Miljödepartementet


Regeringsbeslut
14

2021-06-23
M2021/01249
(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143), prop. 2020/21:99 utg.omr. 20, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).  

Med anledning av riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för 2021 ökas anslaget 1:17 Klimatpremier med 100 000 000 kronor. Ändringen innebär att stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon får genomslag genom att medel kan fördelas också för stöd till eldrivna lastbilar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:17

Klimatpremier (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet220 000
ap.1Klimatpremier (ram)220 000
Disponeras av Trafikverket50 000
ap.2Eko-bonus (ram)50 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Klimatpremier

Anslagsposten får användas för att främja introduktionen av elbussar, ellastbilar och andra miljölastbilar samt eldrivna arbetsmaskiner på marknaden. Villkoren för anslagsposten regleras i förordningen (2016:836) om elbusspremie samt förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. Av anslagsposten får högst 80 000 000 kronor användas för premier till elbussar. Av anslagsposten får 100 000 000 kronor användas för premier till eldrivna lastbilar för att underlätta satsningen på regionala elektrifieringspiloter. Energimyndigheten får använda högst 1 300 000 kronor för sina administrativa kostnader för uppgiften.

ap.2 Eko-bonus

Anslagsposten får användas för miljökompensation i enlighet med förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Trafikverket får använda högst 500000 kronor för sina administrativa kostnader för uppgiften.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:17 Klimatpremier
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:17 Klimatpremier
ap.1140 00080 00044 00016 0002024
ap.245 00045 000002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden i tabellen är indikativa.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Petter Dahlin