Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
19

2021-12-16
Ku2021/02377 (delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 470
100 73 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, och
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Kultur i hela landet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Nämnden för hemslöjdsfrågor under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

Agenda 2030

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndigheten arbetar med att främja förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska under 2022 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket11 805
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)2 620
ap.2Främjande av hemslöjd (ram)9 185

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten får användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Anslagsposten ska även användas för bidrag till verksamhet med nationella utvecklare, fortbildning och årlig informationskonferens samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1793 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 951
2022-04-252 951
2022-07-252 951
2022-10-252 952
Summa11 805
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.2Främjande av hemslöjd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse. 

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Sarah Hurni Åsberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FN
Finansdepartementet/BA, OFA ESA
Utbildningsdepartementet/AI
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/LB RTL, N BI
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Institutet för språk och folkminnen
Konstnärsnämnden
Länsstyrelsen i Hallands län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens kulturråd
Statens musikverk
Statskontoret
Svenska Unescorådet
Tillväxtverket
Samtliga regioner
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Regioner