Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2021-06-23
Ku2021/01552 (delvis)
Ku2021/01649
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 470
100 73 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivet anslag. Ändringen innebär att anslagsposten 2 Främjande av hemslöjd ökas med 2 000 000 kronor. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, och
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Kultur i hela landet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Nämnden för hemslöjdsfrågor under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur deras verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa vilka insatser myndigheten har gjort för att främja kulturella och kreativa näringar.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska under 2021 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket13 767
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)2 613
ap.2Främjande av hemslöjd (ram)11 154

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten får användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Anslagsposten ska även användas för bidrag till verksamhet med nationella utvecklare, fortbildning och årlig informationskonferens samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1783 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 942
2021-04-252 942
2021-07-254 942
2021-10-252 941
Summa13 767
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.2Främjande av hemslöjd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Maja Flygt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FN, GA
Finansdepartementet/BA, OFA ESA
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/LB RTL, N BI
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Utbildningsdepartementet/AI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Institutet för språk och folkminnen
Konstnärsnämnden
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens kulturråd
Statens musikverk
Svenska Unescorådet
Statskontoret
Tillväxtverket
Samtliga regioner
Länsstyrelsen i Hallands län
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Regioner