Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2021-12-22
N2021/03142
N2021/03042 (delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 397
801 05 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:23 Brexitjusteringsreserven inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:23

Brexitjusteringsreserven (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige386 000
ap.1Brexitjusteringsreserven (ram)386 000

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Brexitjusteringsreserven

Anslaget får användas för Sveriges utbetalningar av bidrag för redovisade kostnader som uppstått till följd av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen (brexit) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:23 Brexitjusteringsreserven
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Madelene Nylander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/MIG
Utrikesdepartementet/HI, EU, UR
Finansdepartementet, BA, SFÖ och FMA
Utbildningsdepartementet, AI
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Infrastrukturdepartementet, TM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen
Tullverket