Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2022-03-24
Ku2022/00688
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4, Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 13:5 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85, prop. 2021/22:113 utg.omr. 17, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:171).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet10 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)10 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor92 258
ap.5Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (ram)6 200
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)6 058
ap.7Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)50 000
ap.10Stöd för insatser m.a.a. flyktingsituationen (ram)30 000
Disponeras av Socialstyrelsen25 000
ap.3Ideell sektor - del till Socialstyrelsen (ram)25 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Vetenskapsrådet. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administration.

ap.3 Ideell sektor - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska fördela minst 23 500 000 kronor enligt förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Högst 1 500 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med handläggningen av bidraget.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Anslagsposten får användas för verksamhet inom Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). NOD bygger på en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå.

Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.7 Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela minst  48 000 000 kronor enligt förordningen (2022:145) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Högst 2 000 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med fördelningen av bidraget. En rapport om uppdragets genomförande ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2022.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Inom ramen för uppdraget får medel användas för spridande av information till det civila samhällets organisationer och samverkan med andra myndigheter till följd av flyktingsituationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. 

ap.10 Stöd för insatser m.a.a. flyktingsituationen

Medlen avser humanitära insatser hos civilsamhällesorganisationer med anledning av flyktingsituationen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska utan rekvisition senast den 15 april 2022 utbetala:

5 000 000 kronor till Rädda Barnen

9 000 000 kronor till Svenska kyrkan

9 000 000 kronor till Svenska Röda Korset

6 900 000 kronor till Sveriges kristna råd

Medlen får användas till förstärkt arbete med mottagande av flyktingar och humanitära insatser. Den bidragsmottagande organisationen ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når verksamheter för behövande i berörda delar av landet. Den bidragsmottagande organisationen ansvarar för att fördela bidraget till berörda medlemsorganisationer samt lokala och regionala verksamheter.

Bidragsmottagaren ska lämna en ekonomisk redovisning av bidragets användning till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska bidragsmottagaren redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till ändamålen för bidraget.

Bidrag som inte utnyttjats för det ändamål som anges ovan ska återbetalas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast den 31 mars 2023.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska lämna en samlad redovisning av bidragets användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2023.  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får disponera högst 100 000 kronor för administrativa kostnader för uppdraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.2ram
ap.6ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Marie Ericsson








Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/MIG, SSK
Socialdepartementet/SOF
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
Svenska kyrkan
Svenska Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
Sveriges kristna råd