Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:52

2021-12-16
U2021/04851 (delvis)
U2021/04931
Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån19 720
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)19 720
Disponeras av Kammarkollegiet38 323
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)38 323

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för utgifter som avser följande.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik

  • Enkätundersökning till personer med utbildning i annat land.
  • Revidering av Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).
  • Statistik om utbildningskostnader, övergångar mellan olika utbildningsnivåer, inklusive övergångarna från gymnasieskolan till folkhögskolan respektive yrkeshögskolan, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Utbyggnad av myndighetens databas med utbildningspolitisk basstatistik.
  • Statistikansvar för yrkeshögskoleutbildningar och de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
  • Statistikansvar för folkhögskolan.
  • Statistikansvar för studieförbunden. 
  • Förstärkning av den internationella statistikrapporteringen. 

2. Prognoser

Statistiska centralbyrån ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser. Prognoserna för yrkesutbildade ska ses över och utvecklas.

Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på Statistiska centralbyråns webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

Statistiska centralbyrån ska rapportera till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juli 2022 om utgifter för forskning och utveckling vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och regioner samt inom den privata icke vinstgivande sektorn. 

4. Socioekonomiskt index

Statistiska centralbyrån ska utifrån 2015 års skolkommissions förslag ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter för 2022.

5. Deltagande i internationella undersökningar 

Statistiska centralbyrån ska för Sverige delta i de europeiska undersökningarna om vuxnas deltagande i utbildning (AES) och om personalutbildning i företagen (CVTS).

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Statistiska centralbyrån fick i november 2018 i uppdrag att vara Sveriges projektledare för OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter, Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), under perioden 2018–2023 (U2018/04289). Kammarkollegiet ska snarast utbetala 21 639 000 kronor till Statistiska centralbyrån. Medlen ska finansiera projektledarskapet för PIAAC under 2022 och användas för att driva och genomföra det nationella arbetet och det nationella genomförandet av PIAAC. Medel som inte har utnyttjats under 2022 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

Kammarkollegiet ska utbetala 32 817 euro till OECD för Sveriges deltagande i OECD:s indikatorsprojekt Indicators of Education Systems (INES) enligt underlag från Regeringskansliet, Utbildnings- departementet.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 150 000 kronor till Myndigheten för yrkeshögskolan för att delfinansiera en utveckling av den uppföljning som görs av användningen av stödet till yrkeshögskolan i form av statsbidrag och särskilda medel. Medel som inte har utnyttjats under 2022 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

Medel under anslagsposten i övrigt får betalas ut efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.10Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Jacob Skogsborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret