Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen212 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)212 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 808 390
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 758 390
ap.5Asylsökande och nyanlända (ram)50 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten142 503
ap.4Del till Folkhälsomyndigheten (ram)142 503

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda 51 500 000 kronor under 2022, i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor för administration och uppföljning i samband med uppdraget.

Socialstyrelsen får använda 28 750 000 kronor under 2022, i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 750 000 kronor för administration och uppfölj- ning i samband med uppdraget.

Socialstyrelsen får använda 37 500 000 kronor under 2022, i enlighet med förordningen (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den pre- hospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor för administration och uppföljning i samband med uppdraget.

Socialstyrelsen får använda 17 750 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 19 september 2019 (dnr S2019/00643), angående uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse. Av dessa medel får Socialstyrelsen fördela 15 000 000 kronor till medverkande regioner och verksamheter i samband med uppdraget.

Socialstyrelsen får använda 15 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen, angående uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser inom området psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 27 februari 2020 (dnr S2020/1044), angående uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06171), angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 8 oktober 2020 (dnr S2020/07505), angående uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser som bidrar till att skapa förutsättningar för att placerade barn och unga får tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 september 2019 (dnr S2019/03899), angående uppdrag att analysera förslag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen m.m.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:14 från den 11 mars 2021 (dnr S2021/02640), angående uppdrag att genomföra en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården respektive den rättspsykiatriska vården.

Socialstyrelsen får använda 8 500 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 1 april 2021 (dnr S2021/03118), angående uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 3 000 000 kronor till Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA).

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 8 april 2021 samt regeringsbeslut I:12 från den 1 juli 2021 (dnr S2021/03341), angående uppdrag att stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).

4 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande.

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för uppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården.

5 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för ätstörningsvården m.m.

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för uppdrag om pilotstudie i barnhälsovården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Arbetsmiljöverket, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhets- myndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Rättsmedicinal- verket, Sametinget, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens institutions- styrelse, Statens medieråd, Statens skolverk, Trafikverket, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet får använda 1 000 000 kronor vardera under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06171), angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicid- prevention. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammar- kollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Inspektionen för vård och omsorg får använda 15 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 10 juni 2021 (dnr S2021/04972), angående uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Karolinska institutet får använda 2 200 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 23 september 2021 (dnr S2021/06573), angående uppdrag att genomföra en pilotstudie om metod för rehabili- tering av legitimerade sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvård och intensivvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammar- kollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Linköpings universitet får använda 3 000 000 kronor under 2022, i enlig- het med regeringsbeslut I:3 från den 30 april 2020 (dnr S2020/03862), angående uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 1 500 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 11 februari 2021 (dnr S2021/01354), angående uppdrag att genom- föra en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgifts- område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 650 000 kronor och Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket får använda 450 000 kronor vardera under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 3 juni 2021 (dnr S2021/04814), angående uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 21 januari 2021 (dnr S2021/00581), angående uppdrag att beskriva, analysera och lämna förslag på hur nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet kan förbättras. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgifts- område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 5 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, angående uppdrag att genomföra kunskapssammanställ- ningar inom området psykisk ohälsa, att lämna underlag angående de regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har inom området psykisk ohälsa samt angående egeninitierade initiativ inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgifts- område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 2 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 27 februari 2020 (dnr S2020/1043), angående uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 1 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, angående uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende sjukskrivning vid de vanligaste diagnoserna vid långtids- sjukskrivning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redvisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens Institutionsstyrelse får använda 7 400 000 kronor under 2022, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens Institutionsstyrelse, angående uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Regeringen beslutar att avsätta 1 635 000 000 under 2022 för att användas i enlighet med den tilläggsöverenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått, regeringsbeslut I:43 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08203), som avser insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022. SKR får, i enlighet med vad som anges i överenskommelsen, rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. En redovisning av resultatet av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgifts- område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 4 500 000 kronor under 2022 för att användas, i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 26 juli 2018 (dnr S2018/03855), angående en ansökan om medel för ett system för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. Region Stockholm få rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande vilkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammar- kollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 200 000 kronor under 2022 för att användas, i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 6 maj 2021 (dnr S2021/03089), angående en framställning om medel till Kunskaps- nätverket för samisk hälsa. Region Västerbotten få rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande vilkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartemenetet) senast den 31 mars 2023. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budget- året 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammar- kollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

3 000 000 kronor har tilldelats Kriminalvården, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kriminalvården, för uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser för att stärka och utveckla kompetensen bland kriminalvårdsanställda om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidalitet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda 57 503 000 kronor under 2022 i enlighet med förordningen (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Folkhälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2022 i enlighet med förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2022, i enlighet med uppdraget att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa, i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten får använda 5 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 27 februari 2020 (dnr S2020/1044), angående uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023.

Folkhälsomyndigheten får använda 5 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06171), angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 500 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 11 februari 2021 (dnr S2021/01354), angående uppdrag att genomföra en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 13 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälso- myndigheten, för att betala ut projektbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention inklusive ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktade till hbtqi-personer. Av dessa medel får 3 000 000 kronor användas för att prioritera projektbidrag till ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktade till hbtqi-personer.

Folkhälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälso- myndigheten, angående uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention i syfte att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 500 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06169), angående uppdrag att vidta fortsatta insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna.

7 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten, för att betala ut organisations- och verksamhetsbidrag till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukar-, patient- och anhörig- organisationer inom området psykisk hälsa.

ap.5 Asylsökande och nyanlända

Folkhälsomyndigheten får använda 2 497 000 kronor under 2022 i enlighet med förordningen (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidpreven- tion. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända.

Länsstyrelsen Skåne får använda 3 000 000 kronor under 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 11 mars 2021 (dnr S2021/01536), angående uppdrag att fortsatt utveckla och sprida utbildningen om psykisk hälsa i den regionala utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation (MILSA). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutar att avsätta 13 830 000 kronor under 2022 för att användas, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 14 mars 2019 (dnr S2018/05088), angående en ansökan om medel för att förstärka och utveckla behandlingscenter för psykiatrisk traumavård av krigsskadade och torterade. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 14 300 000 kronor under 2022 för att användas, i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 24 november 2016 (dnr S2016/06843) samt regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, angående en ansökan om medel för att förstärka och utveckla behandlings- och stödinsatser för personer med traumatiska upplevelser från tortyr, krig eller flykt. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor under 2022 för att användas, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 12 oktober 2017 (dnr S2017/04651) samt regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, angående en ansökan om medel för att utveckla och förstärka organsiationens hälsofrämjande arbetet riktat till asylsökande och nyanlända m.fl. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga

Regeringen beslutar att avsätta 6 840 000 kronor under 2022 för att användas, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 29 juni 2017 (dnr S2017/03020) samt regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, angående en ansökan om medel för utveckling av traumacenter för asylsökande och nyanlända m.fl. Stiftelsen Vårsta Diakonigård får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga

Regeringen beslutar att avsätta 1 033 000 kronor under 2022 för att användas, i enligt med regeringsbeslut I:1 från den 9 maj 2019 (dnr S2019/01485), angående en ansökan om medel för att bedriva ett projekt som syftar till att öka dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr och därmed utveckla vården till tortyroffer inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Region Skåne får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Kalle Brandstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekol
Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Karolinska Institutet
Kriminalvården
Linköpings Universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen Skåne
Migrationsverket
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Sametinget
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Statens medieråd
Statens skolverk
Trafikverket
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Region Skåne
Region Stockholm
Region Västerbotten
Röda korset
Stiftelsen Vårsta Diakonigård
Socialutskottet
Sveriges Kommuner och Regioner