Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2022-02-10
I2022/00351
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens energimyndighet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens energimyndighet.

VERKSAMHET

Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 16 december 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens energimyndighet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Förstärkning av totalförsvaret

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som ska bidra till att förstärka arbetet med civilt försvar avseende energiförsörjningen med grund i regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30). 

Sekonderingar av personal

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av medel som tillförts myndigheten för sekonderingar av personal i länder eller i internationella organ. I redovisningen ska myndigheten beskriva hur satsningen bidrar till stärkt samarbete som leder till minskade utsläpp av växthusgaser, utveckling av policyramverk, forskning och innovation eller export- och investeringsfrämjande.

Resurseffektivitetskrav inom ekodesign och energimärkning

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten tillsammans eller med stöd av Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket, Upphandlingsmyndigheten och Elsäkerhetsverket utarbetat förslag och varit pådrivande i det europeiska arbetet med utveckling av ekodesigndirektivets (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter) och energimärkningsförordningens (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU) produktförordningar avseende resurseffektivitet, reparerbarhet och återvinningsbarhet samt hur de verkat för att frågan om krav på produkters tekniska livslängd tas upp i samband med nya produktförordningar. Myndigheten ska i arbetet verka för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten samt även tillvarata Konsumentverkets kunskap och erfarenhet om konsumenters förutsättningar att tillgodogöra sig och använda sig av informationen.

Export- och investeringsstrategi

Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi.

Agenda 2030

Statens energimyndighet ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till relevanta delar av genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som berör myndighetens verksamhet.

Energiforskning

Statens energimyndighet ska redovisa hur energiforskningsmedel har fördelats.

Energi- och klimatrådgivning

Statens energimyndighet ska mot bakgrund av vad som framgår av regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer (skr. 2021/22:24) redovisa aktiviteter, prestationer, resultat och effekter av det statliga stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Resultat och effekter ska redovisas i kvalitativa och kvantitativa termer.

Stöd till solceller och energilagring

Statens energimyndighet ska redovisa hur medlen till solceller och energilagring har fördelats samt redovisa resultat och effekter som följer av stödet. Myndigheten ska bland annat undersöka om och på vilket sätt stödet har lett till att fler solceller har byggts.

Bidra till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (skr. 2020/21:133)och regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder– för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

3

Uppdrag

1. Uppdatering av Sveriges nationella energi- och klimatplan (EU 2018/1999)

Statens energimyndighet ska ta fram underlag till den första integrerade energi- och klimatlägesrapporten som följer upp Sveriges nationella energi och klimatplan. Underlaget ska utarbetas i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Naturvårdsverket i de delar som omfattar utsläpp och upptag av växthusgaser och med Statens meteorologiska och hydrologiska institut i de delar som omfattar anpassning till klimatförändringar. Boverket, Energimarknadsinspektionen, och Affärsverket svenska kraftnät ska bistå Statens energimyndighet i relevanta delar. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.

2. Bidra i genomförandet av regionalfondsprogram under programperioden för 2021–2027

Statens energimyndighet ska bidra i genomförandet av regionalfondsprogrammen under programperioden 2021–2027. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 24 februari 2028.

3. Statens roll inom taxonomin

Statens energimyndighet och Boverket ska utreda vilken roll staten ska ha i framtagandet av en metod för att fastställa vilka byggnader som är de 15 procent mest energieffektiva i enlighet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Statens energimyndighet  ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 30 maj 2022.

4. Underlag för tekniska justeringar av kvoter inom elcertifikatsystemet och justering av kontoföringsavgifter

Statens energimyndighet ska lämna förslag på grundtermer och justeringstermer och redovisa underlag för beräkning av avvikelser. Statens energimyndighet ska även redovisa intäkter och kostnader samt göra en bedömning av framtida balans mellan intäkter och kostnader för kontoföringsverksamhet för elcertifikat. Vid behov ska nya avgiftsnivåer föreslås. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 19 maj 2022.

5. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Statens energimyndighet ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

6. Utformning av klimatpremierna för att stimulera marknadsintroduktion av elflyg

Statens energimyndighet ska analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att också stimulera marknadsintroduktionen av elflygplan i syfte att snabba på omställningen av flygsektorn till fossilfrihet och därigenom nå målen i det klimatpolitiska ramverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 januari 2023.

7. Prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli, och
 • 28 oktober. 

I nära anslutning till prognoserna den 29 juli och den 28 oktober ska Statens energimyndighet i särskild ordning och efter dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) lämna prognoser för den avgiftsbelagda verksamheten.

Statens energimyndighets pågående uppdrag redovisas i bilagan.

8. Övervakningsrapporter

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA.63198 om skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den 28 mars 2022. Det ska i rapporten utvärderas om överkompensation förelåg för helåret 2021 samt göras en översiktlig bedömning av om överkompensation för 2022 riskerar att uppkomma utifrån relevanta påverkansfaktorer såsom råvarupriser. Rapporten ska vidare innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden.

Statens energimyndighet ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA.56908 om skattebefrielse av biogas använt som motorbränsle. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den 19 april 2022 och innehålla en utvärdering om överkompensation förelåg för helåret 2021.

Därutöver ska Statens energimyndighet ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA.56125 om skattebefrielse av biobränslen använda för uppvärmning. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den 19 april 2022 och innehålla en utvärdering om överkompensation förelåg för helåret 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet419 387
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter (ram)419 387

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får även finansiera utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden samt Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningsavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263) samt utgifter för eget deltagande i EU:s program. 

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 26 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet3 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)3 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för följande.

 • Insatser för energieffektivisering i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv, inklusive arbete med att utveckla svenska ståndpunkter för förhandlingar. 
 • Provning av energirelaterade produkter och utrustning och därmed sammanhängande verksamheter.
 • Finansiering av EU-projekt och internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet.
 • Informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg, system och modeller och standardavtal för energieffektivisering, effektiv resursanvändning, energitjänster och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, företag, banker och andra finansinstitut. 

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. 

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslagsposten får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Insatser för fossilfri elproduktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet25 000
ap.1Insatser för fossilfri elproduktion (ram)25 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Insatser för fossilfri elproduktion

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med informations-, utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser i syfte att underlätta för utvecklingen av fossilfri elproduktion. Anslagsposten får även användas för utgifter för stöd till länsstyrelser, kommuner, regioner samt föreningar för samordnings- och informationsinsatser.

Anslagsposten får även användas för studier av miljöeffekter av etableringar av fossilfri elproduktion inklusive utveckling av lösningar för att underlätta samexistens med övriga samhällsintressen. Anslaget får vidare användas för att infria tidigare ingångna åtaganden som gjorts för anslaget 1:3 Insatser för förnybar elproduktion.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens energimyndighet.

Högst 800 000 kronor får användas för upphandling av ackrediterade certifieringsorgan för installatörer av småskalig fossilfri solel, solvärme, bio och värmepumpar samt informationsinsatser för att öka efterfrågan på och utbudet av certifierade installatörer.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 432 723
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 432 723

Villkor för anslag 1:4

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten får användas för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av propositionen Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (prop. 2016/17:66).  

Regeringens inriktning är att forskning och innovation på energiområdet ska bidra till omställningen av energisystemet mot lägre klimatutsläpp (prop. 2020/21:1). Insatserna för forskning och innovation kan ske inom alla fossilfria energislag och ska vägledas av teknikneutralitet och kostnadseffektivitet.

Anslaget får användas för utgifter och statsbidrag för forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och kommersialiseringsinsatser inom energiområdet. Anslaget får även användas för utgifter för bidrag för att främja utvecklingen av teknik som baserar sig på fossilfria energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget får därmed användas såväl till kärnteknisk forskning som till forskning om förnybar energi. Statens energimyndighet har ansvar för strategiarbetet och har möjlighet att prioritera insatser kring alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, i den mån detta bedöms rimligt för att bidra till målen.

Anslaget får även användas för Statens energimyndighets arbete med forskningsrelaterade uppgifter, utgifter för utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser inom energiområdet, svenskt och internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete samt för att uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för ingångna bilaterala energiforskningssamarbeten. 

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga.

Högst 1 300 000 000 kronor får beviljas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med RISE Research Institutes of Sweden AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

Minst 85 000 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden.

Högst 50 000 000 kronor får användas för uppdraget om fossilfritt flyg 2045, se bilagan

Högst 3 000 000 kronor får användas för uppdraget om främjande av privata investeringar i energiteknik, se bilagan

1:7

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet577 600
ap.4Stöd till solceller och energilagring (ram)577 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.1Energiteknik - del till LST Örebro (ram)0

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energiteknik - del till LST Örebro

Anslagsposten får användas för länsstyrelsernas administrativa kostnader knutna till utbetalning av medel i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. 

ap.4 Stöd till solceller och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi gäller för anslagsposten. Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi avser endast utbetalning av redan beviljat stöd samt administrativa kostnader anknutna till stödet.

Högst 4 844 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stöden till solceller och bidrag till lagring av egenproducerad elenergi.

Anslaget har inget beställningsbemyndigande för 2022. Det innebär att inga nya ekonomiska åtaganden får ingås under 2022 med utbetalning under efterföljande år.

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet11 000
ap.2Civilt försvar (ram)11 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Civilt försvar

Anslagsposten får användas för åtgärder som förstärker totalförsvaret samt ersättning för solidaritetsgas som begärs enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

1:9

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet19 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)19 328
Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet. Medel för avgifter utbetalas mot verifikat till följande organisationer:

 • Internationella energiforumet (IEF),
 • Internationella byrån för förnybar energi (IRENA), och
 • Energistadgefördraget (ECT).

I övrigt får medel användas först efter beslut av regeringen.

1:10

Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet140 000
ap.3Energi- och klimatrådgivning (ram)120 000
ap.1Genomförande av elektrifieringsstrategin (ram)20 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Genomförande av elektrifieringsstrategin

Anslagsposten får användas till åtgärder som genomför regeringens elektrifieringsstrategi.

Fördelning av medel från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

ap.3 Energi- och klimatrådgivning

Anslagsposten får användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning samt för kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten (t.ex. digitalisering), utvärdering och uppföljning av verksamheten. Anslagsposten får även användas för energi- och klimatrådgivning genom andra kanaler än kommunerna om det bedöms mer ändamålsenligt för att nå olika målgrupper, t.ex. vid rådgivning på andra språk än svenska.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.112 5813 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:3 Insatser för fossilfri elproduktion
ap.1750Inget0
1:4 Energiforskning
ap.1141 548Inget0
1:7 Energiteknik
ap.10Allt0
ap.40Allt0
1:8 Elberedskap
ap.23 000Inget0
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.328Inget0
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m
ap.10Inget0
ap.36 090Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.3ram
1:4 Energiforskning
ap.1ram
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Insatser för fossilfri elproduktion
ap.135 00020 00015 000
2024
1:4 Energiforskning
ap.113 300 0001 200 0001 000 0001 100 0002027
1:7 Energiteknik
ap.41 467 5750002023
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m
ap.3260 000130 000130 000
2024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar92 000
Räntekontokredit18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2534 949
2022-02-2534 949
2022-03-2534 949
2022-04-2534 949
2022-05-2534 949
2022-06-2534 949
2022-07-2534 949
2022-08-2534 949
2022-09-2534 949
2022-10-2534 949
2022-11-2534 949
2022-12-2534 948
Summa419 387
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat14 851-3 0009 50010 500-1 00010 851
Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el9 211-3 30011 70014 000-2 3003 611
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)0010500-490-490
Avgifter enligt förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser200110110020
Summa24 082-6 30021 32025 110-3 79013 992
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningsavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Avgifter enligt förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläpprätter. Förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser och Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläpprätter anger villkoren för uttag av avgifter.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och
provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet25525 88105 0005 00005 881
Avgifter enligt 6 § i förordningen (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet2811001201212
Summa5 88105 0125 000125 893
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Sandra Lennander
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, BB, EA2, SFÖ, SKA, K och OU
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FH, GA och HI
Försvarsdepartementet/MFI
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KE, KL, NM, ME och V
Näringsdepartementet/BI, EIN, MK, SMF och RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen
RISE Resarch Institutes of Sweden AB