Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:32

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03165
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 21 februari 2022 till regeringen (Utbildningsdepartementet), om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:


1. antal studenter,


2. antal helårsstudenter,


3. antal helårsprestationer,


4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,


5. efterfrågan på högskolans utbildningar, och


6. ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.


För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.


Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 837 214
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)2 061 304
ap.1.1Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ram)1 073 276
ap.1.2Forskning och utbildning på forskarnivå (ram)988 028
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)109 526
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)784 249
ap.3.1Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ram)640 036
ap.3.2Forskning och utbildning på forskarnivå (ram)144 213
ap.5Ersta Sköndal Bräcke högskola AB (ram)135 704
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (ram)7 191
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)13 326
ap.8Ericastiftelsen (ram)7 997
ap.9Enskilda Högskolan Stockholm AB (ram)22 323
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)6 640
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)106 801
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)100 714
ap.13Beckmans skola AB (ram)33 397
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)439 021
ap.15Akademi för Ledarskap och Teologi (ram)9 021

Villkor för anslag 2:63

ap.1.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

2 600 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021.

Särskilda åtaganden

I beloppet ingår ett bidrag på 6 859 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning.

ap.1.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

I bidraget ingår medel enligt Handelshögskolan i Stockholms avtal med staten som gäller fr.o.m. den 1 januari 2010.

I bidraget ingår 3 456 000 kronor för utbildning på avancerad nivå vilket motsvarar ytterligare 62 helårsstudenter och 2 767 000 kronor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vilket motsvarar ytterligare 50 helårsstudenter. 

I bidraget ingår  19 200 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

2 600 000 kronor tillförs för att anordna sommarkurser under 2021.

ap.3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.5 Ersta Sköndal Bräcke högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal Bräcke högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 301 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter, dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

I bidraget ingår även 5 228 000 kronor för utbyggnad av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vilket motsvarar ytterligare 46 helårsstudenter varav 5 helårsstudenter på avancerad nivå och 8 helårsstudenter i form av kortare kurser.

I bidraget ingår även  12 475 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

I bidraget ingår medel enligt Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens avtal med staten som gäller fr.o.m. den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

I bidraget ingår 1 962 000 kronor för en utbyggnad av utbildningen vid Johannelunds teologiska högskola, vilket motsvarar ytterligare 37,5 helårsstudenter för utbildning i teologi.  

I bidraget ingår  1 290 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

I bidraget ingår även  788 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I bidraget ingår även  286 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.9 Enskilda Högskolan Stockholm AB

Kammarkollegiet ska till Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

I bidraget ingår medel enligt Enskilda Högskolan Stockholm AB:s (svb) avtal med staten som gäller fr.o.m. den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tilldelas Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 102 helårsstudenter för utbildning i teologi.

I bidraget ingår 5 000 000 kronor för en utbyggnad av den utbildning som ges i samarbete med Sankt Ignatios, vilket motsvarar ytterligare 92 helårsstudenter för utbildning i teologi. 

I bidraget ingår även 3 888 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

520 000 kronor tillförs för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

I bidraget ingår även  1 200 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I bidraget ingår 4 512 000 kronor för utbyggnad av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vilket motsvarar ytterligare 40 helårsstudenter varav 4 helårsstudenter på avancerad nivå och 8 helårsstudenter i form av kortare kurser.

I bidraget ingår även  8 656 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget ingår 4 680 000 kronor för utbyggnad av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vilket motsvarar ytterligare 41 helårsstudenter varav 11 helårsstudenter på avancerad nivå och 6 helårsstudenter i form av kortare kurser.

I bidraget ingår även  8 492 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

867 000 kronor tillförs för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå. Bidraget avser 123 helårsstudenter.

I bidraget ingår även   1 468 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 ska Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping belastas med mervärdesskatt på ett konkurrensneutralt sätt i jämförelse med de statliga universiteten och högskolorna.

Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping har rätt att rekvirera ersättningen för den ingående mervärdesskatten från Kammarkollegiet. Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Akademi för Ledarskap och Teologi

Kammarkollegiet ska till Akademi för Ledarskap och Teologi för Örebro Teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar. För de tillkommande medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar under andra halvåret 2021.

I bidraget ingår medel enligt Evangeliska Frikyrkans avtal med staten som gäller fr.o.m. den 14 oktober 1993. Den 1 juli 2017 togs examenstillstånden för Örebro Teologiska högskola över av Akademi för Ledarskap och Teologi (tidigare Evangeliska frikyrkan). Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Akademi för Ledarskap och Teologi medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

I bidraget till Akademi för Ledarskap och Teologi ingår 1 962 000 kronor för en utbyggnad av utbildningen vid Örebro Teologiska högskola, vilket motsvarar 37,5 helårsstudenter för utbildning i teologi.

I bidraget ingår även  1 530 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

520 000 kronor tillförs för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 017
ap.29Särskilda medel - del till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 017
ap.29.1Idébanksmedel (ram)1 017

Villkor för anslag 2:65

ap.29.1 Idébanksmedel

Sveriges lantbruksuniversitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.20Inget0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.14113 2183 %0
ap.150Inget0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.29.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2585
2021-02-2585
2021-03-2585
2021-04-2585
2021-05-2585
2021-06-2585
2021-07-2585
2021-08-2585
2021-09-2585
2021-10-2585
2021-11-2585
2021-12-2582
Summa1 017
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:65 ap.29.1Idébanksmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Universitetskanslersämbetet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb)
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer