Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-12-22
A2021/02395
A2021/02318(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1, rskr. 2021/22:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet314 489
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)314 489
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län40 500
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)40 500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor9 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)9 000
Disponeras av Socialstyrelsen184 550
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)184 550
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län16 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)16 000
Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten75 500
ap.6Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)10 000
ap.2Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)65 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Arbetet ska fortsätta med att utveckla regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utvecklas mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills samt samordnas av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och  förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. För detta ändamål avsätts högst 10 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län att fördela.

Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) får använda högst 4 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget (A2020/02649) om att samordna gemensamma myndighetsinsatser för att främja tillämpningen av bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020. Den del av uppdraget (A2020/02649) som handlar om att sammanställa ett myndighetsgemensamt stöd för berörda professioner ska, med ändring av tidigare beslut, vara klart senast den 31 maj 2022 istället för som tidigare beslutat senast 31 december 2021.

Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) får använda högst 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2021/01029 fortsätta arbetet att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 3 000 000 kronor för att med utgångspunkt i regeringsbeslut A2019/01517 fortsätta arbetet med ökad upptäckt av våld m.m. Jämställdhetsmyndigheten får lämna högst 1 000 000 kronor i bidrag till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Uppdraget omfattar även Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket, se under ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut, i detta anslag. Regeringen avser att återkomma om uppdragets utformning och redovisning i samband med att Jämställdhetsmyndigheten (senast den 31 mars 2022) lämnar in redovisningen av genomfört uppdrag under 2019–2021.

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 2 000 000 kronor för att i enlighet med regleringsbrevet för 2022 för myndigheten genomföra en fördjupad studie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin samt genomföra aktiviteter för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 3 000 000 kronor i myndighetens regleringsbrev för 2022 för uppdraget om förutsättningar för jämställd rekrytering till välfärdsyrken.

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2022 tilldelats 1 000 000 kronor för fortsatt uppdrag om Pekingplattformen inom ramen för Generation Equality.

Jämställdhetsmyndigheten har i myndighetens regleringsbrev för 2022 tilldelats 16 000 000 kronor för att fortsätta stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har i myndighetens regleringsbrev för 2022 tilldelats 2 000 000 kronor för att identifiera kunskapsluckor och kartlägga utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 000 000 kronor för att ta fram en rapport beträffande relevanta jämställdhetsområden inför Sveriges ordförandeskap i EU 2023. Rapportens resultat ska spridas och kommuniceras såväl nationellt som internationellt.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 5 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2020/02655 och A2020/02621 fortsätta erbjuda utbildningsinsatser   och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen beräknar tilldela Jämställdhetsmyndigheten 5 000 000 kronor för uppdragets genomförande under 2023.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 10 000 000 kronor för att fortsätta stödja våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer, med utgångspunkt i uppdraget i regleringsbrevet för 2021 för Jämställdhetsmyndigheten (A2021/01443 och A2021/01397). I uppdraget ingår att fördela medel till civilsamhällesaktörer som bedriver relevant arbete på området. Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för 2022.

Jämställdhetsmyndigheten har i myndighetens regleringsbrev för 2022 tilldelats 4 000 000 kronor för att fortsätta utveckla och tillämpa JiM+.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 3 500 000 kronor för att med utgångspunkt i tidigare givet uppdrag (A2021/00971) fortsätta höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 5 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2020/02041 fortsätta stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. 

Jämställdhetsmyndigheten får använda 4 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2021/01029 fortsätta arbetet att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 3 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2021/02085 genomföra en fördjupad uppföljning av delmålet om att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 500 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2021/02051 kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 500 000 kronor för att bistå Socialstyrelsen i spridning och utveckling av kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. (S2020/01591).

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län får använda högst 2 000 000 kronor för att fortsätta  att arbeta enligt regeringsbeslut (A2021/01299). Uppdraget handlar om att länsstyrelserna ska kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende.

Länsstyrelsen i Örebro län får använda högst 3 000 000 kronor för bidrag till kommunernas arbete mot prostitution och människohandel och ansvara  för att fördela anslaget till länsstyrelserna.

Länsstyrelsen i Örebro län får använda högst 12 000 000 kronor för att fördela  till länsstyrelsernas bidrag till kommuner, regioner och civilsamhället i syfte att främja samverkan och utvecklingsarbete i länet inom området  mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 7 000 000 kronor för att fortsätta arbeta i enlighet med regeringsbeslut (A2021/01538). Uppdraget handlar om att ta fram information och vägledning i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 15 000 000 kronor för att fördela anslaget till länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med länsstrategierna mm.

Länsstyrelsen i Örebro län  får använda 1 500 000 kronor för att fördela till länsstyrelsernas kris- och beredskapsarbete i syfte att integrera MR- och jämställdhetsperspektiv.

ap.6 Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 10 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Jämställdhetsmyndigheten för nya åtaganden.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 33 300 000 kronor under 2022 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Socialstyrelsen ska i redovisningen av uppdraget redovisa i vilken utsträckning medel främjat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2022 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen har i myndighetens regleringsbrev för 2022 tilldelats 4 000 000 kronor för att under 2022 fortsätta  att stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer som utsatts för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen får använda 21 000 000 kronor för att under 2022 fortsätta fördela utvecklingsmedel, varav högst 15 500 000 kronor får fördelas till kommuner och högst 5 500 kronor får fördelas till regioner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck m.m. i enlighet med (S2020/01591) från den 18 mars 2021. Socialstyrelsen får använda ytterligare högst 13 000 000 kronor för att under 2022 fördela utvecklingsmedel som bidrag till ideella föreningar och stiftelser som vill utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för Socialstyrelsens administrativa kostnader för uppdraget.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor för att fortsätta arbetet enligt regeringsbeslut från den 15 juli 2021 (A2021/01538). Uppdraget handlar om att ta fram information och vägledning i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor för att fortsätta arbeta i enlighet med regeringsbeslut från den 3 november 2021 (A2021/02083). Uppdraget handlar om samordning och kunskapsutveckling avseende återfallsförebyggande arbete med personer som utsätter närstående för våld.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut A2021/01029 fortsätta arbetet att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Socialstyrelsen har tilldelats 6 500 000 kronor för att fortsatt lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för verksamheten med en nationell telefonlinje för dom som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får använda 4 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget från regleringsbrevet för 2021 om att genomföra informationsinsatser rörande bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, riktade till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får använda 5 000 000 kronor för att med utgångspunkt i uppdraget (A2021/01300) sprida kunskapsunderlaget med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete till fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid.

.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Om inte annat anges ska detta förfarande gälla för rekvirering, redovisning och återbetalning av medel: Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för 2022 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statistiska centralbyrån (SCB) har tilldelats 310 000 kronor för att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regerings- och regeringskanslibesluten om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2021–2025 (A2021/01442 respektive A2021/01549).

Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket får använda 2 000 000 kronor vardera för att i enlighet med regeringsbeslut från den 29 augusti 2019 (A2019/01517) fortsätta arbetet med förbättrad upptäckt av våld m.m. I frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland involveras i det fortsatta arbetet. Uppdraget omfattar även Jämställdhetsmyndigheten i, se under ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten, i detta anslag. Villkor för  rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund får använda 1 500 000 kronor vardera för att i enlighet med regeringsbeslut (A2021/01029) fortsätta arbetet att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) får använda 2 500 000 kronor för att genomföra kompetenshöjande insatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från barnahusverksamheternas utredningsarbete av hedersrelaterad brottslighet. Arbetet ska ske i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län och med beaktande av det myndighetsgemensamma uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029). I uppdraget ska synpunkter inhämtas från Jämställdhetsmyndigheten, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023 till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet).           Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får använda 2 500 000 kronor för att fortsätta främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext (A2021/02053). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tilldelats 3 000 000 kronor i myndighetens regleringsbrev för 2022 för att kartlägga hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i utbildningar.

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har tilldelats 2 000 000 kronor i myndighetens regleringsbrev för 2022 för att genomföra en studie med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får under 2022 använda 3 400 000 kronor för att fortsätta uppdraget om nationellt telefonstöd till våldsutsatta i enlighet med regeringsbeslut A2021/02054. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Linnéuniversitetet har tilldelats 700 000 kronor för att i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2022 identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat. Uppdraget ska fokusera på att stärka redaktioners kunskap om skillnader i de former av hot och hat som riktas mot kvinnliga respektive manliga journalister och att särskilt stärka redaktioners förmåga att hantera angrepp och ofredanden av sexuell karaktär.

Statens institutionsstyrelse har tilldelats 3 000 000 kronor för i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2022 fortsätta  uppdraget från regleringsbrevet för 2021 om att utveckla kompetensen inom myndigheten om hedersrelaterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet bland pojkar, unga män och ungas partnerrelationer inklusive kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer, där förebyggande och återfallsförebyggande insatser är en central del.

Brottsoffermyndigheten får använda 3 100 000 kronor, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) får använda 1 500 000 kronor, Polismyndigheten får använda 1 000 000 kronor, Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor och Åklagarmyndigheten får använda 1 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget (A2020/02649) om att genomföra gemensamma insatser för att främja tillämpningen av bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statistiska centralbyrån får använda 1 200 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 24 mars 2021 (A2019/01121) och den 17 juni 2021 (A2021/01399) slutföra studien av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Ekonomistyrningsverket har tilldelats 1 500 000 kronor för att följa upp  efterlevnaden av förordning  om årsredovisning och budgetunderlag ur ett jämställdhetsperspektiv. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Inspektionen för vård och omsorg får använda 10 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget (A2021/01714) om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Myndigheten för delaktighet får använda 3 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget (A2021/02052) att inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Brottsförebyggande rådet har tilldelats 2 000 000 kronor för uppdraget att följa upp brottet grov fridskränkning i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2022. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Brottsförebyggande rådet får använda 1 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget (Ju2021/03614) om att ta fram ett fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Sametinget får använda 1 800 000 kronor för att fortsätta uppdraget (Ku2021/02210) om att arbeta med främjande åtgärder för jämställdhet i det samiska samhället och att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.8150 000150 000

2023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/OFA/SFÖ/K/ESA
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/SOF/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/UH/F
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Linköpings universitet (Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum)
Linnéuniversitetet
länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Sametinget
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statistiska centralbyrån
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Regioner