Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2021-12-16
UD2021/18069(delvis)
UD2021/18451
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 7, bet. 2021/22:UU2, rskr. 2021/22:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten15 000
ap.22Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen får användas för samarbete inom kärnsäkerhets- och icke-spridningsområdet, inom strålskyddsområdet, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina, Belarus, Georgien, Armenien och Moldavien. Utgångspunkten är att detta samarbete äger rum på teknisk nivå. 

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien, Moldavien, Belarus och Armenien.

Av anslagsposten får högst 3 750 000 kronor användas för förvaltningskostnader.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.223 0001 0001 0001 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EU, NIS, FN, IU, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret