Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2021-09-16
A2021/01745
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 157, prop. 2020/21:84 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:205, prop. 2020/21:208 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:421).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 761
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)2 886
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)13 875
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500
Disponeras av Socialstyrelsen115 000
ap.4Barnets rättigheter - till Socialstyrelsen (ram)115 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län5 000
ap.5Barnets rättigheter - till Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Nedanstående organisationer och föreningar får rekvirera medlen från Kammarkollegiet för nedanstående verksamheter under följande villkor: Medlen ska användas under 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska om inget annat anges hänvisa till detta beslut.

761 300 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 22 april 2021 (A2020/00981 (delvis)) för att i enlighet med ansökan genomföra en undersökning om förekomsten av våld mot barn i Sverige.

1 544 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 17 juni 2021 (A2021/00947(delvis)) för att i enlighet med ansökan att planera och genomföra en föräldraenkätundersökning och intervjuer om föräldraskap, våld och stöd.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag till myndigheter

Medlen under anslagsposten ska användas för att genomföra verksamhet under 2021. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

5 525 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för

- uppdrag att utveckla och uppdatera utbildnings- och informationsmaterial om barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och göra det tillgängligt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

- uppdrag i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2020 (A2020/02650) om att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

- uppdrag att samverka med Boverket i enlighet med regeringens beslut den 8 april 2021 (Fi2021/01565) om att ta fram vägledning om hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan tillämpas i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och vid stadsutveckling. Barnombudsmannen ska redovisa sin del senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

- fortsatt uppdrag att samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01274) och uppdrag i Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

- fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2021 om att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen (Ds 2019:23) i enlighet med regeringens beslut den 14 november 2019 (A2019/02059). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

- fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2021 om att samla rättspraxis avseende barnkonventionen från nationella och internationella domstolar i en databas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

1 250 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för

- fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2021 om att fortsatt utveckla stöd och informationsmaterial gällande hur man kan förebygga och motverka alla former av våld mot barn riktat till professioner i myndigheter, kommuner och regioner och till barn själva. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). 

- fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2021 om att sammanställa Sveriges erfarenheter av att minska våld mot barn i en landrapport i enlighet med regeringens beslut den 26 november 2020 (A2020/02446). Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). 

500 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2021 att analysera och redogöra för konsekvenser för barn i Sverige med anledning av covid-19-pandemin, utifrån barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

500 000 kronor får vardera användas av Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Försäkringskassan, Konsumentverket, Kulturrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens Medieråd för deras uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2020 (A2020/02650) och uppdrag i respektive myndighets regleringsbrev för 2021.

500 000 kronor får vardera användas av Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för deras verksamhetsanpassade uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i enlighet med uppdrag i respektive myndighets regleringsbrev för 2021.

1000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för deras verksamhetsanpassade uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2021.

600 000 kronor får användas av Statistiska Centralbyrån (SCB) under 2021 i enlighet med regeringens beslut den 10 juni 2021 (S2021/04974) om uppdrag att utveckla datainsamlingen för undersökningen av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

500 000 kronor får användas av SCB under 2021 i enlighet med regeringens beslut den 15 september 2011 (S2011/08072) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.4 Barnets rättigheter - till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda 65 000 000 kronor för utgifter i enlighet med 1 § första stycket 1 förordningen (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19. Av dessa medel får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen får använda 50 000 000 kronor för att fördela medel till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer. Av medlen får 40 000 000 kronor fördelas genom att de organisationer som tidigare under 2021 beviljats medel i enlighet med 1 § första stycket 1 förordningen (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 ska få möjlighet att rekvirera ytterligare medel för att kunna utöka de stödverksamheter för vilka de beviljats medel. Medlen ska vara procentuellt fördelade utifrån respektive organisations tidigare beslut. Rekvisition av medel ska lämnas till Socialstyrelsen senast den dag som myndigheten beslutar och i enlighet med de anvisningar som Socialstyrelsen ger. Socialstyrelsen ska informera organisationerna om när medel som inte använts ska återbetalas samt om form och tidpunkt för redovisning.

Återstående 10 000 000 kronor får fördelas efter ansökan i enlighet med 1 § första stycket 1 förordningen (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19.

ap.5 Barnets rättigheter - till Länsstyrelsen i Dalarnas län

5 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län för uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01274) och uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna. En slutredovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. En delredovisning av uppdraget ska ske dels den 1 mars 2021, dels den 1 mars 2022.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Märta Stenevi
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisonen
Socialdepartementet, S/FS, S/SOF
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagen, Socialutskottet
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret