Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2021-12-22
S2021/08111 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen725 246
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom funktionshindersområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)34 694
ap.10Personligt ombud (ram)131 500
ap.11Habiliteringsersättning (ram)350 000
Disponeras av Kammarkollegiet16 150
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)16 150
Disponeras av Myndigheten för delaktighet28 903
ap.9del till MFD (ram)28 903
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län15 000
ap.12del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet215
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)215

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning till regionerna på grundval av antalet invånare i respektive region den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas i förskott engångsvis utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning under 2022 till regionerna i enlighet med
bilagan. Medlen utbetalas i förskott engångsvis utan särskild rekvisition.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom funktionshindersområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. 

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

1. 300 000 kronor får användas av Folkbildningsrådet under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 23 september 2021 (dnr S2021/06571) i ett uppdrag om uppföljning av funktionshinderspolitiken. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m.

2. 8 400 000 kronor får användas under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 23 september 2021(dnr S2021/06595) i arbetet med en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Berörda myndigheter får under 2022 använda 300 000 kronor vardera i enlighet med beslutet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m.

3. 1 850 000 kronor får användas av Statistiska centralbyrån under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06168) i ett uppdrag angående statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m.

4. 3 500 000 kronor får användas av Boverket under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 26 augusti 2021 (dnr S2021/06045) i ett uppdrag om bostadsanpassningsbidrag. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2022 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

2. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 21 mars 2019 (dnr S2019/01378) och uppdrag nr 15 under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i ett arbete om statistik på hjälpmedelsområdet.

4. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med uppdrag nr 4 om uppföljning av den nationella strategin för demenssjukdom under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

5. 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med uppdrag nr 4 under uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021 om utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans.

6. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med ett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022 om att ta fram kunskapsstöd för daglig verksamhet enligt LSS.

7. 3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag I:29 från den 22 december 2021 i ett uppdrag om nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 del till MFD

1. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2022 i enlighet med uppdrag nr 1 gällande stödfunktion om service- och signalhundar i myndighetens regleringsbrev för 2019.

2. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2022 för arbetet med uppdrag nr 4 i myndighetens regleringsbrev för 2021 om stöd till regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

3. 25 903 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2022 för utbetalning till Synskadades Riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Myndigheten för delaktighet ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

4. 1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 om att ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen för eget arbete använda 1 500 000 kronor. 

ap.11 Habiliteringsersättning

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen under 2022 i enlighet med uppdrag om habiliteringsersättning under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2022.

ap.12 del till Länsstyrelsen i Örebro

1. 12 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2022 i enlighet med uppdrag i länstyrelsernas regleringsbrev för 2022 att stödja regioner och kommuners att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med målen för funktionshinderspolitiken.

2. 3 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2022 i arbetet med Personliga ombud. Länsstyrelsen i Örebro fördelar medlen till övriga länsstyrelser utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Länsstyrelsen i Örebro senast den 1 mars 2022 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK-Ekonomi
Socialutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Kriminalvården
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Riksantikvarieämbetet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens kulturråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Trafikverket
Transportstyrelsen
Universitetskanslerämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Folkbildningsrådet
Sveriges kommuner och Regioner