Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2021-06-23
Ku2021/01552 (delvis)
Ku2021/01641 (delvis)
Ku2021/01656
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 13:5 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106, prop. 2020/21:84 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:204).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet10 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)10 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet25 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)25 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor165 258
ap.5Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (ram)6 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)3 058
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)6 000
ap.9Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)150 000
Disponeras av Socialstyrelsen20 000
ap.3Ideell sektor - del till Socialstyrelsen (ram)20 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administration.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Ideell sektor - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska fördela minst 18 500 000 kronor enligt förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

 Högst 1 500 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med handläggningen av bidraget.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Anslagsposten får användas för verksamhet inom Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). NOD bygger på en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå.

Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2021.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. 

ap.9 Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela minst 146 000 000 kronor enligt förordning (2021:134) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Högst 4  000 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med fördelningen av bidraget. En rapport om uppdragets genomförande ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 25 maj 2022. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.7ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.139 0009 6009 60019 8002031
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, SOF
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM, MRB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret