Miljödepartementet


Regeringsbeslut
13

2021-12-16
M2021/02392 (delvis)
Transportstyrelsen
Olai Kyrkogata 35
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:8 Klimatbonus
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslaget 1:8  (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1U1, rskr. 2020/21:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Klimatbonus (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen3 510 000
ap.1Klimatbonus (ram)3 510 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Klimatbonus

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny klimatbonusbil. Bidraget regleras i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Klimatbonus
ap.1351 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Martin Larsson
Kopia till

Riksgäldskontoret
Trafikverket
Statens energimyndighet
Naturvårdsverket
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Förvaltningsavdelningen, EKOL
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, TOT
Infrastrukturdepartementet, US