Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2021-12-22
Fi2021/04004(delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem49 933
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)49 933

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) ska genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning (Fi2019/04161). Av medlen får högst 2 procent användas för programanknutna förvaltningsutgifter.  

Vinnova ska följa upp och årligen redovisa satsningens omfattning och utfall.

Myndigheten ska även redovisa

  1. den finansierade forskningens utveckling vid centrumbildningarna och inom de forskningsprojekt som finansieras,
  2. hur forskningen bidrar till att uppnå de riksdagsbundna målen för finansmarknadsområdet,
  3. den vetenskapliga kvaliteten och relevansen,
  4. indikatorer avseende utfallet i olika delar av programmet som visar utvecklingen över tid, samt
  5. det ekonomiska utfallet av samfinansieringen med beaktande av målsättningen om att den privata finansmarknadsbranschen ska bidra med minst motsvarande nivå som anvisas på anslaget för ändamålet.

En särskild redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 17 mars 2023.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.11 497Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.1180 00060 00060 00060 0002026
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Max Elger
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten,
Näringsdepartementet, enheten för entreprenörskap och innovation,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksbanken,
Finansinspektionen,
Vetenskapsrådet och
Riksgäldskontoret.