Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2022-05-05
I2022/01058
Trafikanalys
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikanalys
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Trafikanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Korttidsprognos över den svenska fordonsflottans utveckling

2. Analys av den eldrivna fordonsflottan

Trafikanalys ska senast den 17 maj 2022 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa en analys av den eldrivna fordonsflottan som innehåller en nulägesbeskrivning, inklusive analys av regional spridning, och en beskrivning av möjlig utveckling fram till 2030 med avseende på tekniska egenskaper.

3. Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Trafikanalys ska göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivningen ska innehålla en kartläggning av de viktigaste varutyper som förekommer och över vilka stråk dessa färdas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 december 2022.

4. Land- och laddström i hamnar

Trafikanalys ska med stöd av Transportstyrelsen och Statens energimyndighet analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av land- och laddström i hamnar. Analysen bör definiera vilka fartyg som ska omfattas av eventuella incitament och utreda förutsättningarna för att införa förbud eller begränsningar för vissa fartyg att anlöpa vissa hamnar, t.ex. genom att införa miljözoner. Analysen ska belysa hur det kan skapas incitament för investeringar i anslutningsutrustning samt hur eventuella förslag överensstämmer med internationell rätt och EU-rätt. De pågående förhandlingarna inom rådet och Europaparlamentet med anledning av EU-kommissionens förslag i Fit for 55-paketet ska beaktas. De samhällsekonomiska effekterna ska beskrivas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.

5. Eldrivna fartyg

Trafikanalys ska analysera förutsättningarna för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige. I uppdraget ingår att identifiera och analysera eventuella begränsningar för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och drivlinor samt att föreslå möjliga åtgärder för att åstadkomma detta. Den samhällsekonomiska effektiviteten av möjliga åtgärder ska analyseras och konsekvenser redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.

För genomförande av uppdragen 4 och 5 får Trafikanalys under 2022 rekvirera 2 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m., anslagsposten 4 Klimatpolitiska handlingsplanen. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Naturvårdsverket senast den 15 december 2022. Medel som inte har använts ska återbetalas till Naturvårdsverket senast den 1 mars 2023.

6. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Trafikanalys ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

7. Prognoser

Trafikanalys ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Pågående uppdrag

Nedan redovisas Trafikanalys pågående uppdrag.

UppdragBeslutsdatumRedovisas senast
Uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.

Den 23 augusti 2018.

N2018/04487

Årligen, vid utgången av mars månad.

Den 31 december 2022.

Uppdrag att följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Den 30 augusti 2018.

N2018/04588

Årligen, dock senast den 15 april.

Den 15 april 2022.

Uppdrag att bistå Trafikverket i ett gemensamt uppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området omställning av transportsystemet till fossilfrihet.

Den 21 mars 2019.

I2019/01344

Årligen, i samband med årsredovisningen.

Den 31 december 2022.

Uppdrag att redovisa åtgärder för att främja jämställdhet med utgångspunkt i promemorian Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn.

Den 17 december 2020.

I2020/03339

I samband med årsredovisningen för 2021.
Uppdrag att följa trafikutvecklingen med anledningen av pandemin under 2021.

Den 17 december 2020.

I2020/03339

Den 31 mars 2022.
Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Den 24 mars 2021

I2021/01006

Den 15 september 2022.

Samt bistå vidare till den 31 december 2023.

Uppdrag att följa och vid behov bistå i övriga berörda myndigheters uppdrag att utveckla arbetet med klimateffektbedömningar.

Den 17 december 2020.

I2020/03339

Uppdraget avslutas den 31 december 2022.

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter.

Den 8 december 2021

Fi2021/03909


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys67 509
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)67 509
Disponeras av Kammarkollegiet2 200
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)2 200

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet avseende maritima näringar. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas av Trafikanalys för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter. Medel på anslagsposten omfattar även myndighetens kostnader för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.10Inget0
ap.22 0253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 500
Räntekontokredit2 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 626
2022-02-255 626
2022-03-255 626
2022-04-255 626
2022-05-255 626
2022-06-255 626
2022-07-255 626
2022-08-255 626
2022-09-255 626
2022-10-255 626
2022-11-255 626
2022-12-255 623
Summa67 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Sofia Holmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SKA och SFÖ
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/RTL
Infrastrukturdepartementet/E
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Trafikverket
regionerna
Gotlands kommun