Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:33

2021-06-23
U2021/01477
U2021/01479
U2021/02621 m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 446 412
ap.3Tolkutbildning (ram)19 275
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)9 463
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 957
ap.8Arbetsintegrerad lärarutbildning (ram)30 515
ap.10Forskningsmedel (ram)1 000
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)11 136
ap.12Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola (ram)42 090
ap.15Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning (ram)263 685
ap.17Flexibla vägar in i läraryrket (ram)32 977
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)173 403
ap.19Kulturskolekliv (ram)24 849
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)108 579
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)65 605
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)57 664
ap.23Distansutbildning (ram)30 018
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)31 058
ap.30Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (ram)0
ap.33Medel för validering inom kompletterande pedagogisk utbildning (ram)13 500
ap.34Livslångt lärande (ram)0
ap.35Korta kurser (ram)0
ap.1Master yrkeslärare (ram)1 638
ap.2Studenthälsa (ram)25 000
ap.6FOI-prop. (ram)500 000

Villkor för anslag 2:64

ap.1 Master yrkeslärare

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 betala ut medel enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Linköpings universitet819 000
Malmö universitet819 000
Totalt1 638 000

Medel ska användas för att planera och utveckla utbildning på avancerad nivå för yrkeslärare som arbetar eller avser arbeta inom yrkeslärarutbildning. Linköpings universitet får medel för utbildning i samarbete med Göteborgs universitet och Karlstads universitet. Malmö universitet får medel för utbildning i samarbete med Linnéuniversitetet och högskolan i Kristianstad. De lärosäten som får del av satsningen ska sträva efter att utöka samarbetet kring utbildningen med fler universitet och högskolor som bedriver yrkeslärarutbildning.

Syftet med utbildningen är att utveckla och fördjupa studenternas kunskaper inom relevanta ämnesområden och inom pedagogik och ämnesdidaktik samt att vidareutveckla kunskaper inom relevant forskning och forskningsteori. Lärosätena som får del av medel ska utveckla utbildning i syfte att kunna ge sådan utbildning med start senast 2022. Utbildningen ska ges helt eller delvis på distans och under flexibla former för att underlätta för deltagande studenter och för att ge möjlighet till kompetensutveckling för lärare inom yrkeslärarutbildningen i hela landet. 

De lärosäten som får del av satsningen ska i årsredovisning för 2021 redovisa arbetet under 2021 samt beskriva planerad utbildning och planerade samarbeten under 2022. 

ap.2 Studenthälsa

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 utbetala medel för att stärka studenthälsan enligt nedanstående tabell: 

LärosäteKronor
Uppsala universitet2 100 000
Lunds universitet2 100 000
Göteborgs universitet2 100 000
Stockholms universitet2 100 000
Umeå universitet1 200 000
Linköpings universitet1 200 000
Karolinska institutet750 000
Kungl. Tekniska högskolan1 050 000
Luleå tekniska universitet700 000
Karlstads universitet750 000
Mittuniversitetet700 000
Örebro universitet750 000
Linnéuniversitetet1 200 000
Sveriges lantbruksuniversitet350 000
Malmö universitet1 050 000
Blekinge tekniska högskola350 000
Mälardalens högskola700 000
Stockholms konstnärliga högskola60 000
Gymnastik- och idrottshögskolan70 000
Högskolan Dalarna500 000
Högskolan Kristianstad500 000
Högskolan Väst500 000
Högskolan i Borås500 000
Högskolan i Gävle500 000
Högskolan i Halmstad500 000
Högskolan i Skövde350 000
Konstfack60 000
Kungl. Konsthögskolan40 000
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm60 000
Försvarshögskolan60 000
Södertörns högskola700 000
Chalmers tekniska högskola AB750 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping700 000
Totalt25 000 000

Medel som utbetalas ska användas för att stärka studenthälsan och bl.a möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen beskriva hur lärosätet utvecklat arbetet för att studenterna ska ha tillgång till förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa enligt 1 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100). I redovisningen ska lärosätena särskilt fokusera på studenthälsovårdens arbete för att främja psykisk hälsa och hur studenthälsovården möter behovet hos studenter som undervisas på distans samt studieovana studenter. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att stärka studenthälsovården.

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 248 044 kronor per helårsstudent som går utbildningen under 2021 utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 77 helårsstudenter under 2021.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets webbplats under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Stockholms universitet ska senast den 5 mars 2021 respektive den 5 november 2021 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för bidragsberättigade helårsstudenter under vårterminen respektive höstterminen 2021. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Stockholms universitet ska vid samma tillfällen redovisa underlag för utbetalning av bidrag till regeringen (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen för de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2021.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2021.

ap.6 FOI-prop.

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala medel enligt nedanstående tabell som tillfällig förstärkning av lärosätenas resurser för forskning: 

LärosäteKronor
Uppsala universitet55 000 000
Lunds universitet75 000 000
Göteborgs universitet35 000 000
Stockholms universitet35 000 000
Umeå universitet17 000 000
Linköpings universitet20 000 000
Karolinska institutet80 000 000
Kungl. Tekniska högskolan40 000 000
Luleå tekniska universitet6 000 000
Sveriges lantbruksuniversitet30 000 000
Chalmers tekniska högskola30 000 000
Karlstads universitet3 300 000
Linnéuniversitetet9 000 000
Örebro universitet7 000 000
Mittuniversitetet3 300 000
Malmö universitet4 250 000
Mälardalens högskola4 250 000
Blekinge tekniska högskola4 250 000
Högskolan i Borås3 300 000
Högskolan Dalarna1 800 000
Högskolan i Gävle1 800 000
Högskolan i Halmstad3 300 000
Högskolan Kristianstad1 900 000
Högskolan i Skövde4 250 000
Högskolan Väst3 300 000
Södertörns högskola2 300 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping3 300 000
Gymnastik- och idrottshögskolan1 900 000
Konstfack800 000
Kungl. Konsthögskolan550 000
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm800 000
Stockholms konstnärliga högskola800 000
Försvarshögskolan800 000
Handelshögskolan i Stockholm6 000 000
Ersta Sköndal Bräcke högskola2 000 000
Röda Korsets Högskola750 000
Sophiahemmet Högskola2 000 000
Totalt500 000 000

Syftet med satsningen är att minska effekterna av utebliven forskningsfinansiering på grund av pandemin bl.a. för forskare tidigt i karriären och ge förutsättningar att upprätthålla de konkurrenskraftiga forskningsmiljöer som är beroende av en stor andel privat finansiering.

ap.8 Arbetsintegrerad lärarutbildning

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 utbetala medel enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Umeå universitet3 052 000
Linköpings universitet2 034 000
Karlstads universitet3 052 000
Malmö universitet3 052 000
Mälardalens högskola2 543 000
Högskolan i Borås2 034 000
Högskolan Dalarna5 085 000
Högskolan i Gävle1 525 000
Högskolan Kristianstad3 052 000
Högskolan Väst3 052 000
Södertörns högskola2 034 000
Totalt30 515 000

Medlen ska användas för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenterna kan arbeta vid en skola samtidigt som de studerar en förskollärar- eller lärarutbildning. Syftet med satsningen är att ge förutsättningar för denna studieform i hela landet, locka fler till lärarutbildningarna, ge studenterna erfarenhet inför det kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att kopplingen mellan teori och praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra för personer att karriärväxla och ställa om till läraryrket.

Studenterna som deltar i den arbetsintegrerade lärarutbildningen bör arbeta och studera parallellt under mer än hälften av utbildningens längd, men arbetstiden kan förläggas olika beroende på utbildningens upplägg. Med hänsyn till utbildningarnas totala längd ska lärosätena organisera utbildningen så effektivt som möjligt och därmed möjliggöra arbetsmetoder för att den verksamhetsförlagda utbildningen kan integreras och tillgodoräknas i skoltjänstgöringen. Medel avser ersättning för kostnader under 2021 utöver de ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som lärosätena avräknar mot anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, såsom till exempel kostnader för att utveckla och genomföra utbildningen i arbetsintegrerad form, kostnader för samordning med deltagande huvudmän och informations- och rekryteringsinsatser för utbildningarna. Medel avser inte ersättning för studenternas lönekostnader eller forskning. Syftet med satsningen är att utveckla arbetssätt och samordningsformer som kan ingå i en varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning.

Av de medel som tilldelas Högskolan Dalarna avser 2 000 000 kronor medel för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning. Högskolan Dalarna ska också arbeta för att ta fram arbetsmetoder som möjliggör för den verksamhetsförlagda utbildningen att valideras och tillgodoräknas inom ramen för utbildningarna. Detta arbete bör förankras inom nätverket.  

I budgetpropositionen för 2020 beräknar regeringen att 30 miljoner kronor ska avsättas årligen för arbetsintegrerad lärarutbildning 2020–2026.

De lärosäten som får ta del av medel ska i årsredovisningen redovisa vilka utbildningar som ges som arbetsintegrerad lärarutbildning, hur många helårsstudenter som ingår per utbildning, prognos för perioden 2022–2026 över antal helårsstudenter och utvecklingen av antalet sökande till utbildningarna. Lärosätena bör också redovisa organiseringen av utbildningen samt vilka huvudmän och eventuella andra samarbetspartners som ingår i satsningen. Slutligen ska lärosätena redovisa de viktigaste erfarenheterna av satsningen samt områden för utveckling.

ap.10 Forskningsmedel

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 30 november 2021 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2021. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2021 ska lämnas senast den 24 februari 2022 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 24 februari 2022 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140 ska 79 542 kronor återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

4. en redogörelse för högskolans arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

ap.12 Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 betala ut medel för försöksverksamhet med praktiknära forskning i enlighet med regeringsuppdrag (U2017/01129) enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet13 389 106
Göteborgs universiet10 261 900
Umeå universitet10 261 900
Karlstads universitet8 177 094
Totalt42 090 000

I fördelningen i tabellen ingår ett fast belopp om 4 007 483 kronor.

ap.15 Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt sökande och antagna till utbildning enligt ovan. Av årsredovisningarna ska även framgå de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

  1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
  2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Medverkande lärosäten ska redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå de lärosäten som har samordningsansvar för de kompletterande utbildningarna.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. 

1. Utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte

Kompletterande juristutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande juristutbildning

55

68 561

3 770 855

Stockholms universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 55 helårsstudenter.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets webbplats under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Stockholms universitet ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars 2021 respektive den 15 oktober 2021. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Universitetet ska senast den 15 oktober 2021 även inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vår- och hösttermin. Vidare ska universitetet redovisa en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra hur många helårsstudenter som universitetet beräknar få ersättning för.

2. Utbildningar med samordningsansvarigt lärosäte

Samordning av kompletterande utbildningar

De universitet som anges i tabellen ska samordna utbildningsinsatserna vid de medverkande lärosätena. Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 utbetala medel till lärosätena för samordningsarbetet i enlighet med vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildningar som lärosätet ska samordna

Medel för samordning, kronor

Uppsala universitet

Apotekare, psykolog

600 000

Göteborgs universitet

Biomedicinsk analytiker

300 000

Stockholms universitet

Lärare och förskollärare, socionom/utbildning i socialt arbete

800 000

Karolinska institutet

Läkare, sjuksköterska, tandläkare

900 000

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt, ingenjör

300 000

Totalt


2 900 000

Ersättning för helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Medlen rekvireras av de samordnande lärosätena på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets webbplats under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Universiteten ska inom ramen för sitt samordningsansvar rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars 2021 respektive den 15 oktober 2021. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. För den kompletterande lärar- och förskollärarutbildningen gäller att rekvisition ska inkomma senast den 5 april 2021 respektive den 15 oktober 2021.

Universiteten ska senast den 15 oktober 2021 inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningarna ska även framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vår- och hösttermin på respektive lärosäte. Vidare ska samtliga medverkande lärosäten göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som lärosätena beräknar få ersättning för. 

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

800

122 069

97 655 200

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärar- och förskollärarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till totalt högst 800 helårsstudenter per år.

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande barnmorskeutbildning

15

157 404

2 361 060

Kompletterande fysioterapeututbild ning

20

157 404

3 148 080

Karolinska institutet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk barnmorskeutbildning respektive fysioterapeututbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 15 (kompletterande barnmorskeutbildning) respektive 20 (kompletterande fysioterapeututbildning) helårsstudenter per år.

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 125 (kompletterande läkarutbildning), 85 (kompletterande sjuksköterskeutbildning) respektive 55 (kompletterande tandläkarutbildning) helårsstudenter per år. 

Utbildning

Lärosäten

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande läkarutbildning

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet

125

269 662

33 707 750

Kompletterande sjuksköterskeut bildning

Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle

85

149 777

12 731 045

Kompletterande tandläkarutbild ning

Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Malmö universitet

55

391 254

21 518 970

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 90 helårsstudenter per år.

Utbildning

Lärosäten

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbild ning

Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad

90

213 734

19 236 060

Kompletterande apotekarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande apotekarutbildning

150

160 301

24 045 150

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

100

Göteborgs universitet

50

Uppsala universitet har även möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk receptarieutbildning inom ramen för det angivna antalet helårsstudenter.

Kompletterande psykologutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande psykologutbildning

80

208 392

16 671 360

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

30

Lunds universitet

30

Umeå universitet

20

Kompletterande socionomutbildning/utbildning i socialt arbete

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande socionomutbildning/ utbildning i socialt arbete

40

122 069

4 882 760

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk socionomutbildning/utbildning i socialt arbete enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet

15

Stockholms universitet

5

Umeå universitet

10

Malmö universitet

10


Kompletterande arkitektutbildning respektive ingenjörsutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande arkitektutbildning

5

181 675

908 375

Kompletterande ingenjörsutbildning

5

133 584

667 920

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt

Ingenjör

3

5

Chalmers tekniska högskola AB

Arkitekt

2

ap.17 Flexibla vägar in i läraryrket

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala medel för att utveckla poänggivande kompetensutveckling och flexibla utbildningsvägar i enlighet med ett regeringsuppdrag (U2018/03202) samt för tillkommande kostnader för kartläggning och validering som sker i anslutning till kurserna. Medel ska utbetalas i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell: 

Fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkenakronor
Göteborgs universitet1 464 286
Stockholms universitet1 464 286
Umeå universitet1 464 286
Linköpings universitet1 464 286
Karlstads universitet1 464 286
Malmö universitet1 464 286
Högskolan Dalarna1 464 286
Totalt10 250 002

Flexibla utbildningsvägar - kurser

Samtliga lärosäten som tilldelas medel för ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som har deltagit i ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling under året. Av årsredovisningarna ska även framgå kursernas ämnesområde, studieform och upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska uppskatta kostnaderna för satsningen uppdelade på planering, antagning, validering och undervisning samt när så är relevant verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätena ska även beskriva hur de arbetat för att fler ska bli behöriga att läsa kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) genom ämneskompletterande kurser. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

  1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
  2. för ämneskompletterande kurser, antalet studenter som efter studierna påbörjat en kompletterande pedagogisk utbildning.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå Umeå universitet som har samordningsansvar för ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetens. Uppdrag att anordna och genomföra kurser kan också läggas på universitet och högskolor som inte ingår i det tidigare regeringsuppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket (U2018/03202). Det bör därför framgå av redovisningen vilka lärosäten som ska få ersättning och för hur många helårsstudenter.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Samordningsansvar

Umeå universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid de lärosäten som ger ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling. Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 utbetala 800 000 kronor till Umeå universitet för detta.  

Universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 5 mars 2021 och den 15 oktober 2021 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter som deltagit i ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. Underlaget ska redovisa antal helårsstudenter för dessa kurser per lärosäte.

Av redovisningarna ska framgå antalet sökande och antagna till kurserna på respektive lärosäte. För samtliga medverkande universitet och högskolor ska det i redovisningen som lämnas senast den 15 oktober även göras en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöras för hur många helårsstudenter som lärosätena beräknar få ersättning för. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av kurserna.

Högsta antal helårsstudenter samt ersättningsbelopp per helårsstudent framgår av tabellerna nedan:

UtbildningBeräknat antal helårsstudenter 2021Ersättning per helårsstudent 2021Beräknade medel 2021, kronor
Ämneskompletterande kurser13085 20111 076 130

Kurserna ska riktas till högst 130 helårsstudenter per år.

UtbildningBeräknat antal helårsstudenter 2021Ersättning per helårsstudent 2021Beräknade medel 2021, kronor
Poänggivande kompetensutveckling13083 32610 832 380

Kurserna ska riktas till högst 130 helårsstudenter per år.

Kammarkollegiet ska senast under juli 2021 utbetala medel enligt nedanstående tabell som ersättning för ämneskompletterande kurser och poänggivande kompetensutveckling under våren 2021:


Ämneskompletterande kurser VT21
Poänggivande kompetensutveckling VT21

LärosäteHelårsstudenterKronorHelårsstudenterKronorTotalt kronor
Göteborgs universitet13,631 161 290

1 161 290
Stockholms universitet51,654 400 63215,621 301 5525 702 184
Umeå universitet7,88671 384

671 384
Linköpings universitet25,632 183 7027,01584 1152 767 817
Karlstads universitet

7,13594 114594 114
Mälardalens högskola13,751 171 514

1 171 514
Totalt112,549 588 52229,762 479 78112 068 303

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna (U2011/03713). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets webbplats under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Umeå universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 14 maj 2021 respektive den 4 november 2021 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte för vilka ersättning ska lämnas. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Umeå universitet ska vid samma tillfällen redovisa detta underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). 

Denna satsning berättigar lärosätena till en ersättning med 89 741 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Totalt kan ersättning utbetalas för högst 1 740 helårsstudenter.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/03713) ska Kammarkollegiet under januari 2021 engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

LärosäteKronor
Göteborgs universitet1 993 657
Stockholms universitet3 990 414
Umeå universitet3 237 307
Linköpings universitet1 892 517
Karlstads universitet1 476 176
Malmö universitet2 063 587
Högskolan Dalarna1 486 923
Stiftelsen Högskolan i Jönköping1 083 535
Totalt17 224 116

Kammarkollegiet ska utbetala resterande medel från anslagsposten mot rekvisition under 2021.

ap.19 Kulturskolekliv

Medlen avser satsning på kulturskolekliv.

Särskilda medel till Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 betala ut medel enligt följande:

LärosäteKronorVarav utvecklingsmedel
Lunds universitet4 840 000600 000
Göteborgs universitet7 040 000600 000
Stockholms universitet2 400 000250 000
Umeå universitet4 840 000600 000
Stockholms konstnärliga högskola2 000 000250 000
Totalt21 120 0002 300 000

Medlen ska användas till att ge eller utveckla utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Medlen avser en särskild satsning på utbildning utöver de utbildningar av relevans för kulturskolan som ges inom ordinarie takbelopp. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Av tabellen ovan framgår hur mycket av de medel som utbetalas under 2021 som högst får användas till utvecklingskostnader. Återstående medel avser ersättning för helårsstudenter.

Lärosätena ska senast den 15 oktober 2021 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska lärosätena redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2022–2024 samt beräknade kostnader per helårsstudent. En utgångspunkt för den beräknade kostnaden är att den till minst 50 procent ska motsvara ersättningsbeloppet för utbildningsområdet Undervisning (budgetpropositionen för 2021, utg.omr. 16 avsnitt 5.7). 

Lärosätena ska i sina årsredovisningar redogöra för hur medlen har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. Lärosätena ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med andra lärosäten, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

Särskilt bidrag till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 betala ut 3 720 000 kronor till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) som ersättning för helårsstudenter inom satsningen på ett kulturskolekliv samt för utvecklingsmedel för utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Under 2021 avser högst 250 000 kronor ersättning för utvecklingskostnader. Återstående medel avser ersättning för helårsstudenter.

För den utbildning som SMI anordnar inom ramen för satsningen under 2021 ska bidrag utgå med 158 470 kronor per helårsstudent. De helårsstudenter som ersättningen inom ramen för satsningen avser ska inte räknas in i helårsstudenter för vilka regeringen årligen lämnar bidrag till SMI i enlighet med regleringsbrev avseende anslaget 2:63 inom utgiftsområde 16, ap. 7.

SMI ska senast den 15 oktober 2021 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska SMI redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2022–2024.

SMI ska senast den 1 mars 2022 redovisa hur bidraget för 2021 har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. SMI ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med universitet och högskolor, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Medel för innovationskontor

Anslagsposten avser medel som fördelas i enlighet med förordningen (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor (innovationskontorsförordningen). Regeringen medger undantag från bestämmelsen i 6 § andra meningen innovationskontorsförordningen och bedömning av prestation görs i stället med utgångspunkt i den utvärdering av innovationskontoren som Verket för innovationssystem (Vinnova) gjorde 2015.

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast den 30 mars 2021 för perioden den 1 januari – den 31 december.

LärosäteGrundbelopp kronorBelopp baserat på volym kronorBelopp för stöd till högskolor kronor **Belopp för prestation kronorBelopp att utbetala kronor
Uppsala universitet2 088 0583 094 3421 809 6504 000 27810 992 328
Lunds universitet2 088 0583 570 0512 412 8664 000 27812 071 253
Göteborgs universitet2 088 0582 495 002603 2171 000 0706 186 347
Stockholms universitet2 088 0582 268 052603 2171 000 0705 959 397
Umeå universitet2 088 0581 464 807603 2172 000 1396 156 221
Linköpings universitet2 088 0581 630 773603 2173 000 2097 322 257
Karolinska institutet2 088 0582 984 019603 2173 000 2098 675 503
Kungl. Tekniska högskolan2 088 0582 179 9123 016 0815 000 34812 284 399
Luleå tekniska universitet2 088 058713 104603 2174 000 2787 404 657
Mittuniversitetet*2 088 0583 512 396603 2175 000 34811 204 019
Malmö universitet2 088 058500 346603 2171 000 0704 191 691
Sveriges lantbruksuniversitet2 088 0581 111 710603 2173 000 2096 803 194
Chalmers tekniska högskola AB2 088 0581 620 2363 619 3002 000 1399 327 733
Totalt27 144 75427 144 75016 286 85038 002 645108 578 999

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet får medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. Chalmers tekniska högskola AB erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Övriga universitet erhåller medel för att stödja högskolor som inte är listade ovan eller för att bygga upp expertkompetens i ett område som sedan kan erbjudas till andra innovationskontor.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2021. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2022 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive - Design - Implement - Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2021 ska lämnas senast den 1 mars 2022 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2022.

3. Kammarkollegiet ska senast i maj 2021 utbetala 1 000 000 kronor till Karolinska institutet som ersättning för universitetets deltagande i samverkan i det preventiva arbetet mot sexuellt våld. Karolinska institutet ska använda medel för att ta fram kunskapsöversikter och kunskapsunderlag och sprida kunskap inom området till hälso- och sjukvården och andra relevanta aktörer i hela landet. Karolinska institutet ska samverka med Karolinska universitetssjukhuset om kliniska frågor och kunskapsunderlag för att stödja driften av den nationella stödtelefonen Preventell. Universitetet ska redovisa användning av medel i årsredovisning för 2021.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Övningsskolor och övningsförskolor

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala medel som ersättning för verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar under 2021 enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Lärosäten som omfattas av villkor enligt punkt a nedan
Göteborgs universitet5 466 269
Umeå universitet3 323 618
Linköpings universitet1 881 434
Luleå tekniska universitet1 891 745
Karlstads universitet1 452 030
Linnéuniversitetet1 937 174
Örebro universitet2 956 435
Mittuniversitetet2 981 034
Malmö universitet5 941 649
Högskolan Dalarna3 040 202
Högskolan i Halmstad1 819 657
Mälardalens högskola4 500 220
Södertörns högskola2 132 581
Chalmers tekniska högskola AB127 410
Stiftelsen Högskolan i Jönköping2 015 384
Lärosäten som omfattas av villkor enligt punkt b nedan
Uppsala universitet3 496 034
Lunds universitet648 562
Kungl. Tekniska högskolan325 975
Gymnastik- och idrottshögskolan442 698
Högskolan i Borås1 218 487
Högskolan i Gävle1 675 420
Högskolan Kristianstad1 898 904
Högskolan Väst1 097 492
Konstfack284 693
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm217 791
Stockholms konstnärliga högskola29 894
Totalt52 802 792

Syftet med övningsskolorna eller övningsförskolorna är att de studenter som deltar ska fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid skolorna. Verksamheten avser studenter vid utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Övningsskolor ska vara grundskolor, gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där det finns lärare som är handledare. Övningsförskolor ska vara förskolor där det finns förskollärare som är handledare. En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande. Lärosätena bör eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje skola.

Universitet och högskolor ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många lärare eller förskollärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller förskollärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare ska lärosätet bidra med handledarutbildning.

Universitet och högskolor ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt. Vid lärosätet ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Sådana lärare ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Universitet och högskolor ska reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av verksamheten med övningsskolor eller övningsförskolor i avtal med huvudmännen.

Lärosätet ska särskilt försäkra sig om att

  1. övningsskolornas eller övningsförskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet,
  2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor eller övningsförskolor med olika förutsättningar, och
  3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och handledarutbildning.

a) Verksamheten bör omfatta minst hälften av lärosätets studenter vid de utbildningar som omfattas av lärosätets övningsskolor och övningsförskolor.

b) De universitet och högskolor som får medel ska använda medlen för att utveckla verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor under 2021. Lärosätena ska redovisa en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och prognos över antalet helårsstudenter under dessa år. Vid utgången av 2024 bör verksamheten omfatta minst hälften av lärosätets studenter vid de utbildningar som omfattas av högskolans övningsskolor och övningsförskolor.

Samtliga universitet och högskolor som tilldelas medel för veksamhet med övningsskolor från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i verksamheten med övningsskolor samt redogöra för verksamheten och de viktigare erfarenheterna av satsningen.

Under förutsättning att riksdagen beslutar om medel för ändamålet under 2022 avser regeringen återkomma med en ny fördelning för kommande år.

VFU-skolor vid Stockholms universitet

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 utbetala 4 861 208 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för en verksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel.

Verksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Universitetet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

ap.23 Distansutbildning

Kammarkollegiet ska senast under januari 2021 betala ut medel enligt följande:

LärosäteKronor
Umeå universitet5 000 000
Luleå tekniska universitet5 000 000
Karlstads universitet5 000 000
Linnéuniversitetet5 000 000
Mittuniversitetet5 000 000
Högskolan i Gävle5 000 000
Totalt30 000 000

 

Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen runt om i landet. Medlen ska användas till att genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till att öka kvalitet och genomströmning i studier på distans, framför allt för studenter som läser professionsutbildningar. Medlen ska också användas för att förbättra möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans och för att hitta goda samverkansformer för VFU för att öka kvaliteten och tillgången till VFU. De åtgärder som genomförs ska bidra till att utveckla former för samverkan med kommuner eller andra aktörer som möjliggör ökad tillgång till högskolestudier utanför lärosätets huvudcampus, exempelvis via kommunala lärcentrum, och som kan ge studenter som helt eller delvis studerar på distans ett förbättrat stöd. De åtgärder som vidtas bör syfta till att bygga upp varaktiga strukturer som långsiktigt kan öka kvaliteten i distansutbildningen. 

Satsningen ska samordnas med Universitets- och högskolerådets (UHR) uppdrag om ökad kvalitet i distansutbildning i enlighet med vad som anges i myndighetens regleringsbrev för 2021. 

Lärosätena ska med stöd från UHR bidra till att sprida lärdomar från den verksamhet de har bedrivit under perioden till andra lärosäten för att på så vis kunna ge förutsättningar för att utvecklade arbetsformer kan användas av andra universitet och högskolor.  

Lärosätena ska i sina årsredovisningar för 2021 redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och hur medlen har använts.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 12 000 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 30 november 2021. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Teach for Sweden ska redovisa hur många kandidater som rekryterats samt hur många helårsstudenter som går i utbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad jämfört med 2020. Även organisationens overhead-kostnader (OH-kostnader) för dessa helårsstudenter ska redovisas. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2021 ska lämnas senast den 1 mars 2022 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2022.

Luleå tekniska universitet har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk.

Luleå tekniska universitet ska senast den 4 november 2021 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för registrerade helårsstudenter för vilka ersättning ska lämnas. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Universitetet ska vid samma tillfälle redovisa detta underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets webbplats under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Denna satsning ger rätt till en ersättning med 102 366 kronor per helårsstudent. Totalt kan ersättning utbetalas för högst 112 helårsstudenter. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Luleå tekniska universitet ska senast den 4 november 2021 även inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid utbildningen under 2021. Luleå tekniska universitet ska i årsredovisningen för 2021 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk. Denna satsning ger Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad rätt till en ersättning med 102 366 kronor per helårsstudent. Utbildningarna ska sammanlagt riktas till högst 13 helårsstudenter. 

Lärosätena ska senast den 4 november 2021 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2021 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala 5 086 198 kronor till Göteborgs universitet för arbetet under 2021 med att öka rekryteringen av lärare i matematik, naturvetenskap, språk, estetiska ämnen och slöjd i projektet Brobyggaren. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2021 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala 813 792 kronor till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2021 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Ämnesdidaktisk KPU. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2021 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Försöksverksamheterna kommer att utvärderas.

ap.30 Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning

Anslagsposten får användas för att finansiera utbildning som bedrivs i enlighet med förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

ap.33 Medel för validering inom kompletterande pedagogisk utbildning

Kammarkollegiet ska senast i januari 2021 utbetala medel enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet1 094 595
Lunds universitet547 297
Göteborgs universitet1 094 595
Stockholms universitet1 094 595
Umeå universitet1 094 595
Linköpings universitet547 297
Kungl. Tekniska högskolan547 297
Luleå tekniska universitet547 297
Karlstads universitet1 094 595
Linnéuniversitetet547 297
Mittuniversitetet364 865
Malmö universitet547 297
Gymnastik- och idrottshögskolan547 297
Högskolan Dalarna547 297
Högskolan i Gävle547 297
Högskolan i Halmstad364 865
Högskolan Väst364 865
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm364 865
Mälardalens högskola547 297
Södertörns högskola364 865
Chalmers tekniska högskola AB364 865
Stiftelsen Högskolan i Jönköping364 865
Totalt13 500 000

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer som redan har ämneskunskaper och som vill utbilda sig till ämneslärare. Medlen ska användas för att täcka kostnader vid validering av sökandes reella kompetens för behörighet till utbildning som ges enligt förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. Syftet med satsningen är att möjliggöra att fler blir behöriga att påbörja en KPU.

Många som söker KPU bedöms i dag inte uppfylla kraven för särskild behörighet då de inte bedöms uppfylla kraven på tillräckliga ämneskunskaper. Enligt förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen uppfylls kraven för särskild behörighet till utbildningen genom bl.a. ämneskunskaper i ett undervisningsämne som uppnåtts genom ämnesstudier (5 och 6 §§). Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (7 §). Det är angeläget att lärosäten som erbjuder KPU prövar om den sökande uppfyller kraven för särskild behörighet på andra grunder än genom ämneskurser med högskolepoäng. Den sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen uppfyller kraven för särskild behörighet enligt 7 §.

De lärosäten som får ta del av medel ska i årsredovisningen redovisa arbetet och resultatet av satsningen samt hur många studenter som har antagits genom bedömning av reell kompetens.

ap.34 Livslångt lärande

Anslagsposten får användas för särskild satsning på livslångt lärande. 

ap.35 Korta kurser

Anslagsposten får användas för satsning på korta kurser för yrkesverksamma. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1503 %0
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2165 1423 %0
ap.2203 %0
ap.2303 %0
ap.2903 %0
ap.300Allt0
ap.3303 %0
ap.340Allt0
ap.350Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.272:64 ap.21100 %
2:64 ap.282:64 ap.21100 %
2:64 ap.302:64 ap.21100 %
2:64 ap.312:64 ap.21100 %
2:64 ap.322:64 ap.21100 %
2:64 ap.342:64 ap.21100 %
2:64 ap.352:64 ap.21100 %
2:64 ap.72:64 ap.21100 %
2:64 ap.242:64 ap.21100 %
2:64 ap.252:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.27ram
ap.28ram
ap.31ram
ap.32ram
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FF, RT och SK
Socialdepartementet, FS
Utrikesdepartementet, FIM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
Teach for Sweden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:33, 2021-06-23

Diarienummerförteckning

U2021/01477
U2021/01479
U2021/02621
U2021/03055 (delvis)
U2021/03166