Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2021-12-22
I2021/03372
I2021/03274(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:23 Laddinfrastruktur inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:23

Laddinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet551 000
ap.1Laddinfrastruktur - till STEM (ram)551 000
Disponeras av Trafikverket48 500
ap.2Laddinfrastruktur - till TRV (ram)48 500
Disponeras av Naturvårdsverket500
ap.3Laddinfrastruktur - till NV (ram)500

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Laddinfrastruktur - till STEM

Anslaget får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbladdning av elfordon för tillgänglighet längs större vägar. Högst 1 000 000 kronor får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

Anslaget får användas för stöd till infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter med fokus på regionala nätverk och sammanhängande stråk mellan Sveriges större städer.

Av medlen får 545 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Högst 5 000 000 kronor får användas för berörda myndigheters administrativa utgifter och informationsinsatser kopplat till stöd för elektrifiering av tunga transporter.

ap.2 Laddinfrastruktur - till TRV

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. Anslagsposten får användas för att infria tidigare ingångna åtaganden som gjorts för anslaget 1:5 Insatser för förnybar elproduktion under utgiftsområde 21 Energi.

ap.3 Laddinfrastruktur - till NV

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:23 Laddinfrastruktur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:23 Laddinfrastruktur
ap.11 000 0001 000 000

2023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, BB, EA2, SFÖ, SKA, K och OU
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FH, GA och HI
Försvarsdepartementet/MFI
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KE, KL, NM, ME och V
Näringsdepartementet/BI, EIN, MK, SMF och RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Riksdagen/näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
RISE Resarch Institutes of Sweden AB
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Verket för näringsutveckling
Vetenskapsrådet
Gotlands kommun
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen