Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-10-28
I2021/02825
I2021/02528
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Transportstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:84 utg.omr. 22, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:199).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Transportstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsens årsredovisning ska innefatta en redovisning av verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet. Av årsredovisningen ska det framgå hur myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Transportstyrelsen ska redovisa myndighetens intäkter och kostnader för avgiftssystemet för undervägsavgifter samt gemensam avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS). Transportstyrelsen ska också redovisa intäkter som redovisas mot inkomsttitel för de områden som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Redovisningen ska göras i samband med årsredovisningen.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

1. Prognoser

Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

Trafikverket redovisar vid samma tidpunkter som anges ovan intäktsprognoser för åren 2021–2024 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket redovisar då dessutom för aktuella år fram till 2024 även intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag.

2. Åtgärder för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring

Transportstyrelsen ska redovisa användningen och förväntat resultat av de medel om 25,5 miljoner kronor som för 2021 har avsatts på anslaget 1:12 Transportstyrelsen, anslagsposten 3 Avgiftsbelagd verksamhet för en riktad it-satsning för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

3. Intern styrning

Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

4. Utvärdering av åldersgräns för att få framföra vattenskoter

Transportstyrelsen ska utvärdera erfarenheterna av tre sommarsäsonger med åldersgräns för att få framföra vattenskoter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021.

5. Behovsstyrd hinderbelysning

Transportstyrelsen ska redogöra för hur myndighetens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan förhåller sig till de internationella standarder och rekommendationer som anges i Chicagokonventionens Annex 14 Aerodromes avseende möjligheten att bevilja undantag från reglerna och medge behovsstyrd hinderbelysning för vindkraftverk. Transportstyrelsen ska dessutom redovisa en jämförelse mellan det svenska regelverket och andra relevanta europeiska länders nationella regelverk gällande behovsstyrd hinderbelysning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 6 december 2021.

6. Specialsjöfart

Transportstyrelsen ska analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att sluta ömsesidiga bilaterala närfartsavtal i syfte att möjliggöra utveckling av specialsjöfart under svensk flagg. Transportstyrelsen ska inom ramen för uppdraget samråda med berörda svenska branschorganisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen27 509
ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen (ram)27 509

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Civilt försvar - till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 232 912
ap.3Verksamhet som finansieras med avgifter. (ram)1 493 200
ap.4Verksamhet som inte finansieras med avgifter. (ram)739 712

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Verksamhet som finansieras med avgifter.

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Minst 25,5 miljoner kronor ska användas för åtgärder som syftar till en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring.

ap.4 Verksamhet som inte finansieras med avgifter.

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.

Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till vårdgivare för inrapportering av uppgifter till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. 

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.48253 %0
1:12 Transportstyrelsen
ap.344 7963 %0
ap.422 1913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar380 000
Räntekontokredit50 000
Övriga kontokrediter
- Transportstyrelsens behov av rörelsekapital för transfereringar1 600 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

INVESTERINGSBUDGET

I bilaga 2 redovisas den investeringsbudget som gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

Transportstyrelsens behov av rörelsekapital för transfereringar

Övriga kontokrediter om högst 1 600 000 000 kronor får användas för att täcka myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera det gemensamma avgiftsutjämnningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) samt det internationella systemet för undervägsavgifter och terminalavgifter (avgift för flygtrafiktjänster).

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25188 368
2021-02-25188 368
2021-03-25188 368
2021-04-25188 368
2021-05-25188 368
2021-06-25188 368
2021-07-25188 368
2021-08-25188 368
2021-09-25188 368
2021-10-25188 368
2021-11-25188 368
2021-12-25188 373
Summa2 260 421
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen
1:12 ap.3Verksamhet som finansieras med avgifter.
1:12 ap.4Verksamhet som inte finansieras med avgifter.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Adm. felparkeringsavgifter0020 00020 00000
Adm. infrastrukturavgifter Sundsvall004 0004 00000
Adm. infrastrukturavgifter Motala003 0003 00000
Summa0027 00027 00000
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag-7 971-16 00060 00083 000-23 000-46 971
Övriga uppdrag12 725016 00016 000012 725
Summa4 754-16 00076 00099 000-23 000-34 246
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-93 753-67 0001 300 0001 236 00064 000-96 753
Järnväg253440 766-3 00045 00055 000-10 00027 766
Sjöfart25346 677-10 00029 00026 0003 000-323
Luftfart25348 825-8 000149 000143 0006 0006 825
Summa-37 485-88 0001 523 0001 460 00063 000-62 485
Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-10 6590000-10 659
Järnväg2534-26 781-4 00005 000-5 000-35 781
Sjöfart2534-54 542-10 00040 00051 000-11 000-75 542
Luftfart2534-54 512-17 00017 00033 000-16 000-87 512
Summa-146 494-31 00057 00089 000-32 000-209 494
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inom offentligrättslig verksamhet där intäkterna inte disponeras av Transportstyrelsen och för vilken krav på full kostnadstäckning råder ska Transportstyrelsen inom områdena sjöfart, luftfart och vägtrafik beräkna avgifterna så att intäkterna senast 2028 täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Jessica Spångberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret