Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen489 626
ap.1Subventionering av familjehemsplaceringar (ram)250 000
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)68 000
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)105 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet153 212
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)153 212
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 458
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)1 239
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)219
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län10 000
ap.12del till Länstyrelsen i Örebro (ram)10 000
Disponeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd8 300
ap.11Utv socialt arbete - del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (ram)8 300
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Subventionering av familjehemsplaceringar

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 3 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 i ett uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar. 

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

Regeringen avser att använda beräknade medel för 2022 för utbetalningar från Svenska ESF-rådet som avser ekonomiska åtaganden som myndigheten ingått 2019 och som ska infrias 2022.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

1. 65 126 000 kronor får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

2. 1 500 000 kronor får användas i enlighet med 15§ i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området för att genomföra en oberoende utvärdering av bidragsgivningen.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 6 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 6 februari 2020 (dnr U2020/00363) om ändring av uppdraget till Statens skolverk och Socialstyrelsen att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget. 

2. 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 11 juni 2020 (dnr S2020/05272) i ett uppdrag om kunskapshöjande insatser om nationella adoptioner m.m. inom familjehemsvården.

3. 1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med ett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 om att följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik.

4. 3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med ett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 om att komplettera nyckeltal och indikatorer för måluppfyllelse i kommunal verksamhet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet under 2022 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/00275) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022.  Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. 330 000 kronor får användas under 2022 av Östersjöstaternas råd för att täcka Sveriges del av de årliga kostnaderna för enheten för barnfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 10 mars 2016
(dnr S2016/07585). Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 500 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2022 i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten.

4. 1 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2022 i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om kunskapsunderlag om insatser inom det brottsförebyggande området.

5. 1 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2022 i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om uppdrag om internationellt nätverk inom social utvärdering.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

Regeringen avser att använda beräknade medel för 2022 för utbetalningar från Svenska ESF-rådet som avser ekonomiska åtaganden som myndigheten ingått 2019 och som ska infrias 2022.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 18 mars 2021 (dnr S2020/01591) i ett uppdrag om arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med mera.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen får användas av Statistiska centralbyrån under 2022 för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.11 Utv socialt arbete - del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

1. 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om att stärka rättssäkerheten och säkerställa barnets bästa i adoptionsprocessen.

2. 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om nationell kontaktpunkt för frågor som rör oegentligheter inom internationella adoptioner.

3. 1 700 000 kronor har tilldelats Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om adoptionsspecifikt samtalsstöd.

4. 2 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om ursprungssökning internationella adoptioner.

5. 1 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

6. 1 600 000 kronor har tilldelats Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

ap.12 del till Länstyrelsen i Örebro

10 000 000 kronor får användas under 2022 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag om föräldraskapsstöd i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2022.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK-Ekonomi
Socialutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Kammarkollegiet
Linköpings universitet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Svenska ESF-rådet
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
European center for social welfere policy
Sveriges kommuner och Regioner
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Svenskt demenscentrum
Östersjöstaternas råd