Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2021-12-16
I2021/03315
I2021/03029
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens energimyndighet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 21, bet. 2020/21:NU3, rskr. 2020/21:127, prop. 2020/21:99 utg.omr. 21, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2021/22:2 utg.omr. 21, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:56).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens energimyndighet. 

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förstärkning av totalförsvaret

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som ska bidra till att förstärka arbetet med civilt försvar avseende energiförsörjningen mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Sekonderingar av personal

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av medel som tillförts myndigheten för sekonderingar av personal i länder eller i internationella organ. I redovisningen ska myndigheten beskriva hur satsningen bidrar till stärkt samarbete som leder till minskade utsläpp av växthusgaser, utveckling av policyramverk, forskning och innovation eller export- och investeringsfrämjande.

Resurseffektivitetskrav inom ekodesign och energimärkning

Statens energimyndighet ska tillsammans och med stöd av Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket utarbeta förslag och vara pådrivande i det europeiska arbetet med utveckling av ekodesigndirektivets (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter) och energimärkningsförordningens (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU) produktförordningar avseende resurseffektivitet, reparerbarhet och återvinningsbarhet samt verka för att frågan om krav på produkters tekniska livslängd tas upp i samband med nya produktförordningar. Myndigheten ska i arbetet verka för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten, samt även tillvarata Konsumentverkets kunskap och erfarenhet om konsumenters förutsättningar att tillgodogöra sig och använda sig av informationen.

Export- och investeringsstrategi

Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi.

Samhällsekonomiska analyser

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat och avser att arbeta med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv energipolitik på både kort och lång sikt. Myndigheten  ska i sina analyser vara teknikneutral och inkludera effekter för klimatet i de samhällsekonomiska analyserna där det är relevant. 

Agenda 2030

Statens energimyndighet ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till relevanta delar av genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som berör myndighetens verksamhet.

Energiforskning

Statens energimyndighet ska redovisa hur energiforskningsmedel har fördelats samt göra en bedömning av hur stor andel av forskningsprojekten som har tydlig klimatnytta. 

3

Uppdrag

1. Fossilfritt flyg 2045

Statens energimyndighet ska, under åren 2021–2022, förlänga den satsning på att främja hållbara biobränslen för flyg som beslutades av regeringen den 26 april 2018 (N2018/02705). Satsningen ska omfatta samtliga hållbara förnybara bränslen för flyg. Därutöver ska satsningar göras på forskning och utveckling av dels elflyg, dels vätgasdrift, inklusive tanknings- och laddinfrastruktur. För 2021 ska högst 50 miljoner kronor användas och för 2022 beräknas högst 50 miljoner kronor användas för uppdraget, varav minst 5 miljoner kronor årligen för den del av uppdraget som avser elflyg. En ekonomisk redovisning av hur medlen under 2018–2022 har använts och hur fördelningen av medlen bedöms bidra till fossilfrihet inom flyget ska lämnas senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Denna redovisning ersätter kravet på slutredovisning i uppdraget som beslutades av regeringen den 26 april 2018 (N2018/02705).

2. Analyser och vägledning om klimateffektbedömningar och beräkningar

Statens energimyndighet ska utveckla sitt arbete med att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på växthusgasutsläppen. Det innefattar direkta och indirekta, kortsiktiga och långsiktiga effekter av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen. Kvalitativa analyser av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen bör göras för de fall det inte är möjligt att beräkna effekterna. I uppdraget ingår att stödja Naturvårdsverket med analyser och beräkningar av utsläppseffekter som ska ingå i klimatredovisningen i enlighet med klimatlagen (2017:720). Trafikanalys ska följa arbetet och vid behov bistå med information. Statens energimyndighet ska också tillsammans med Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet och Trafikverket ta fram en myndighetsgemensam nationell vägledning för bedömning av hur olika styrmedel och åtgärder liksom andra omvärldsfaktorer påverkar utsläppen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen. Naturvårdsverket ska samordna arbetet. Vägledningen ska bl.a. innehålla rekommendationer om vilka analysmetoder, kalkylprinciper och kalkylparametrar som bör tillämpas vid effektberäkningar enligt klimatlagen, liksom rekommendationer om hur indirekta klimateffekter ska bedömas och beskrivas. Naturvårdsverket ska redovisa preliminära utgångspunkter och förslag senast den 30 juni 2021 och slutredovisa senast den 31 december 2022 till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

3. Driftsstöd till bio-CCS

Statens energimyndighet ska lämna förslag på utformning av ett system för driftstöd, i form av omvänd auktionering eller fast lagringspeng, för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS). Myndigheten ska även se över möjligheten att inkludera negativa utsläpp med hjälp av biokol i systemet. Statens energimyndighet ska vid behov samråda med berörda myndigheter och aktörer. Analysen ska beakta slutsatser i Klimatpolitiska vägvalsutredningens betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) och remissyttrandena. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2021. Delredovisningen ska inkludera ett förslag till utformning av driftstödet såsom exempelvis tidsplan, stödnivåer, kontraktslängd, kopplingen med andra befintliga stödsystem, ansvarsfrågor, hantering av förluster och läckage samt för- och nackdelar med de olika stödsystemen. Slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 november 2021. Slutredovisningen ska omfatta författningsförslag och ytterligare detaljer i utformningen.

4. Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp

Statens energimyndighet ska analysera möjligheten att förbättra vägledningen till konsumenter om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp vid försäljning och marknadsföring. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på en vägledning exempelvis i form av en märkning, som väger in energianvändning och koldioxidutsläpp, och som tar hänsyn till fordonets hela livscykel. Även luftföroreningar ska beaktas. Utformningen av märkningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU kan utgöra en utgångspunkt för arbetet. Såväl insatser på EU-nivå som nationella åtgärder bör övervägas. EU:s konkurrensregler ska beaktas. I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga författningsförslag. Alla förslag ska åtföljas av en konsekvensutredning. Vägledningen ska vara lättförståelig för konsumenten. Statens energimyndighet ska vid genomförandet av uppdraget föra en dialog med Konsumentverket och inhämta synpunkter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den  29 april 2022. För uppdragets genomförande får Statens energimyndighet rekvirera 2 miljoner kronor från Naturvårdsverket (anslag 1:2, UO20) för uppdrag i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen.

5. Övervakningsrapporter

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA.48069 om skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 26 februari 2021. Det ska i rapporten utvärderas om överkompensation förelåg för helåret 2020 samt göras en översiktlig bedömning av om överkompensation för 2021 riskerar att uppkomma utifrån relevanta påverkansfaktorer såsom råvarupriser. Rapporten ska också innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden.

Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA.43302 om skattebefrielse av biogas använt som motorbränsle. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 19 mars 2021 och innehålla en utvärdering om överkompensation förelåg för helåret 2020.

Därutöver ska myndigheten ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA.49893 om skattebefrielse av biobränslen använda för uppvärmning. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 19 mars 2021 och innehålla en utvärdering om överkompensation förelåg för helåret 2020. 

6. Underlag för tekniska justeringar av kvoter inom elcertifikatsystemet och justering av kontoföringsavgifter

Statens energimyndighet ska ge förslag på grundtermer och justeringstermer och redovisa underlag för beräkning av avvikelser. Statens energimyndighet ska även redovisa intäkter och kostnader samt göra en bedömning av framtida balans mellan intäkter och kostnader för kontoföringsverksamhet för elcertifikat. Vid behov ska nya avgiftsnivåer föreslås. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 19 maj 2021.

7. Sektorsstrategier

Statens energimyndighet ska enligt regeringens beslut den 6 juli 2017 (M2017/01811) formulera sektorsstrategier. I kommande redovisningar, som ska ske i årsredovisningen, ska myndigheten redovisa genomförandet av sektorsstrategierna för energieffektivisering, effekterna av detta arbete på energieffektiviseringsmålet samt den samverkan som har skett med olika aktörer.

8. EU:s Innovationsfond

Statens energimyndighet ska informera svenska företag om möjligheten till att söka stöd från EU:s Innovationsfond samt att informera intresserade svenska företag om var information går att finna om ansökningsprocesser och villkor för de utlysningar som Innovationsfonden genomför. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen. 

9. Utvärdering av vindkraftssamordnarna

Statens energimyndighet ska, utifrån sitt arbete med strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad inklusive havsbaserad vindkraft, analysera om det finns fortsatt behov av särskilda vindkraftssamordnare. Om ett sådant behov identifieras ska myndigheten föreslå hur vindkraftssamordnarnas uppdrag och uppgifter lämpligen omhändertas, t.ex. av fristående vindkraftssamordnare som utpekas av regeringen eller inom myndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2021.

10. Energi- och klimatrådgivning

Statens energimyndighet ska göra en översyn av energi- och klimatrådgivningen som helhet för att passa samhällets nya förutsättningar, såsom digitalisering och pandemins konsekvenser samt säkerställa att rådgivningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med styrmedlets syfte att bidra till måluppfyllelse av de energi- och klimatpolitiska målen. En utgångspunkt för översynen ska vara ”Svenskt ramverk för digital samverkan” som Myndigheten för digital förvaltning fastställt. Statens energimyndighet ska särskilt ta fram en plan för hur energi- och klimatrådgivning på andra språk än svenska kan utformas och genomföras. I uppdraget ligger bl.a. att redogöra för i vilka former och på vilka språk rådgivning ska tillhandahållas samt beskriva lämpliga kommunikationsinsatser för att nå ytterligare målgrupper. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2021.

11. Solvärme

Statens energimyndighet ska beskriva och analysera solvärmens potential i Sverige, eventuella systemnyttor solvärmen kan bidra med till energisystemet samt i vilken utsträckning solvärme på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att nå Sveriges klimat- och energimål. Tidigare erfarenheter på satsningar inom området ska tas tillvara. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021.

12. Prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

Statens energimyndighets pågående uppdrag redovisas i bilagan.

13. Rapportering om EU-målen för 2020

Statens energimyndighet ska ta fram underlag till rapportering om hur Sverige når målsättningarna för energieffektivisering och förnybar energi i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 18 februari 2022.

14. Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Statens energimyndighet ska komplettera och uppdatera sin rapport Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel (ER 2021:9) med analyser och befintlig statistik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 december 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet365 421
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter (ram)365 421

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får även finansiera utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden samt Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningsavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263) samt utgifter för eget deltagande i EU:s program. 

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 26 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet13 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)3 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)10 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för följande.

  • Insatser för energieffektivisering i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv, inklusive arbete med att utveckla svenska ståndpunkter för förhandlingar. 
  • Provning av energirelaterade produkter och utrustning och därmed sammanhängande verksamheter.
  • Finansiering av EU-projekt och internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet.
  • Informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg, system och modeller och standardavtal för energieffektivisering, effektiv resursanvändning, energitjänster och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, företag, banker och andra finansinstitut. 

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning och förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning användas. Anslagsposten får också användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. 

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslagsposten får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Insatser för förnybar elproduktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet25 000
ap.1Insatser för förnybar elproduktion (ram)25 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Insatser för förnybar elproduktion

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med informations-, utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser i syfte att underlätta för utvecklingen av förnybar elproduktion. Anslagsposten får även användas för utgifter för stöd till länsstyrelser, kommuner, regioner samt föreningar för samordnings- och informationsinsatser.

Anslagsposten får även användas för studier av miljöeffekter av etableringar av förnybar elproduktion inklusive utveckling av lösningar för att underlätta samexistens med övriga samhällsintressen. Anslagsposten får användas för programmet ”Vindval”.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens energimyndighet.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 515 223
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 470 223

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsposten får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion. Det inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet, aktörer och sektorer samt regelverk och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också användas för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten får användas för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av propositionen Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (prop. 2016/17:66).  

Regeringens inriktning är att forskning och innovation på energiområdet ska bidra till omställningen av energisystemet mot lägre klimatutsläpp (prop. 2020/21:1). Insatserna för forskning och innovation kan ske inom alla fossilfria energislag och ska vägledas av teknikneutralitet och kostnadseffektivitet.

Målen för forskning och innovation på energiområdet är inte teknikspecifika. Statens energimyndighet har ansvar för strategiarbetet och har möjlighet att prioritera insatser kring alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, i den mån detta bedöms rimligt för att bidra till målen. 

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga.

Högst 1 300 000 000 kronor får beviljas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med RISE Research Institutes of Sweden AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

Minst 85 000 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden.

Högst 50 000 000 kronor får användas för uppdrag nr 1 Fossilfritt flyg 2045 ovan. 

Högst 3 000 000 kronor får användas för uppdrag nr 13 Främjande av privata investeringar i energiteknik i bilagan. 

1:5

Infrastruktur för elektrifierade transporter (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket48 500
ap.3Laddinfra större väg - del till TRV (ram)48 500
Disponeras av Statens energimyndighet401 000
ap.2Laddinfra större väg - del till STEM (ram)1 000
ap.4Regionala elektrifieringspiloter (ram)400 000
Disponeras av Naturvårdsverket500
ap.1Laddinfra större väg - del till NV (ram)500

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Laddinfra större väg - del till NV

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

ap.2 Laddinfra större väg - del till STEM

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

ap.3 Laddinfra större väg - del till TRV

Anslagsposten får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbladdning av laddfordon för tillgänglighet längs större vägar. Medel på anslagsposten får fördelas i enlighet med förordningen (2020:577)
om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för myndighetens utgifter kopplat till stödet. 

ap.4 Regionala elektrifieringspiloter

Anslagsposten får användas för stöd till infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning. Högst 5 000 000 kronor får användas för administrativa utgifter samt informationsinsatser kopplat till stödet. 

Stöd får fördelas först efter beslut av regeringen.

1:7

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 722 400
ap.4Stöd till solceller, biogas och energilagring (ram)1 722 400
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.1Energiteknik - del till LST Örebro (ram)0

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energiteknik - del till LST Örebro

Anslagsposten får användas för länsstyrelsernas administrativa kostnader knutna till utbetalning av medel i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. 

ap.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi gäller för anslagsposten. Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi avser endast utbetalning av redan beviljat stöd samt administrativa kostnader anknutna till stödet. 

Högst 7 600 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stöden till solceller och bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. Av medlen får 4 844 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. 

Av medlen får 150 000 000  kronor användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet8 000
ap.2Civilt försvar (ram)8 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Civilt försvar

Anslagsposten får användas för åtgärder som förstärker totalförsvaret samt ersättning för solidaritetsgas som begärs enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

1:9

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet19 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)19 328
Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet115 000
ap.3Energi- och klimatrådgivning (ram)115 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2klimat, energiomst. - del till LST Örebro (ram)25 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 klimat, energiomst. - del till LST Örebro

Högst 5 000 000 kronor får användas för utgifter för samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatomställningen.

Resterande medel får användas för länsstyrelsernas uppdrag med att samordna och leda det regionala klimatarbetet. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna bestäms av Länsstyrelsen i Örebro län. 

Beslut om stöd till respektive länsstyrelse ska förenas med rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

ap.3 Energi- och klimatrådgivning

Anslagsposten får användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning samt för kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten (t.ex. digitalisering), utvärdering och uppföljning av verksamheten. Anslagsposten får även användas för energi- och klimatrådgivning genom andra kanaler än kommunerna om det bedöms mer ändamålsenligt för att nå olika målgrupper, t.ex. vid rådgivning på andra språk än svenska.

Anslagsposten får även användas för spridning av metoder och kunskaper om energieffektivisering, förnybar energi och minskad klimatpåverkan till kommuner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.110 9623 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:3 Insatser för förnybar elproduktion
ap.1750Inget0
1:4 Energiforskning
ap.11 937Inget0
ap.1142 000Inget0
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:7 Energiteknik
ap.10Allt0
ap.40Allt0
1:8 Elberedskap
ap.23 000Inget0
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.328Inget0
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.20Inget0
ap.35 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Insatser för förnybar elproduktion
ap.135 00020 00015 000
2023
1:4 Energiforskning
ap.113 300 0001 200 0001 000 0001 100 0002026
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter
ap.348 00048 000002022
ap.4550 000550 000002022
1:7 Energiteknik
ap.41 467 5751 467 575002022
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.226 00013 00013 000
2023
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.3240 000120 000120 000
2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar54 000
Räntekontokredit18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2530 452
2021-02-2530 452
2021-03-2530 452
2021-04-2530 452
2021-05-2530 452
2021-06-2530 452
2021-07-2530 452
2021-08-2530 452
2021-09-2530 452
2021-10-2530 452
2021-11-2530 452
2021-12-2530 449
Summa365 421
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat18 978-10 00014 44120 026-5 5853 393
Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el8 733-4 50011 70016 649-4 949-716
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter000000
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)0010500-490-490
Avgifter enligt förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser750110110075
Summa27 786-14 50026 26137 285-11 0242 262
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningsavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Avgifter enligt förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläpprätter. Förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser och Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläpprätter anger villkoren för uttag av avgifter.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och
provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet25523 89105 0005 00003 891
Avgifter enligt 6 § i förordningen (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet2811001201212
Summa3 89105 0125 000123 903
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslaget 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Sandra Lennander
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, BB, EA2, SFÖ, SKA, K och OU
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FH, GA och HI
Försvarsdepartementet/MFI
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KE, KL, NM, ME och V
Näringsdepartementet/BI, EIN, MK, SMF och RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen
RISE Resarch Institutes of Sweden AB