Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2022-09-01
A2022/01183
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. inom utgiftsområde 13
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1, rskr. 2021/22:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor63 268
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)14 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)11 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)29 000
ap.4Stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer (ram)2 400
ap.6Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)6 250
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län3 300
ap.9Insatser mot rasism på arbetsmarknaden (ram)3 300
Disponeras av Kammarkollegiet29 351
ap.7Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)8 450
ap.10Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (ram)20 901
Disponeras av Socialstyrelsen5 000
ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)5 000

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Högst 650 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2022 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt lämna en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.4 Stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2021:227) om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Högst 240 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.6 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Av medlen får högst:

 • 5 000 000 kronor användas för fortsatta insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-personer i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669).
 • 500 000 kronor användas för att i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa i enlighet med regeringens beslut den 12 februari 2021 (S2021/01354).
 • 500 000 kronor användas för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01666).
 • 250 000 kronor användas för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01669).

ap.7 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Om inte annat anges ska detta förfarande gälla för rekvirering, redovisning och återbetalning av medel: medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

Av medlen får högst:

 • 500 000 kronor vardera användas av Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att vara strategiska myndigheter för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter i enlighet med regeringens beslut den 25 juni 2020 (A2020/01470 och A2020/01471) och den 11 mars 2021 (A2021/00627).
 • 750 000 kronor användas av Myndigheten för arbetsmiljökunskap för uppdrag om att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö i enlighet med regeringens beslut den 30 april 2020 (A2020/01002).
 • 900 000 kronor användas av Barnombudsmannen för att fortsatt undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01276) och den 25 juni 2020 (A2020/01470) och sprida kunskap om resultaten.
 • 500 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet för att komplettera NTU i syfte att bl.a. inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i enlighet med regeringens beslut den 18 mars 2021 (Ju2021/01227).
 • 2 900 000 kronor användas av Folkhälsomyndigheten för uppdrag att som samordnande myndighet stödja, samordna och följa upp arbetet för att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter i enlighet med regeringens beslut den 22 december 2021 (A2021/02398).
 • 1 200 000 kronor användas av Folkhälsomyndigheten för uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor i enlighet med regeringens beslut den 3 februari 2022 (A2022/00187).
 • 700 000 kronor användas av Socialstyrelsen för uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers behov av och tillgång till kommunal vård och omsorg i enlighet med regeringens beslut den 3 februari 2022 (A2022/00188).


ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader. 

ap.9 Insatser mot rasism på arbetsmarknaden

Anslagsposten får användas för utgifter för att vidareutveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden i enlighet med regeringens beslut den 2 juli 2020 (2020/01514). Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsatt samordna uppdraget och stödja länsstyrelserna i deras arbete mot rasism på arbetsmarknaden. Av medlen ska minst 1 400 000 kronor fördelas till deltagande länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholms län ska lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med redovisningen.

ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Om inte annat anges gäller följande för rekvirering, redovisning och återbetalning av medel: medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. Av medlen får högst:

 • 6 000 000 kronor användas av Forum för levande historia för myndighetens uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november. Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 april 2023. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
 • 200 000 kronor användas av Forum för levande historia för utbetalning till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA) efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november. Medlen får användas för bidrag till ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om rasism och liknande former av fientlighet. 100 000 kronor av bidraget ska utgöra prissumman. Av bidraget får Forum för levande historia använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen använts. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2023.
 • 1 000 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet för att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2022.
 • 700 000 kronor användas av Statens medieråd för att identifiera och sammanställa metoder för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga i enlighet med regeringens beslut den 22 april 2021 (A2021/00972). En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.
 • 1 000 000 kronor användas av Myndigheten för stöd till trossamfund för att fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa verksamheter i enlighet med regeringens beslut den 9 september 2021 (A2021/01713). En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2022.
 • 1 500 000 kronor användas av Forum för levande historia för att genomföra insatser för att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet samt ta fram och sprida utbildningsmaterial i enlighet med regeringens beslut den 7 oktober 2021 (A2021/01912). En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2023.
 • 500 000 kronor användas av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer i enlighet med regeringens beslut den 23 september 2021 (A2021/01789). En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 november 2022.
 • 900 000 kronor användas av Diskrimineringsombudsmannen för att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet i enlighet med regeringens beslut den 20 oktober 2021 (A2021/01979) och den 13 april 2022 (A2022/00617). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052–5781) senast den 31 mars 2023. 
 • 600 000 kronor användas av Statistiska centralbyrån för uppdrag att ta fram kunskap om människors livsvillkor inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i enlighet med regeringens beslut den 3 november 2021 (A2021/02084).
 • 1 000 000 kronor användas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att se över, inhämta och sammanställa kunskap i stöd- och informationsmaterial om hur vuxna kan prata med barn och unga om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt sprida det i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2022. 
 • 300 000 kronor användas av Diskrimineringsombudsmannen för uppdrag att utifrån anmälningar om diskriminering till myndigheten fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder och belysa frågor som har att göra med intersektionalitet i enlighet med regeringens beslut den 7 april 2022 (A2022/00582).
 • 800 000 kronor användas av Barnombudsmannen för uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism riktat till barn och unga i enlighet med regeringens beslut den 21 april 2022 (A2022/00642). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052-5781) senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.
 • 300 000 kronor användas av Forum för levande historia för uppdrag att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism i offentliga verksamheter i enlighet med regeringens beslut den 21 april 2022 (A2022/00643). Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052-5781) senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.
 • 700 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för uppdrag om att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism i enlighet med myndighetens regleringsbrev (Ku2022/00922).
 • 750 000 kronor användas av Forum för levande historia för uppdrag att genomföra insatser för att kartlägga kunskapen om och föreslå insatser för att motverka antiziganism i grundskolan och gymnasiet i enlighet med regeringens beslut den 5 maj 2022 (Ku2022/00923). Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052-5781) senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.
 • 1 000 000 kronor användas av Socialstyrelsen för uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att förebygga och motverka rasism inom hälso- och sjukvården i enlighet med regeringens beslut den 12 maj 2022 (A2022/00751). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052-5781) senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.
 • 100 000 kronor användas av Forum för levande historia för uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism i enlighet med regeringens beslut den 2 juni 2022 (A2022/00845). Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052-5781) senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. 
 • 1 000 000 kronor användas av Forum för levande historia för uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism i enlighet med regeringens beslut den 2 juni 2022 (A2022/00844). Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052-5781) senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. 
 • 1 000 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer i enlighet med myndighetens regleringsbrev (Ku2022/01123).
 • 500 000 kronor användas av Myndigheten för arbetsmiljökunskap för uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2022 (A2022/00992).
 • 600 000 kronor användas av Brottsoffermyndigheten för uppdrag att ta fram informationsmaterial till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv i enlighet med myndighetens regleringsbrev (Ju2022/02217). 
 • 100 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet för att göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer för att öka kunskapen om, och stärka det förebyggande arbetet mot, rasism som riktas mot samer i enlighet med myndighetens regleringsbrev (Ju2022/02216). För rekvirering, redovisning och återbetalning av medel gäller de villkor som anges i myndighetens regleringsbrev. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari
27 april
29 juli
28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.211 30011 300

2023
ap.328 00028 000

2023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Dzenana Edhemovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, KRIM, PO
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, S
Kulturdepartementet, CSM, MD
Arbetsmarknadsdepartementet, ARM, JÄM, SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ek
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forum för levande historia
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för stöd till trossamfund
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens medieråd
Statistiska centralbyrån
Totalförsvarets forskningsinstitut