Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2021-12-16
A2021/02343
A2021/02331 (delvis)
A2021/02023
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 397
801 05 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska ESF-rådet ska i genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 prioritera React-EU och insatser i övrigt som bidrar till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.  

 

Brexitjusteringsreserven

Svenska ESF-rådet ska, i samarbete med andra myndigheter där så krävs, möjliggöra alla nödvändiga led i handläggningen och utbetalningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Svenska ESF-rådet ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa den samlade hanteringen och hur arbetet fortskrider. Detta gäller även informationen till allmänheten om bidraget. 

Jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021, fortsätta utveckla arbetet med att bidra till målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10), i synnerhet delmålen ekonomisk jämställdhet och jämställd utbildning. Svenska ESF-rådet ska redovisa uppnådda resultat i verksamheten av det arbetet.  

Agenda 2030

Svenska ESF-rådet ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan. 

Regional utvecklingspolitik m.m.

Svenska ESF-rådet ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Informationssäkerhet

Svenska ESF-rådet ska övergripande redogöra för hur myndigheten har arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Svenska ESF-rådet ska särskilt redogöra för åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta.

3

Uppdrag

Prognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 7 februari, den 27 april, den 29 juli och den 28 oktober 2022 redovisa utgiftsprognoser avseende 2022–2025. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes.   

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 7 februari, den 27 april, den 29 juli, och den 28 oktober 2022 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2022–2024 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, medfinansiering från regioner, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2022–2025, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 27 april.  

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2022–2024 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6. Prognoserna ska lämnas till Socialdepartementet. 

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 7 februari, den 27 april, den 29 juli och den 28 oktober 2022 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. 

-Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2022–2025 under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027, anslagspost 1, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, medfinansiering från regioner, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 per år under 2022–2025. 

- Utbetalat belopp under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på respektive anslagspost.  

 - Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2022–2024 under det inom utgiftsområde 24 upptagna anslaget 1:23 Brexitjusteringsreservenanslagspost 1. Prognoserna ska lämnas till Näringsdepartementet.

Resultatredovisning m.m.

Svenska ESF-rådet ska senast den 25 mars, den 29 juli och den 28 oktober 2022 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Svenska ESF-rådet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Svenska ESF-rådet ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.  

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till EU-medelsförvaltande myndigheter avseende förvaltningsförklaringar

Fi2016/04123Årligen den 1 mars

Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027

A2020/00819

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022

Uppdrag att vara nationell kontaktpunkt för EU:s program för sysselsättning och innovation (EaSI) för programperioden 2021–2027

Regleringsbrev 2021


Förlängd tid för uppdragen att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

SB2020/01471

Senast den 31 januari 2022

Uppdrag att vara ansvarig myndighet för förvaltningen av brexitjusteringsreserven

A2021/02046


Uppdrag att förbereda för stöd från brexitjusteringsreserven

N2021/02868


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige136 864
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)136 864

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Anslaget får användas för Svenska ESF-rådets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige2 545 600
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)2 302 600
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)18 000
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)225 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.   

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.   

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Ökade övergångar till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 875 151 000 kronor.

3. Utbetalningarna för programområde 2 Ökade övergångar till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 606 351 000 kronor.  

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 18 498 000 kronor. 

1:7

Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige225 000
ap.1Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021-2027 (ram)183 000
ap.2Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden plus för perioden 2021-2027 (ram)42 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021-2027

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden+ göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom ett nationellt program för denna fond för perioden 2021–2027. Medlen får endast användas efter beslut av regeringen. 

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027. 

 

ap.2 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden plus för perioden 2021-2027

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av statlig medfinansiering av vissa beslutade projekt inom ett nationellt program för Europeiska socialfonden+ för perioden 2021–2027. Medlen får endast användas efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.14 1053 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.1115 130Inget0
ap.2900Inget0
ap.311 250Inget0
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027
ap.19 150Inget0
ap.22 100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.12 203 1002 153 10050 000
2024
ap.28 1008 1000
2024
ap.3251 800251 8000
2024
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027
ap.11 360 000400 000640 000320 0002030
ap.2340 000100 000160 00080 0002030
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Angivna belopp för infriade åtaganden avseende anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 är indikativa.

2. Åtaganden avseende anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 får endast ingås efter beslut av regeringen.

3. Angivna belopp för infriade åtaganden avseende anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar25 000
Räntekontokredit16 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2511 405
2022-02-2511 405
2022-03-2511 405
2022-04-2511 405
2022-05-2511 405
2022-06-2511 405
2022-07-2511 405
2022-08-2511 405
2022-09-2511 405
2022-10-2511 405
2022-11-2511 405
2022-12-2511 409
Summa136 864
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Inger Wijkström
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Justitiedepartementet/SSK
Miljödepartementet/Kl
Näringsdepartementet/LB RTL, JL
Socialdepartementet/SOF
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket