Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I6

2022-01-27
A2022/00132
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/AU2, rskr. 2021/22:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar

IAF ska redovisa vad myndigheten har gjort och planerar att göra utifrån de aktiviteter som redovisas i myndighetens handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar (IAF rapport 2021:10) samt, där det är möjligt, redovisa effekten av vidtagna åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

IAF ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021 (A2020/02640), fortsätta att utveckla arbetet med att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10), i synnerhet delmålen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av makt och inflytande. IAF ska redovisa uppnådda resultat i verksamheten av det arbetet.

Informationssäkerhet

IAF ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov på området, bl. a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. IAF ska särskilt redogöra för åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.

3

Uppdrag

Analys av felaktiga utbetalningar

IAF ska, för att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt för dess uppföljning, undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna. Redovisningen ska omfatta följande uppgifter gällande år 2020 och 2021:

  • Upptäckta felaktiga utbetalningar, antal och totalt belopp
  • Återkrav, antal och belopp
  • Återbetalda medel, antal och totalt belopp
  • Antal polisanmälningar
  • Totalt belopp av upptäckta felaktiga utbetalningar i förhållande till dels de totala utbetalningarna, dels till den senaste uppskattningen av det totala beloppet av felaktiga utbetalningar.

IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från arbetslöshetskassorna. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Bidrag till arbetslöshetskassor för att stärka kontrollarbetet

I budgetpropositionen för 2021 har medel tillförts Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna för att, tillsammans med IAF och Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Av dessa medel beräknas 10 000 000 kronor avse ett bidrag till arbetslöshetskassorna för budgetåret 2022. IAF ska inkomma med beräkningar och förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna. Redovisningen ska innehålla förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 14 januari 2022.

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF ska undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. IAF ska vidare analysera hur arbetslöshetskassorna, under samma period, använt bidraget för att stärka kontrollarbetet. Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars och slutrapporteras senast den 14 oktober 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

    - 7 februari,

    - 27 april,

    - 29 juli och

    - 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022.

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingång.

I2020/03233Uppdrag till IAF att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång fram till och med den 31 december 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:9

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen80 220
ap.1Förvaltningskostnader (ram)80 220

1:10

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen59 168
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)59 168

Villkor för anslag 1:10

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till Alfa-kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.12 4063 %0
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 685
2022-02-256 685
2022-03-256 685
2022-04-256 685
2022-05-256 685
2022-06-256 685
2022-07-256 685
2022-08-256 685
2022-09-256 685
2022-10-256 685
2022-11-256 685
2022-12-256 685
Summa80 220
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finansieringsavgift och återbetalning av finansieringsavgift ska redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor undertitel 001 finansieringsavgift.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Jenny Bredahl
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Statens tjänstepensionsverk
Ekonomistyrningsverket
Centrala studiestödsnämnden
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges a-kassor