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1142 439Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.11 420Inget0
ap.2202 700Inget0
ap.40Inget0
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1520Inget0
ap.274Inget0
ap.4675Inget0
ap.50Inget0
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.2723Inget0
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.10Inget0
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.8ram
ap.9ram
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.1110 00060 71849 282
2024
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.112 50012 500

2023
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.165 00065 000

2023
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.136 00028 0005 0003 0002025
ap.511 00011 000

2023
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.12 000 0001 007 040744 261248 6992025
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.22 608 100894 220677 9441 035 9362029
ap.115 00015 000

2023
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.175 70029 06731 56715 0662025
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.1205 000120 00072 50012 5002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden" är endast indikativa.

Anslag 1:17 ap.1

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp i det belopp som förväntas belasta framtida anslag. 

Anslag 1:18 ap.2

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp i det belopp som förväntas belasta framtida anslag. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar310 000
Räntekontokredit75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2551 308
2022-02-2551 308
2022-03-2551 308
2022-04-2551 308
2022-05-2551 308
2022-06-2551 308
2022-07-2551 308
2022-08-2551 308
2022-09-2551 308
2022-10-2551 308
2022-11-2551 308
2022-12-2551 310
Summa615 698
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Djur-5 161-4 06941 62041 750-130-9 360
Växt-1 644-889 6009 670-70-1 802
Utsäde2 782-3310 80011 330-5302 219
Tillsyn10 545-2 40236 06038 270-2 2105 933
Distriktsveterinärerna002 8002 80000
Summa6 522-6 592100 880103 820-2 940-3 010
Uppdragsverksamhet
Utsäde-2 922-1 38925 13026 440-1 310-5 621
Tillsyn000000
Distriktsveterinärerna-1 59928 500745 990729 49016 50043 401
Tjänsteexport1 720-1991 8001 870-701 451
Summa-2 80126 912772 920757 80015 12039 231
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur och avelsmaterial, registrering av aktörer som tar emot fjäderfä, kläckägg eller hov- och klövdjur från andra länder, registrering och godkännande av anläggningar för land- och vattenlevande djur samt avelsmaterial, godkännande av status som avgränsad anläggning, godkännande av PRRS-isolering, identitetshandling för nötkreatur, GMO-verksamhet exklusive tillsyn, registrering av anläggningar och godkännande av vissa anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (2019:66), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Växt

Resultatområdet Växt omfattar fytosanitära verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion, godkännande av utrustning för spridning av växtskyddsmedel, utbildning för användning av växtskyddsmedel, ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet exklusive tillsyn. Myndighetsuppdraget ingår.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde, analyser samt viss tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter, GMO-verksamhet inom växt- och djurområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, anläggningar för animaliska biprodukter, anläggningar som hanterar och/eller tillverkar foder och som inte är primärproducenter, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina, centralt vattenbruksregister, kontroll inom djurhälsoområdet, gränskontroll av levande djur och animaliska biprodukter, kontroll av funktionstester av sprutor samt importkontroll av invasiva främmande arter. Vidare ingår kontroll av klassificering av slaktkroppar samt kontroll av seminanläggningar.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övriga avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Johanna Kirsten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet