Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2021-06-23
Ju2021/02430 (delvis)
Ju2021/01097
Ju2020/02534 m.fl.
Se bilaga 1
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kriminalvården
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124, prop. 2020/21:99 utg.omr. 4, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.

Kriminalvårdens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag. En särskild redovisning ska göras avseende klienter under 21 år och, i den utsträckning det är möjligt, avseende klienter under 18 år.

Åtgärder till följd av beläggningssituationen

Den ansträngda beläggningssituationen innebär särskilda utmaningar för Kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården ska därför redovisa hur myndigheten har arbetat för att upprätthålla

- en god säkerhetsnivå,

- ett kvalitativt återfallsförebyggande arbete, inklusive åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism, och

- arbetet med att utveckla de isoleringsbrytande åtgärderna för klienter i häkte.

Kriminalvården ska också redovisa hur arbetet har påverkats och hanterats med anledning av covid-19.

Överförande av straffverkställighet

Mot bakgrund av bland annat ny lagstiftning på området ska Kriminalvården redovisa vilka ytterligare åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att

- öka antalet överföranden, och

- i övrigt bidra till ett effektivt förfarande avseende överförande av straffverkställighet.

Övriga återrapporteringskrav

Rapportering av it-incidenter

Kriminalvården ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska redovisa myndighetens verksamhet inom internationell civil krishantering i enlighet med regleringsbrev för 2021 avseende anslag 1:1 utgiftsområde 7 och strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande (UD2019/19501).

Kriminalvården ska också redovisa myndighetens verksamhet kopplad till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet (1325) 2016–2020 (UD2016/07898).

2

Organisationsstyrning

Åtgärder till följd av beläggningssituationen och kapacitetsutökningen

Kriminalvården ska redovisa vilka organisatoriska åtgärder myndigheten har vidtagit dels för att kunna öka takten och säkerställa kostnadseffektivitet i den långsiktiga utbyggnaden och dels för att kunna hantera beläggningssituationen på kort sikt. 

Kriminalvården ska också redovisa hur myndigheten till följd av beläggningssituationen och kapacitetsutökningen har arbetat med kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöfrågor. 

3

Uppdrag

Finansiella prognoser

Kriminalvården ska redovisa finansiella prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen.

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar.

Mot bakgrund av den ökade beläggningen ska myndigheten, vid varje prognostillfälle, redovisa personal-, lokal- och driftskostnader som myndigheten bedömer kan härledas till den ökade beläggningen.

Kriminalvården ska vid prognostillfälle 2 och 4 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Redovisningen lämnas som en bilaga till prognoskommentarerna och ska innehålla en kortfattad redovisning av konsekvenserna för verksamheten och myndighetens ekonomi.

De finansiella prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoskommentarer lämnas även i särskild bilaga till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7.

Utökad platskapacitet

Kriminalvården ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att utöka platskapaciteten på kort sikt. Kriminalvården ska också redovisa avvikelser och tillkommande planer i förhållande till myndighetens långsiktiga utbyggnadsplan. Redovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) i samband med budgetunderlaget samt därefter i bilaga till prognoskommentarerna vid prognostillfälle 2, 3 och 4.

Klientuppföljningar

Kriminalvården får i uppdrag att förbereda för att från och med verksamhetsåret 2022 kunna genomföra systematiska uppföljningar av bakgrundsfaktorer och behovsområden av betydelse för risken att återfalla i brott bland klienter som verkställer påföljd. Redovisning av uppdraget ska ske till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 september 2021.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska i samverkan fortsätta arbetet med att årligen bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan i enlighet med det uppdrag som gavs till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Brottsförebyggande rådet (Brå) ska stödja de fyra myndigheterna och bidra till att bedömningarna håller så hög kvalitet som möjligt. Uppdraget syftar till att stärka rättskedjeperspektivet och bidra till att myndigheterna samverkar kring hur respektive myndighets prioriteringar, produktivitet och verksamhetsutfall påverkar volymer och resursbehov. Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

Rättsväsendets digitalisering

Kriminalvården ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2020/03455) som har redovisats till regeringen.

Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Kriminalvården ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Pågående uppdrag

Nationellt avhopparprogram

Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse har i uppdrag att ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram (Ju2019/02027). Slutredovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet och Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål

Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter bedriva försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2019/03624, Ju2020/01053 och Ju2020/02474). Redovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Uppdrag att identifiera vilka behov myndigheten har av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde och utifrån en analys av behoven vidta åtgärder för att möta dessa (Ju2019/02300 (delvis)). Slutredovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021.

Återfallsförebyggande insatser för personer dömda för våldsbrott mot närstående respektive hedersrelaterade brott

Uppdrag att ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående. Kriminalvården ska även utreda förutsättningarna för att bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott (S2018/04674 (delvis)). Slutredovisning ska ske till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Praktik för nyanlända arbetssökande

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023 (Fi2020/04960). Redovisning ska ske till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, för praktik (A2020/02583). Redovisning ska ske till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Jämställdhetsintegrering

Kriminalvården har i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering (Ju2020/03551) i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Kriminalvården ska till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 senast den 1 september 2021.

Kriminalvården har också i uppdrag att delta i Jämställdhets- myndighetens arbete med att utveckla en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering (A2020/00442). Under 2021 ska Kriminalvården tillämpa modellen. Uppdraget redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) av Jämställdhets- myndigheten senast den 31 mars 2021 och den 31 mars 2022.

Ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Uppdrag att medverka i arbetet med att ta fram en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171). En redovisning ska lämnas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 1 september 2021. Kriminalvården får för genomförandet använda medel från anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, ap 3 (utg.omr. 9).

Inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet

Uppdrag till Kriminalvården och elva andra myndigheter (Fi2020/02991). Uppdraget samordnas av Skatteverket och ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Uppdrag till Kriminalvården och elva andra myndigheter (Ju2020/02483). Uppdraget samordnas av Polismyndigheten och ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Demokratistärkande insatser på anstalter och häkten

Uppdrag inom ramen för regeringens satsning Demokratin 100 år om att utveckla och genomföra utbildningsinsatser för intagna på anstalter och häkten (Ku2020/00468). Slutredovisning ska ske till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2022. Kriminalvården får för genomförandet använda medel från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap 11 (utg.omr. 1).

Fortsatt utveckling av modellen för inslussning

Kriminalvården ska fortsätta utveckla arbetet med inslussning inför en bredare spridning av modellen. Inom ramen för utvecklingsarbetet ska särskilt fokus riktas mot insatser för unga dömda. Minst ett av de av Polismyndigheten utpekade särskilt utsatta områdena ska omfattas. Kriminalvården ska redovisa uppdraget till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 17 maj 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården10 504 290
ap.1Kriminalvården (ram)10 504 290

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för bidrag till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän.

2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 34 624 150 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1313 4483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 780 000
Räntekontokredit988 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25870 691
2021-02-25870 691
2021-03-25870 691
2021-04-25870 691
2021-05-25870 691
2021-06-25870 691
2021-06-288 000
2021-07-25878 691
2021-08-25878 691
2021-09-25878 691
2021-10-25878 691
2021-11-25878 691
2021-12-25878 689
Summa10 504 290
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragverksamhet
Arbetsdrift00114 000114 00000
Praktisk arbetsträning0010 00010 00000
Måltider0011 00011 00000
Summa00135 000135 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och praktisk arbetsträning

För arbetsdriften ska direkta kostnader till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För den praktiska arbetsträningen ska avgifterna delfinansiera verksamheten.

Måltider

För måltider som myndigheten tillhandahåller mot avgift ska avgifterna beräknas till full kostnadstäckning. 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och praktisk arbetsträning

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och den praktiska arbetsträningen. Inkomsterna från arbetsdriften och den praktiska arbetsträningen får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslag 1:6 Kriminalvården.

Måltider

Kriminalvården får mot avgift tillhandahålla måltider. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska redovisas mot anslag 1:6 Kriminalvården

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras135 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Lundberg








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet
Riksdagen, justitieutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Övervakningsnämnderna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:12, 2021-06-23

Diarienummerförteckning

Ju2021/02430 (delvis)
Ju2021/01097
Ju2020/02534
Ju2020/04146