Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 20/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen7 678 850
ap.1Äldreomsorgssatsning (ram)4 610 000
ap.2Återhämtningsbonus (ram)650 000
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)13 000
ap.5Äldreomsorgslyftet RRF (ram)510 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)28 800
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)15 950
ap.13Stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen (ram)1 500
ap.14Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen (ram)1 500
ap.15Stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen (ram)300 000
ap.16Stöd till ökade lönekostnader till följd av utbildning till specialistundersköterskor (ram)47 100
ap.17Äldreomsorgslyftet (ej del av återhämtningsplanen) (ram)1 190 000
ap.18Stöd för att minska andelen delade turer inom äldreomsorgen (ram)300 000
Disponeras av Boverket990 500
ap.7Investeringsstöd till hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden (ram)280 500
ap.10Investeringsstöd (ram)710 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet250 640
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)250 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 500
ap.4Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)4 500

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Äldreomsorgssatsning

1. 4 000 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022.

2. 610 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 2 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022.

ap.2 Återhämtningsbonus

1. Socialstyrelsen får under 2022 använda 646 555 000 kronor för verksamhet i äldreomsorgen i enlighet med  förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Socialstyrelsen får under 2022 använda 2 600 000 kronor för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

2. 845 000 kronor får användas av Myndigheten för arbetsmiljökunskap i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 7 oktober 2021 (dnr S2021/06821) i ett uppdrag att följa upp användningen av statsbidraget som syftar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen senast den 1 december 2022. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 2 Återhämntningsbonus.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 1 750 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3 § förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13 § samma förordning.

ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas under 2022 av länsstyrelserna för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.5 Äldreomsorgslyftet RRF

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:31 från den 22 december 2022 (dnr S2021/08234) i ett fortsatt uppdrag att betala ut medel för Äldreomsorgslyftet.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel får 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.7 Investeringsstöd till hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden

Medlen får användas för utgifter kopplade till den kategori av bostäder som benämns som hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2022.

2. 200 000 000 kronor har tilldelats överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus i enlighet med regeringsbeslut I:25 (dnr S2021:08228) från den 22 december 2021.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Investeringsstöd

709 000 000 kronor får användas för utgifter kopplade till förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer förutom den kategori av bostäder som i förordningen benämns som hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Boverket får använda 1 000 000 kronor för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med i uppdrag nr 2 under Socialtjänst m.m. om Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

3. 1 250 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 6 maj 2021 (dnr S2021/04126) i ett uppdrag om fallprevention.

4. 8 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med ett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 om förberedande insatser för insatser inför införandet av en skyddad yrkestitel för undersköterska.

5. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med ett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 om att ta fram kunskapsmaterial för teambaserat arbetssätt.

6. 3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med ett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 avseende första linjens chefer.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) under 2022 i enlighet med uppdraget om Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2017.

ap.13 Stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen

Medlen får användas under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04601). Av medlen får 1 500 000 kronor användas av Socialstyrelsen för egna kostnader kopplade till arbetet.

ap.14 Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen

Medlen får användas under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04603). Av medlen får 1 500 000 kronor användas av Socialstyrelsen för egna kostnader kopplade till arbetet.

ap.15 Stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen

Medlen får användas 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04600) och utbetalas enligt bilaga 1 i detta regleringsbrev. Av medlen får 1 500 000 kronor användas av Socialstyrelsen för egna kostnader kopplade till arbetet.

ap.16 Stöd till ökade lönekostnader till följd av utbildning till specialistundersköterskor

Medlen får användas under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04604) utbetalas enligt bilaga 2 i detta regleringsbrev. Av medlen får 1 500 000 kronor användas av Socialstyrelsen för egna kostnader kopplade till arbetet.

ap.17 Äldreomsorgslyftet (ej del av återhämtningsplanen)

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:31 från den 22 december 2022 (dnr S2021/08234) i ett fortsatt uppdrag att betala ut medel för Äldreomsorgslyftet.

ap.18 Stöd för att minska andelen delade turer inom äldreomsorgen

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Allt0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Allt0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Allt0
ap.140Allt0
ap.150Allt0
ap.160Allt0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.7336 000112 000112 000112 0002025
ap.10864 000288 000288 000288 0002025
ap.12108 00036 00036 00036 0002025
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK-Ekonomi
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksgäldskontoret
European center for social welfere policy
Sveriges kommuner och Regioner
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Svenskt demenscentrum