Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2021-08-19
U2021/03487
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:104, prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till tolkutbildning, 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och 14:4 Särskilt utbildningsstöd beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 769 683
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)4 599 783
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)415
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)169 485

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Anslagsposten avser bidrag till folkbildningen. Kammarkollegiet ska senast den 8 januari och därefter senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av bidraget avseende folkbildning till Folkbildningsrådet, totalt 4 389 783 000 kronor. Kammarkollegiet ska dessutom senast den tionde dagen i det tredje kvartalet och senast den femte dagen i det fjärde kvartalet utbetala det bidrag som ska användas för utgifter för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskola med 85 000 000 kronor vid respektive tillfälle. Vidare ska Kammarkollegiet senast den tionde dagen i det tredje kvartalet och senast den femte dagen i det fjärde kvartalet utbetala det bidrag som ska användas för utgifter för Svenska för föräldralediga med 20 000 000 kronor vid respektive tillfälle. Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. För att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskola ska 170 000 000 kronor användas. För utgifter med anledning av ett utökat antal utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser ska 567 000 000 kronor användas. För bibehållen kvalitet i utbildningen i samband med utbyggnaden av antalet platser på folkhögskola ska 38 000 000 kronor användas.  För utbyggnad av folkhögskolans allmänna kurs och yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, där en del av utbildningarna särskilt bör riktas mot yrken inom vård och omsorg, ska 204 000 000 kronor användas.  Vidare ska 50 000 000 kronor användas för en förstärkning av studieförbundens insatser riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra relevanta målgrupper. Folkbildningsrådet ska använda 40 000 000 kronor för utgifter för Svenska för föräldralediga. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader. 

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Anslagsposten får användas för bidrag till Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 415 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève. Medlen ska användas för genomförande av utbildningsaktiviteter kopplade till Internationella arbetsorganisationens (ILO) internationella arbetskonferens i Genève, Schweiz.

Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève ska senast den 31 mars 2022 lämna en redovisning till Kammarkollegiet, med kopia till regeringen (Utbildningsdepartementet), av hur medlen har använts.  Till redovisningen ska revisors granskning av verksamheten bifogas.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Anslagsposten får användas för särskilt verksamhetsstöd till SISU Idrottsutbildarna. Kammarkollegiet ska senast den 8 januari och därefter senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU Idrottsutbildarna får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

14:2

Bidrag till tolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan55 331
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)55 331

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

  1. Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Bidrag till tolkutbildning får efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan utbetalas till folkhögskolor och studieförbund.
  2. Högst 21 241 000 kronor får användas för bidrag till utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselnedsatta eller personer med dövblindhet (teckenspråkstolkutbildning m.m.) efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda funktionshindersorganisationer.
  3. Högst 4 331 000 kronor får användas för myndighetens administration, utvärdering, utveckling samt rekryteringsfrämjande åtgärder vad avser dessa utbildningar.
  4. Vidare får 5 000 000 kronor användas efter beslut av regeringen. 

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet100 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)97 000
ap.2Bidrag som fördelas av SISU (ram)3 000

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Anslagsposten får belastas med utgifter för särskilda folkbildningsinsatser enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Kammarkollegiet har i januari betalat ut 34 250 000 kronor av det totala bidraget 97 000 000 kronor till Folkbildningsrådet.  Kammarkollegiet ska därefter senast den femte dagen varje kvartal utbetala en tredjedel av resterande belopp, 62 750 000 kronor, till Folkbildningsrådet. Högst 1 000 000 kronor får användas för Folkbildningsrådets förvaltningskostnader.

ap.2 Bidrag som fördelas av SISU

Anslagsposten får belastas med utgifter för särskilda folkbildningsinsatser enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Kammarkollegiet ska senast den 15 januari utbetala 3 000 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna. Högst 160 000 kronor får användas för SISU Idrottsutbildarnas förvaltningskostnader.

14:4

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten193 158
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)193 158

Villkor för anslag 14:4

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

  1. Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd.
  2. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 859 000 kronor. 
  3. Högst 5 323 000 kronor får användas för analyser och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa analyser och de insatser som vidtagits.
  4. Anslaget får även användas för statsbidrag för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda inom folkbildningen. Högst 4 473 000 kronor får betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse kostnader för sådan anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2021, med 40 procent under augusti 2021 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.21 659Inget0
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
14:4 Särskilt utbildningsstöd
ap.15 794Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.2120 00030 00059 00031 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anders Jutell
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Justitiedepartementet, EMA, SIM
Socialdepartementet, SOF
Finansdepartementet, BA, OFA, SFÖ
Kulturdepartementet, CSM
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, kulturutskottet, utbildningsutskottet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Folkbildningsrådet
Nordiska folkhögskolan i Genève
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Studieförbunden i samverkan
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Sveriges Kommuner och Regioner