Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 16

2021-12-16
N2021/03078
N2021/02865
N2021/02822 m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens jordbruksverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132, prop. 2020/21:99 utg.omr. 23, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2021/22:2, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:54).

Med ändring av regeringens beslut den 22 december 2020, den
18 februari, den 24 mars, den 23 juni och den 2 september 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket).

.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Styrnings- och uppföljningssystem för EU-program

Jordbruksverket ska avseende landsbygdsprogrammet, programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden och havs- och fiskeriprogrammet tillhandahålla styrnings- och uppföljningssystem (inom ramen för SUSS-JBR och SUSS-PoF) som säkerställer att uppföljning av handläggningstider och måluppfyllelse kan göras.

TA-medel

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av användningen av TA-medel (Teknisk Assistans) från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Civilt försvar

Jordbruksverket ska redovisa användningen av de medel om 23 000 000 kronor, som tillförts myndigheten för att förstärka arbetet med civilt försvar. I redovisningen ska ingå vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

Antibiotikaresistens

Jordbruksverket ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Alternativa metoder till koldioxid- och elbedövning vid slakt

Jordbruksverket ska följa utvecklingen vad gäller forskning om och analysera möjligheten till användning av alternativa metoder till koldioxid- och elbedövning vid slakt. Vid behov kan underlag inhämtas från det Vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitetet.

Kväve och fosfor från jordbruket

Myndigheten ska kvantitativt redovisa hur belastningen av kväve och fosfor från jordbruket till vattendrag, sjöar och hav har förändrats sedan 2011 mot bakgrund av Helcoms utsläppsbeting och påverkan på vattenförekomsterna. Effekten av insatta åtgärder för att minska belastningen på Östersjön ska redovisas särskilt.

Rapportering av it-incidenter

Jordbruksverket ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Kartläggning av ytterligare åtgärder för att begränsa användningen av försöksdjur

Jordbruksverket ska inom ramen för arbetet inom myndighetens kompetenscentrum för 3R-frågor kartlägga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att begränsa försöksdjursanvändningen så långt som möjligt, såväl sammantaget som inom olika områden där försöksdjur används. Arbetet kan lämpligen genomföras i samarbete med motsvarande aktörer inom EU.

3

Uppdrag

1. Förvaltning och kontroll av programmet för EHFF och LLU

Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder med anledning av revisionsuttalande och årlig rapport 2020 och 2021 för havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (EHFF) och för programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 (LLU) samt redovisa åtgärder med anledning av lämnade revisionsrapporter för programmen för EHFF 2014–2020 och LLU 2014–2020. I det fall dessa rapporter påvisar brister ska dessa åtgärdas senast den 31 mars 2021. Uppdraget ska redovisas löpande till regeringen (Näringsdepartementet) samt med en slutredovisning till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

2. Förvaltningsstruktur för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden 2021–2027

Jordbruksverket ska presentera en beskrivning av förvaltningsstrukturen för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden 2021–2027 med utgångspunkt i de krav som ställs i relevant EU-regelverk för programperiod 2021–2027. Omfattningen och detaljeringsnivån avseende beskrivningen ska fastställas efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Jordbruksverket ska försäkra att planerad struktur motsvarar lagstiftningskraven. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

3. Åtgärder till följd av prövning av godkännande som utbetalande organ för utgifter inom gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska åtgärda identifierade brister i de ackrediteringsvillkor som rör överföring av resultat av kontroller på plats inför utbetalning av stöd samt hantering av återkrav. I detta ingår att planera, vägleda och samordna det praktiska arbetet för Jordbruksverket och länsstyrelserna. Åtgärderna ska planeras och genomföras efter inhämtande av synpunkter från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket. Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 mars, 15 juni samt 1 augusti 2021.

4. Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. Högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare ska beaktas i arbetet. Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför myndighetens kommande förvaltning och uppföljning av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jordbruksverket ska även vidta alla nödvändiga åtgärder som myndigheten ansvarar för som kommande förvaltande myndighet för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027, i syfte att möjliggöra programstarten efter godkännande från Europeiska kommissionen. Myndigheten ska löpande redovisa arbetet till regeringen (Näringsdepartementet).

5. Nationellt kontroll- och sanktionssystem i den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden (projekt- och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionerliga samt övriga bestämmelser på området ska behovet av att uppnå förenkling för stödmottagare och berörda myndigheter beaktas. 

Jordbruksverket ska inhämta synpunkter på förslag till kontroll- och sanktionssystem från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket. Jordbruksverket ska även involvera den förenklingsgrupp för den gemensamma jordbrukspolitiken som myndigheten fått i uppdrag av regeringen att inrätta (N2020/01144). Jordbruksverkets redovisning ska innehålla en beskrivning av det föreslagna kontroll- och sanktionssystemet i enlighet med EU-kommissionens krav på redovisning av detsamma i den strategiska planen för GJP samt författningsförslag. Jordbruksverket ska även beskriva vilka förenklingar förslaget till kontroll- och sanktionssystem innebär. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021. 

6. Hantering av EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisning av kostnader för Jordbruksverket ska fördelas på ärendehantering, kontroll, information, utredningar, utveckling, normering och samordning av marknadsstöd, jordbrukarstöd, landsbygdsstöd, lokalt ledd utveckling respektive fiskeristöd. Jordbruksverket ska redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona (både totalt och avseende Jordbruksverkets del) som avser kostnader för hantering av respektive stödgrupp i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. För perioderna 2016–2018 och 2017–2019 ska redovisningen avse totala kostnader. För perioden 2018–2020 ska redovisningen visa den totala kostnaden och Jordbruksverkets del av den totala kostnaden. Jordbruksverket ska även redovisa sin bedömning av den redovisade datans användbarhet samt hur myndighetens hantering av EU-stöd i ökad utsträckning kan bidra till att:

 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster,
 • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder,
 • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter, särskilt avseende stödsökande,
 • stöd kan betalas ut så tidigt som möjligt,
 • minska fel i stödhanteringen.

Uppdraget i ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

7. Inriktning för arbetet med civilt försvar

Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret. 

7.1 Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt påbörja lämpliga åtgärder för att inleda uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bl.a. kartläggning av strategiska varor för livsmedelskedjans funktionalitet, identifiering av totalförsvarsviktig verksamhet i livsmedelskedjan samt analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. Samarbetet med Finland och Norge ska utvecklas. Myndigheten ska bidra till att samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks. Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i det arbete som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt genomfört och vilken Livsmedelsverket ska lämna till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2022.

7.2 Arbetsplan för uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt utarbeta ett förslag till arbetsplan för perioden 2021–2023 avseende uppbyggnad av livsmedelsberedskapen inklusive åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan. Myndigheternas gemensamma arbetsplan ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 30 april 2021.

7.3 Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan  

Jordbruksverket ska för leden i primärproduktionen tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer arbeta för att skapa ökade förutsättningar att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. Under perioden 2021–2023 kan arbetet t.ex. förbereda branschöverenskomna hanteringsåtgärder som vid behov snabbt kan tillämpas. Arbetet kan kompletteras med utbildningsinsatser. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den    31 december 2023.


8. Samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning

Jordbruksverket ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta sker i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra berörda myndigheter. En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2022 och 2023.

9. Samordning för ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska fortsatt arbeta med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel vars syfte är att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog mellan berörda aktörer som verkar för ökad ekologisk produktion, utreda marknadsutveckling och verka för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, innovation och rådgivning inom området. Jordbruksverket ska vidta fortsatta åtgärder i enlighet med uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel N2018/02711. Redovisning av använda medel ska ske senast den 21 februari 2022.

10. Foderkontroll

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av hur foderkontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2021.

11. FN-konvention om biologisk mångfald

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2022.

12. Prognoser

Jordbruksverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Prognoserna ska lämnas senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Jordbruksverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk127 557
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)127 557

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

1. Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 9 000 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk9 933
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 21 och 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk563 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)484 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)46 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter. 

2. Anslagsposten får användas till smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen och zoonoslagen och lagen om provtagning på djur.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Anslagsposten får användas för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Högst 2 500 000 kronor får användas för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande får ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

8. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

9. Högst 60 000 000 kronor får användas för ersättning till företagare på grund av myndighetsbeslut rörande Sars-CoV-2 hos minkar. Ersättningen utgör statligt stöd och får lämnas efter Europeiska kommissionens godkännande av stödordningen.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

3. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen får även användas för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller (Transmissible spongiform encephalopathies) för riskdjur.

Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

3. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk614 194
ap.1Förvaltningskostnader (ram)614 194

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

 1. Anslaget får användas för Jordbruksverkets förvaltningsutgifter. 
 2. Anslaget får finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 2 100 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse ska ske med föregående budgetår.
 3. Anslaget får finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse ska ske med föregående budgetår. 
 4. Av anslaget bör minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.
 5. Av anslaget bör 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper. Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.
 6. Anslaget får användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 691103 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.
 7. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 265 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 8. Av anslaget bör minst 5 000 000 kronor användas till arbetet med djurskyddskontrollen.
 9. Av anslaget bör minst 15 000 000 kronor användas för arbete inom Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor.
 10. Av anslaget bör minst 20 000 000 kronor användas för att förstärka arbetet med civilt försvar. Minst 8 000 000 kronor ska användas till uppbyggnad av livsmedelsberedskapen. 
 11. Av anslaget bör minst 1 500 000 kronor användas för Jordbruksverkets arbete med metodutveckling för ökad kolsänka.

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk12 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)12 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, kontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av organismer och växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området av bl.a. kostnader för inventering av växtskadegörare och infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

4. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 159 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)7 156 900
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar och växtskadegörare (ram)2 100

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (nedan förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken) (20 procent) och tvärvillkor enligt samma förordning (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar och växtskadegörare

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk150 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)150 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslaget får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken  (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk31 250
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)31 250

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan den gemensamma förordningen för ESI-fonderna) och artikel 78.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (nedan havs- och fiskerifondsförordningen). Under programperioden 2014–2020 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

– Högst 8 000 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

– Högst 24 800 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

3. Anslaget får disponeras enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för åtgärder som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom som utgör säkerhet för fiskerilån tas i anspråk för att skydda statens fordran, ska i enlighet med de grunder som anges i prop. 1971:63 angående stödåtgärder på fiskets område m.m. föras till respektive täckas
av anslaget.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till
fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk167 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)167 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt havs- och fiskerifondsförordningen.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 78.1 b havs- och fiskerifondsförordningen. Under programperioden 2014–2020 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

– Högst 12 000 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

– Högst 37 200 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk56 500
ap.1Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Statens jordbruksverk (ram)56 500
Disponeras av Livsmedelsverket58 500
ap.2Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket (ram)58 500
Disponeras av Kammarkollegiet30 160
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)30 160
Disponeras av Tillväxtverket29 000
ap.5Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Tillväxtverket (ram)29 000
Disponeras av Verket för innovationssystem2 000
ap.7Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Verket för innovationssystem (ram)2 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet11 000
ap.4Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)11 000
Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt2 000
ap.9Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)2 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län2 000
ap.8Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)2 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län3 000
ap.10Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)3 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Statens jordbruksverk

1. Jordbruksverket får använda högst 25 000 000 kronor för att vidta fortsatta åtgärder som främjar produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel i enlighet med uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel (N2018/02711) inklusive Jordbruksverkets samordningsfunktion för ekologiska livsmedel.

2. Jordbruksverket får använda högst 28 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03241) och för genomförande av uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01012).

3. För uppdraget att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur (N2021/01044) får Jordbruksverket använda följande medel: 1 000 000 kronor från åtgärden Utveckla arbetet med exportgodkännande för svenska livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land (N2019/03241), 1 000 000 kronor som omfördelas från Kammarkollegiet samt 500 000 kronor som omfördelas från åtgärden Finansiera verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land (N2019/03245).

4. Anslaget får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop.2016/17:104). Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.2 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket

1. Livsmedelsverket får använda högst 38 500 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03245) för genomförande av uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01010) och genomförande av åtgärder för att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet (N2020/03067). Åtgärden Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i uppdraget (N2019/03245) förstärks genom detta beslut med 1 300 000 kronor som omfördelas från åtgärden Finansiera verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkännda för export till tredje land i uppdraget (N2019/03245).

2. Livsmedelsverket får använda högst 20 000 000 kronor för ersättning till privatpersoner för analyskostnader av förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött, varav högst 2 000 000 kronor får användas för Livsmedelsverkets administrationskostnader. För ersättningarna tillämpas förordningen (2021:576) om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött.

ap.4 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Sveriges lantbruksuniversitet

1. Sveriges lantbruksuniversitet får använda högst 11 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03244).

ap.5 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Tillväxtverket

1. Tillväxtverket får i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, använda högst 27 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03240).

2. Tillväxtverket får använda högst 2 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget Att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (N2021/00171).

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Högst 20 miljoner kronor får användas till uppdraget för Sveriges export- och investeringsråd (N2019/03242).

2. Av anslaget får 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling (N2021/00170).

3. Anslaget får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Verket för innovationssystem

1. Verket för innovationssystem (Vinnova) får använda högst 2 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (N2019/03243).

ap.8 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Länsstyrelsen i Kronobergs län

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län får använda högst 2 000 000 kronor för uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01011). Av detta får högst 1 000 000 kr användas för åtgärden att anpassa it-systemet Primör för registrering av jägare, genom förlängningen av uppdraget (N2020/02526).

ap.9 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Statens veterinärmedicinska anstalt får använda högst 1 000 000 kronor för uppdraget att utreda ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01013).

2. Statens veterinärmedicinska anstalt får använda högst 1 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur (N2021/01044). 

ap.10 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas och fördelas till berörda länsstyrelser för kostnader i arbetet med förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn prop. 2020/21:183.

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 851 097
ap.1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022 (ram)4 025 997
ap.2Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022 (ram)5 900
ap.3Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)9 200
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-5 (ram)425 000
ap.7Finansiella korrigeringar m.m. (ram)385 000
Disponeras av Tillväxtverket70 000
ap.6Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner (ram)70 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar och i enlighet med Europaparlamentets och rådets kommande övergångsförordning för åren 2021 och 2022 och därtill hörande genomförande förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket ska använda högst 30 000 000 kronor till fokusområde 2A för åtgärder inom trädgårdsnäringen.

2. Anslaget får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Under programperioden 2014–2022 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2025.

 • För Jordbruksverkets kostnader högst 584 525 000 kronor.
 • För länsstyrelsernas kostnader högst 445 655 000 kronor. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.
 • För Sametingets kostnader högst 11 075 000 kronor.
 • För Tillväxtverkets kostnader högst 16 891 000 kronor.
 • För Sveriges lantbruksuniversitets kostnader högst 40 271 000 kronor.

ap.2 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (nedan förordningen om den enda marknadsordningen).

ap.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (regionalfondsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden (socialfondsförordningen).

2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt 1 kap. och artikel 27 kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. 

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 

ap.6 Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner med geografiska och demografiska utmaningar. Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.7 Finansiella korrigeringar m.m.

Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för rättegångskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras. Endast de av kommissionen formellt fastställda finansiella korrigeringarna får belasta anslaget.

Utgifter under följande anslag får täckas:

 • 1:8 Statens jordbruksverk, villkor 6.
 • 1:10 Gårdsstöd m.m.
 • 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
 • 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.
 • 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

Anslaget får användas till skadestånd. 

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 540 776
ap.1Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)43 876
ap.2Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022 (ram)4 491 000
ap.4Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022 (ram)5 900

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, regionalfondsförordningen och socialfondsförordningen. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020 och på inkomsttitel 6414003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Kursdifferenser på återflöden från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklarna 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.2 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2022

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning får även lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets kommande övergångsförordning för åren 2021 och 2022 och därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning.

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Under programperioden 2014–2022 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2025.

 • För Jordbruksverkets kostnader högst 431 510 000 kronor. 
 • För länsstyrelsernas kostnader högst 328 993 000 kronor. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.
 • För Sametingets kostnader högst 8 175 000 kronor.
 • För Tillväxtverkets kostnader högst 12 469 000 kronor.
 • För Sveriges lantbruksuniversitets kostnader högst 29 729 000 kronor.

ap.4 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt förordningen om den enda marknadsordningen.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk249 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)17 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)30 000
ap.5Stöd för produktion av biogas (ram)200 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på hållbarhet där Agenda 2030:s integrerade och balanserade perspektiv ska vara en viktig utgångspunkt, samt för internationellt standardiseringsarbete. 

3. Från anslaget ska utbetalas 2 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt minst 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

1. Anslaget får användas till stöd för metangasreducering enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas liksom uppföljning och utvärdering av stödens effekter.

ap.5 Stöd för produktion av biogas

1. Medlen får användas till stöd för produktion av biogas enligt förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel. Av anslagsposten får 3 000 000 kronor användas för administration av stödet.

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län14 116
ap.2Stöd till omarrondering av mark (ram)14 116

Villkor för anslag 1:20

ap.2 Stöd till omarrondering av mark

1. Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län och ska fördelas ut efter behov till länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa anslagspostens användning till Jordbruksverket. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget.

2. Anslaget disponeras för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 15 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

6. Jordfonden förvaltas av Jordbruksverket enligt förordningen (1989:281) om Jordfonden. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förvärv av fastigheter i enlighet med förordningen om Jordfonden. Försäljningsinkomster från jordfondsfastigheter efter reduktion av kostnader som är hänförbara till inkomstens förvärvande ska återinvesteras i Jordfonden. Övriga inkomster från jordfondsfastigheter efter reduktion av kostnader som är direkt hänförbara till inkomstens förvärvande ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet. Länsstyrelserna ska löpande lämna uppgifter till Jordbruksverket om fastighetsförsäljningar.

1:21

Åtgärder på fjällägenheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Åtgärder på fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Åtgärder på fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1–5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

6. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

1:27

Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 000
ap.3Civilt försvar - del till Statens jordbruksverk (ram)3 000

Villkor för anslag 1:27

ap.3 Civilt försvar - del till Statens jordbruksverk

Anslaget ska användas till uppdraget om åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan (uppdrag 7.3 ovan).

1:28

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk30 000
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (ram)30 000

Villkor för anslag 1:28

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027

Anslaget får användas för finansiering av den statliga svenska andelen i det stöd som enligt kommande förordning från Europaparlamentet och rådet finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027 under anslaget 1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

1:29

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk120 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 (ram)120 000

Villkor för anslag 1:29

ap.1 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027

1. Anslaget får användas för utgifter för att finansiera det belopp som enligt kommande förordning från Europaparlamentet och rådet motsvarar EU:s medfinansiering av åtgärder inom det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6215001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6215002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.13 8263 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2297Inget0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.136 667Inget0
ap.21 334Inget0
ap.41 333Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.119 6543 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1360Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1630 837Inget0
ap.485 063Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.113 700Inget0
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1221 569Inget0
ap.20Inget0
ap.3460Inget0
ap.40Allt0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.12 193Inget0
ap.2184 250Inget0
ap.40Inget0
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1520Inget0
ap.274Inget0
ap.4900Inget0
ap.56 000Inget0
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.2423Inget0
1:21 Åtgärder på fjällägenheter
ap.1152Inget0
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet
ap.30Inget0
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.10Inget0
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.5ram
ap.8ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Statens jordbruksverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.10
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.1105 00053 00048 0004 0002024
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.140 00025 00015 000
2023
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.1209 000128 00081 000
2023
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.134 00019 00015 00002023
ap.510 0009 0001 00002023
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.13 125 7021 571 395762 239792 0682030
ap.25 9005 900002022
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.23 548 2271 978 463894 220675 5442030
ap.45 9005 900002022
ap.149 89733 42510 26502023
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.134 0009 50019 0005 5002029
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027
ap.1135 00035 00080 00020 0002029
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden" är endast indikativa.

Anslag 1:17 ap.1

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp i det belopp som förväntas belasta framtida anslag. 

Anslag 1:18 ap.2

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp i det belopp som förväntas belasta framtida anslag. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar290 000
Räntekontokredit75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2551 183
2021-02-2551 183
2021-03-2551 183
2021-04-2551 183
2021-05-2551 183
2021-06-2551 183
2021-07-2551 183
2021-08-2551 183
2021-09-2551 183
2021-10-2551 183
2021-11-2551 183
2021-12-2551 181
Summa614 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Djur-4 592-1 00235 27034 936334-5 260
Växt145-2 2288 9399 507-568-2 651
Utsäde1 392-3339 8779 5003771 436
Tillsyn8 371-90534 55039 540-4 9902 476
Distriktsveterinärerna002 4002 40000
Summa5 316-4 46891 03695 883-4 847-3 999
Uppdragsverksamhet
Utsäde-927-2 17627 52129 134-1 613-4 716
Tillsyn000000
Distriktsveterinärerna-35 43125 603691 299682 2999 000-828
Tjänsteexport1 977-2042 2602 515-2551 518
Summa-34 38123 223721 080713 9487 132-4 026
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur och avelsmaterial, registrering av aktörer som tar emot fjäderfä, kläckägg eller hov- och klövdjur från andra länder, registrering och godkännande av anläggningar för land- och vattenlevande djur samt avelsmaterial, godkännande av status som avgränsad anläggning, godkännande av PRRS-isolering, identitetshandling för nötkreatur, GMO-verksamhet exklusive tillsyn, registrering av anläggningar och godkännande av vissa anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (2019:66), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion, godkännande av utrustning för spridning av växtskyddsmedel, grundutbildning i betning, utbildning för behandling av enskilda plantor i skogsplantering, och ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde, analyser samt viss tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter, GMO-verksamhet inom växt- och djurområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, anläggningar för animaliska biprodukter, anläggningar som hanterar och/eller tillverkar foder och som inte är primärproducenter, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina, centralt vattenbruksregister, kontroll inom djurhälsoområdet, gränskontroll av levande djur och animaliska biprodukter, kontroll av funktionstester av sprutor samt importkontroll av invasiva främmande arter. Vidare ingår kontroll av klassificering av slaktkroppar samt kontroll av seminanläggningar.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övriga avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslag 1:21 Åtgärder på fjälllägenheter ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Johanna Kirsten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 16, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

N2021/03078
N2021/02865
N2021/02822
N2021/01994