Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2021-12-16
A2021/02336
A2021/02009
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 397
801 05 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska ESF-rådet ska i genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 prioritera React-EU och insatser i övrigt som bidrar till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden i ljuset av covid-19-utbrottets effekter på samhället. 

 

3

Uppdrag

Prognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 5 februari, den 29 april, den 30 juli och den 25 oktober 2021 redovisa utgiftsprognoser avseende 2021–2024. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes.   

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 5 februari, den 29 april, den 30 juli och den 25 oktober 2021 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2021–2024 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, medfinansiering från regioner, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2021–2024, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 29 april.  

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2021–2024 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6. Prognoserna ska lämnas till Socialdepartementet.

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 5 februari, den 29 april, den 30 juli och den 25 oktober 2021 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. 

-Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2021–2024 under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027, anslagspost 1, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, medfinansiering från regioner, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 per år under 2021–2024. 

- Utbetalat belopp under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på respektive anslagspost.  

Resultatredovisning m.m.

Svenska ESF-rådet ska senast den 26 mars, den 30 juli och den 25 oktober 2021 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att etablera fondöverskridande samverkan inom ramen för partner-
skapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014–2020
N2013/05563Årlig redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2021

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

A2016/00065

A2019/02239

Senast den 31 januari 2021

Uppdrag till EU-medelsförvaltande myndigheter avseende förvaltningsförklaringar

Fi2016/04123Årligen den 1 mars

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925Redovisning till Statskontoret senast den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701Redovisning till Statskontoret senast den 15 januari 2021

Uppdrag att redovisa och analysera myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Regleringsbrev 2020Redovisning till regeringen (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 21 februari 2021

Uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet

Regleringsbrev 2020Senast den 1 september 2021

Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027

A2020/00819

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Nationell kontaktpunkt för EU:s program för sysselsättning och innovation (EaSI) för programperioden 2021–2027

Svenska ESF-rådet ska vara nationell kontaktpunkt för EU:s program för sysselsättning och innovation (EaSI) för programperioden 2021–2027 i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige122 394
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)122 394

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Anslaget får användas för Svenska ESF-rådets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 995 600
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)1 723 700
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)25 500
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)246 400

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.   

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.   

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Ökade övergångar till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 875 597 000 kronor. 

3. Utbetalningarna för programområde 2 Ökade övergångar till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 606 660 000 kronor. 

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 17 743 000 kronor. 

1:7

Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige50 000
ap.1Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021-2027 (ram)40 000
ap.2Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden plus för perioden 2021-2027 (ram)10 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021-2027

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden plus göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom ett nationellt program för denna fond för perioden 2021–2027. Medlen får endast användas efter beslut av regeringen. 

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027. 

 

ap.2 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden plus för perioden 2021-2027

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av statlig medfinansiering av vissa beslutade projekt inom ett nationellt program för Europeiska socialfonden plus för perioden 2021–2027. Medlen får endast användas efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 6713 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.186 185Inget0
ap.21 275Inget0
ap.312 320Inget0
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027
ap.12 000Inget0
ap.2500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.13 238 2001 979 8501 258 35002023
ap.222 40018 0004 40002023
ap.3357 400223 930133 47002023
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027
ap.1800 000160 000400 000240 0002030
ap.2200 00040 000100 00060 0002030
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Angivna belopp för infriade åtaganden avseende anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 är indikativa. 

2. Åtaganden avseende anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 20212027 får endast ingås efter beslut av regeringen. 

3. Angivna belopp för infriade åtaganden avseende anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 är indikativa. 

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar30 000
Räntekontokredit16 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 200
2021-02-2510 200
2021-03-2510 200
2021-04-2510 200
2021-05-2510 200
2021-06-2510 200
2021-07-2510 200
2021-08-2510 200
2021-09-2510 200
2021-10-2510 200
2021-11-2510 200
2021-12-2510 194
Summa122 394
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Inger Wijkström
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Statsrådsberedningen/SAM, EUK, Internrevisionen
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Näringsdepartementet/LB RTL
Socialdepartementet/SOF
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket