Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2021-11-03
S2021/07216
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139, prop. 2020/21:1 utg.omr. 12, bet. 2020/21:SfU3, rskr. 2020/21:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Pensionsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om bostadstillägg

Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg ska vara högst 40 dagar vid utgången av 2021.

Mål om kundservice

Andelen samtal som besvaras inom tio minuter ska öka till minst 75 %. 

Mål för att minska felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Andelen felaktiga utbetalningar från de bidragssystem/ersättningssystem som Pensionsmyndigheten hanterar ska därför minska.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Redovisningen ska, när så är möjligt, delas upp på misstänkta bidragsbrott och övriga fel.

Redovisningen ska omfatta följande:

 • Upptäckta felaktiga utbetalningar, antal återkrav och antal polisanmälningar och en analys av hur dessa har utvecklats
 • Upptäckta felaktiga utbetalningar i förhållande till de totala utbetalningarna och till den senaste uppskattningen av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar
 • Betydande risker för felaktiga utbetalningar, utvecklingen av dessa risker och en bedömning av vilka ersättningssystem som är särskilt riskfyllda
 • Upptäckta felaktiga utbetalningar i de särskilt riskfyllda ersättningssystemen i förhållande till systemens totala utgifter och i förhållande till den senaste uppskattningen av felaktiga utbetalningar från systemen
 • Vidtagna åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och en bedömning av åtgärdernas effekter.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur ett jämställdhetsperspektiv integrerats.

Motverka bidragsbrott

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur de har vidareutvecklat samarbetet med relevanta myndigheter i syfte att motverka brott och minska medvetna fel inom förmånerna.

Återkrav och fordringshantering

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka verksamheten för återkrav och fordringshantering, vilka resultat åtgärderna har fått samt vilka utmaningar myndigheten ser med verksamheten. Därtill ska myndigheten redovisa hur samverkan med Försäkringskassan har utvecklats avseende fordringshantering.

Mörkertalet inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska bedöma utvecklingen av mörkertalet för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och redogöra för de åtgärder myndigheten vidtar för att minska mörkertalet. 

Arbetet med nationella minoriteter

Pensionsmyndigheten ska redovisa vidtagna insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Redovisningen ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden.

Verksamhets- och it-utveckling

Pensionsmyndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under föregående år och som planeras innevarande och kommande tre år. Myndigheten ska redovisa förväntad och realiserad nytta i förhållande till investeringsbudget, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekter förväntas uppstå. Pensionsmyndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhets- och it-utveckling som genomförts under året eller tidigare.

2

Organisationsstyrning

Sjukfrånvaro vid myndigheten

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten. Av redovisningen ska framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för kvinnor och män.

Statlig närvaro i landet

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten. För samtliga uppdrag gäller att redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende Pensionsmyndigheten.

Uppföljning av handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice

Pensionsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetsläget för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice i förhållande till de av regeringen satta målen för området och utifrån den handlingsplan som myndigheten redovisade i februari 2020. Uppföljningen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) månatligen.

Uppdrag gällande omräkningarna av garantipension

Pensionsmyndigheten ska redovisa resultatet av de genomförda omräkningarna av garantipension för personer som också har varit bosatta och/eller har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Redovisningen ska innehålla en analys av resultatet av omräkningarna för enskilda och för statens budget, både exklusive och inklusive påverkan på bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd samt en analys av utfallet av omräkningarna i förhållande till de olika länder som personerna bott och arbetat i. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) den 1 februari 2021 och slutredovisas när myndigheten är klar med omräkningarna.

Pensionsnivå utifrån längd på arbetslivet och inkomstnivå

Pensionsmyndigheten ska beräkna hur hög slutlön som behövs vid olika längd på arbetslivet för att nå en viss nivå på pensionen. De olika pensionsnivåer som ska redovisas är vilken slutlön som behövs vid olika antal arbetsår för att individen inte ska vara berättigad till: äldreförsörjningsstöd, garantipension respektive bostadstillägg. Även den slutlön som behövs för att komma över gränsen för låg ekonomisk standard ska redovisas. Gränsen för låg ekonomisk standard ska i uppdraget definieras som 60 procent av disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Redovisningen ska göras för antal år i intervallet 30 år till 45 år. Längden på arbetslivet ska definieras som antalet år med pensionsrätt som kan tänkas motsvara ett heltidsarbete. Redovisningen ska avse en ensamstående person som antas gå i pension 2021. Redovisningen ska göras på pensionsuttag vid såväl 65 som 66 års ålder. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 april 2021. 

Uppdrag att bistå Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Pensionsmyndigheten ska samverka med och bistå Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) i arbetet med att inrätta det nya systemet med ett upphandlat fondtorg och en ny huvudman för fondtorget, i den omfattning som krävs för att den nya organisationen ska kunna träda i kraft i enlighet med vad som anges i utredningens direktiv och de beslut som därefter kommer att fattas av regeringen. I uppdraget ingår att förbereda uppgiften att vara värdmyndighet åt den nya myndigheten Nämnden för premiepensionens fondtorg, som regeringen har för avsikt att inrätta.

Rätt från början

För att socialförsäkringssystemet ska uppfattas som legitimt krävs att bidrag och förmåner kommer rätt person till del. I arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ingår att motverka organiserad brottslighet, brottsligt nyttjande samt fel som inte beror på brott. Därför stärks arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar. Pensionsmyndigheten ska redovisa:

 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter i samband med ansökan,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och underlätta att den som ansöker lämnar korrekta uppgifter om ändrade förhållanden som kan ha betydelse för rätten till ersättning,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att underlätta för den som har beviljats en ersättning att förstå och därmed ta ansvar för när det uppstår en skyldighet att informera myndigheten om ändrade förhållanden.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Uppdrag att genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ekonomistyrningsverket genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar. Riskanalyserna ska genomföras på ett sätt så att en jämförelse mellan olika ersättningssystem med avseende för risk för felaktiga utbetalningar är möjlig. En utgångspunkt för arbetet ska vara de riskanalyser som genomfördes av Delegationen för korrekta utbetalning från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket.

Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 september 2021.

Agenda 2030

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndighetens arbete bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030, med fokus på de mål och delmål som Pensionsmyndigheten tidigare har identifierat som relevanta för myndigheten inom ramen för myndighetens svar på Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Fi2016/01355). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Pensionsmyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 till regeringen (Socialdepartementet).

Rapportering av it-incidenter

Pensionsmyndigheten ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast 22 februari 2022.

Prognoser

Pensionsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari
 • 29 april
 • 30 juli och 
 • 25 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2020 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 5 februari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 5 februari),
 • prognoser för 2021 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2022–2024,
 • prognoser för balanstalet för 2022–2024,
 • prognoser för inkomstindex för 2022–2024,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet,
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203),
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 29 april),
 • genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 29 april),
 • uppgifter om typfallsmått i enlighet med redovisningen föregående år. Redovisningen ska göras i löpande priser samt i 2021 års priser (redovisas endast den 29 april),
 • leverans av livsinkomstprofiler för senast tillgängliga år i enlighet med det som Pensionsmyndigheten utvecklat i 2016 års regeringsuppdrag om att utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper (redovisas endast den 29 april),
 • fördjupad analys av verksamhetsläget avseende handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice.

Utöver ovanstående ska Pensionsmyndigheten avseende förvaltningsanslaget redovisa vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt vad som har orsakat eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser eller om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdragets namn

Diarienummer

Redovisningsdatum senast den

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

den 15 januari 2021

Uppföljning av pensionsöverenskommelsen

Regleringsbrev för 2020

I samband med prognos i april/maj 2021-2023

Åtgärder kopplade till premiepensionens fondtorg

Regleringsbrev för 2020

den 1 mars 2021

Precisering av inriktning för civilt försvar

Regleringsbrev för 2020 (Ju2015/09669)

den 22 februari 2021

Förberedelser för införande av en ny pensionsförmån

Regleringsbrev för 2020

den 30 oktober 2021

Verksamhets- och it-utveckling

Regleringsbrev för 2020

den 1 mars 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

S2017/03978

den 31 oktober 2021

Ta fram en åtgärdsplan för handläggning av bostadstillägg

Pensionsmyndigheten ska redovisa en åtgärdsplan för hur myndigheten ska minska handläggningstiden för bostadstillägg så att det av regeringen uppsatta målet om att handläggningstiden ska vara högst      40 dagar kan uppnås. Åtgärdsplanen ska innehålla vidtagna och planerade åtgärder på kort och lång sikt samt hur myndigheten avser att hantera den uteblivna effekthemtagningen av systemstödet för bostadstillägg (NBT). Åtgärdsplanen ska även innehålla en bedömning av vilka eventuella konsekvenser åtgärderna får för myndighetens övriga verksamhet. Åtgärdsplanen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2022. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten14 141 100
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)14 141 100

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten9 343 300
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)9 343 300

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten10 273 800
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)10 273 800

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 190 100
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)1 190 100

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

1:5

Inkomstpensionstillägg (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 990 000
ap.1Inkomstpensionstillägg (ram)1 990 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inkomstpensionstillägg

Anslaget får användas för utgifter för inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten777 588
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)777 588

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten får 12 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, Pensionsmyndighetens deltagande i uppdraget att genomföra riskanalyser.

Av anslagsposten får 175 000 000 kronor endast användas för att finansiera införande och förvaltning av inkomstpensionstillägg. 

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 018 600
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)1 018 600

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 070 800
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)8 070 800

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om        8 030 348 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om              40 452 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2707 055Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2467 165Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2513 690Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.259 505Inget0
1:5 Inkomstpensionstillägg
ap.199 500Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.154 4313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.150 930Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar600 000
Räntekontokredit350 000
Övriga kontokrediter
- Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit

Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.

Investeringsbudget

Följande gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar 

(tkr)TotaltAck. Utfall2020 Prognos2021 Budget2022 Beräknat2023 Beräknat

Verksam- hetsinvest- eringar per objektUtveckling it-system

Nya förmåns- system (IPT/ NextGen)713 00020 000120 000135 000135 000303 000
Ny lösning bostads- tillägg (NBT)118 000115 0003 000000
Summa utgifter för invest- eringar831 000135 000123 000135 000135 000303 000
Finans- iering

Lån i Riksgälds- kontoret831 000135 000123 000135 000135 000303 000
Summa finansiering831 000135 000123 000135 000135 000303 000

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2564 799
2021-02-2564 799
2021-03-2564 799
2021-04-2564 799
2021-05-2564 799
2021-06-2564 799
2021-07-2564 799
2021-08-2564 799
2021-09-2564 799
2021-10-2564 799
2021-11-2564 799
2021-12-2564 799
Summa777 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna61 967-57 627483 022487 425-4 403-63
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-64 3890536 417471 33965 078689
Administration för fondinformation/fondförvaltare002 0002 00000
Administrativ service001 7001 70000
Administration av statlig fordran0025025000
Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder-7 6916 69113 00010 0003 0002 000
Administration av Frivillig pension002 5002 50000
Summa-10 113-50 9361 038 889975 21463 6752 626
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första-Fjärde
AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från
pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från
premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras
från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken
disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om
avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för
Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster
för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för
verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas
storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen
(1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken
disponeras av myndigheten. Avgifterna anges i förordningen (2018:1302)
om premiepension.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning

Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pensionsmyndigheten ska redovisa 166 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd och 1:5 Inkomstpensionstillägg inom utgiftsområde 11 samt anslaget 1:5 Barnpension och efterlevandestöd inom utgiftsområde 12 gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs. 

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till finansieringen av drifts- och investeringskostnader för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB. Kostnadsfördelningen ska ske i enlighet med Pensionsmyndighetens gällande finansieringsmodell.

Statlig ålderspensionsavgift om 19 952 582 kronor för Uppsala universitet ska för 2021 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Eva Grönborg
Kopia till

Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Konsumentverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Sjunde AP-fonden
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Landsorganisationen i Sverige
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Tjänstemännens Centralorganisation