Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2021-12-22
Ku2021/02521
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 7:1 och 7:2 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr.1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 samt den 10 juni 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag. Ändringen innebär att anslagsposten 6 minskas med 800 000 kronor och att anslagsposten 16 ökas med 800 000 kronor. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen7 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)2 200
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)5 700
Disponeras av Kammarkollegiet2 789
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)2 789
Disponeras av Sametinget36 449
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m. (ram)27 049
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län70 633
ap.3Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m. (ram)58 913
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 800
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)7 920

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Anslagsposten får även användas för utgifter för andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena. Av medlen:

  • får 1 450 000 kronor användas för samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • ska 400 000 kronor användas för utgifter för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • ska 400 000 kronor användas för utgifter för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt för myndighetens administrativa utgifter för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 1 050 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska 600 000 kronor användas för utgifter för bidrag till organisationer som företräder samer för att stärka samers samråd och dialog på regional och lokal nivå.

Av anslagsposten ska 830 000 kronor användas för utgifter för bidrag till de organisationer som företräder samer vid ett tillfälle under 2021. Bidraget ska fördelas på de grunder som Sametinget beslutar. Dessa grunder ska utgå från att syftet med bidraget är att stödja verksamheten för de organisationer som företräder samer inom det minoritetspolitiska området.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för samiskt språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Högst 4 500 000 kronor får användas för utgifter för genomförande och administration av språkcentrums verksamhet för att utveckla och stimulera ökad användning av det samiska språket.

Sametinget ska i årsredovisningen för 2021 redovisa hur medlen har använts.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får användas för myndighetens utgifter för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende åtgärder för de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och enligt språklagen (2009:900) samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden.

Av anslagsposten får 400 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Stockholms län för utgifter avseende uppdrag att under 2020-2023 samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Ku2019/02101). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2021.

Av anslagsposten får 700 000 kr användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för utgifter avseende uppdrag att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2020 (Ku2020/02624 delvis). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2021. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)0
ap.4Brobyggarverksamhet (ram)0
ap.5Utbildning (ram)0
ap.6Bostad (ram)0
ap.7Hälsa, social omsorg och trygghet (ram)0
ap.9Kultur och språk (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län1 500
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)1 500

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten får användas för utgifter avseende uppdrag att under 2020-2023 samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Ku2019/02101).

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet i Hermes senast den

- 5 februari,

- 29 april och

- 25 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Majlis Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget