Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2021-06-23
N2021/01968
N2021/01910 (delvis)
N2020/02463
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Skogsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132, prop. 2020/21:99 utg.omr. 23, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Skogsstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom skogssektorn.

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten bistår Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att implementera skogsprogrammet samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för detta arbete.

Naturvårdande skötsel

Skogsstyrelsen ska för formellt skyddade skogar som Skogsstyrelsen ansvarar för redovisa den naturvårdande skötsel som genomförts samt behovet av naturvårdande skötsel.

Olika skogsbruksmetoder

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att analysera och utveckla olika metoder för skogsbruk, t.ex. hyggesfritt skogsbruk, samt hur myndighetens arbete med rådgivning om olika typer av skogsbruk har utvecklats. Skogsstyrelsen ska även redovisa en bedömning av hur stora arealer av de olika brukningstyperna som finns i det svenska skogsbruket. 

Ökad tillgång till hållbar biomassa

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser som myndigheten har gjort för att bidra till att en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen kan öka, inom ramen för att de nationella miljömålen nås.

Ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald

Skogsstyrelsen ska redovisa hur de utifrån sitt instruktionsenliga uppdrag har bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald (Convention om Biological Diversity, CBD).

It-incidenter

Skogsstyrelsen ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Långsiktig funktionell miljöhänsyn

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att utveckla uppföljning av miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder som gör det möjligt att analysera och följa upp miljöhänsynens varaktighet.

Ekosystemtjänster

Skogsstyrelsen ska redovisa vilka insatser som är möjliga för att förbättra status på identifierade ekosystemtjänster i skogen som har måttlig eller otillräcklig status.

Värna äganderätten

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att värna äganderätten för skogsägare.

3

Uppdrag

1. Bekämpning av skogsskador

Skogsstyrelsen ska ta fram en långsiktig plan för sitt arbete med att förebygga skogsskador orsakade av stormar, bränder och torka, liksom att övervaka och bekämpa skador orsakade av växtskadegörare samt klövvilt m.m. I planen bör det beaktas att klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador samt att betesskadorna orsakade av klövvilt ligger kvar på alltför höga nivåer. Hänsyn bör tas till att dessa skador påverkar såväl skogens tillväxt som den biologiska mångfalden. Möjligheten för förebyggande åtgärder och metoder som gör att skogsskador och kostnader i ett tidigt skede kan undvikas bör särskilt beaktas. Arbetet ska göras i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och andra berörda myndigheter och intressenter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2021.

2. Granbarkborre

Skogsstyrelsen ska fortsätta förstärka kapacitetsuppbyggnad med särskilt fokus på bekämpning av granbarkborre, inklusive förebyggande arbete. Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre. Skogsstyrelsen ska fortsätta arbetet med att sprida information om bekämpningsåtgärder och på andra sätt underlätta för skogsägare. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

3. Förenklingspaket för skogsbruket

Skogsstyrelsen ska, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra åtgärder som ger konkreta förenklingar för företagare och är tillitsskapande i bemötande och service vilket bidrar till en hållbar näringslivsutveckling. Åtgärderna ska effektivisera skogsägarens kontakter med Skogsstyrelsen och andra myndigheter samt erbjuda bättre och enklare beslutstöd som främjar ett aktivt och hållbart skogsbruk, så att det blir enklare att nå skogspolitikens produktions- och miljömål. Åtgärderna ska även på ett effektivt och användarvänligt sätt ta tillvara möjligheterna med digitala data och utvecklat kartmaterial. Exempel på åtgärder som kan genomföras är att utreda möjligheter till mer effektiv och snabbare handläggning av ärenden samt att arbeta med förbättrad service för skogsägare, inklusive fortsatt arbete med en gemensam inlämningsfunktion. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i två steg med en delredovisning senast den 15 oktober 2021 och en slutredovisning senast den 15 februari 2023.

4. Nationell bioekonomistrategi

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och därtill knutna handlingsplaner. I propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) aviserar regeringen att man avser att ta fram en svensk bioekonomistrategi tillsammans med de gröna näringarna inklusive fiskerinäringarna som bidrar till ökad tillgång till biomassa och sysselsättning i hela landet och skapar miljö- och klimatnytta. Bioekonomistrategin kompletterar regeringens strategi för cirkulär ekonomi och ska vara väl förankrad i vetenskaplig kunskap. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

5. Fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Skogsstyrelsen ska under 2021 och 2022 fortsätta arbetet i enlighet med uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden (N2020/01767). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2022 och 2023.

6. Härjedalsförhandlingarna

Skogsstyrelsen ska fortsätta förvalta de avtal som upprättats som ett resultat av Härjedalsförhandlingarna gällande renbete på vinterbetesmarker och åretruntmarker. Skogsstyrelsen ska fortsätta bistå berörda myndigheter i arbetet. Skogsstyrelsen ska redovisa sina insatser till Länsstyrelsen i Jämtlands län senast den 15 september 2021.

7. Återvätning

Skogsstyrelsen ska förstärka rådgivningen till skogsägare vad gäller att återväta tidigare dikade eller torrlagda våtmarker i syfte att öka andelen. Sådana satsningar som syftar till att återfå en naturlig hydrologisk och ekologisk status som bidrar till en eller flera av ekosystemtjänsterna minskade växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, minskad övergödning eller förbättrad vattenbalans.

8. Prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för 2021−2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till regeringen (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket, anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet, anslagspost 3 Nationellt skogsprogram och anslagspost 4 Naturnära jobb.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Skogsstyrelsens pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen534 190
ap.1Förvaltningskostnader (ram)534 190
Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 000
ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas till Skogsstyrelsens förvaltningsutgifter.

ap.2 Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning.

ap.3 Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen725 073
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)32 673
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)558 400
ap.3Nationellt skogsprogram (ram)22 000
ap.4Naturnära jobb (ram)112 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. 

Skogsstyrelsen ska i fråga om statligt stöd till näringslivet i sin verksamhet med informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser tillämpa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Skogsstyrelsen.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslagsposten får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Av anslaget bör minst 41 700 000 kronor användas för områdesskydd för att värna äganderätt till skog.

Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av myndigheten i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Av anslagsposten får Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd täckas med högst 22 000 000 kronor.

ap.3 Nationellt skogsprogram

Av anslagsposten får 19 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att genomföra åtgärder inom ramen för det nationella skogsprogrammet, N2019/03247. 

Därutöver får medel till nationellt skogsprogram användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Naturnära jobb

Av anslagsposten får 112 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.116 3583 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.216 75246 9240
ap.30Inget0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Insatser för skogsbruket
1:2 ap.41:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.145 00025 00015 0005 0002024
ap.235 00023 0009 0003 0002024
ap.35 0004 0001 00002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifter i tabellen om infrianden är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar135 000
Räntekontokredit100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2544 516
2021-02-2544 516
2021-03-2544 516
2021-04-2544 516
2021-05-2544 516
2021-06-2544 516
2021-07-2544 516
2021-08-2544 516
2021-09-2544 516
2021-10-2544 516
2021-11-2544 516
2021-12-2544 514
Summa534 190
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader
Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25833
2021-02-25833
2021-03-25833
2021-04-25833
2021-05-25833
2021-06-25833
2021-07-25833
2021-08-25833
2021-09-25833
2021-10-25833
2021-11-25833
2021-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet
Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2583
2021-02-2583
2021-03-2583
2021-04-2583
2021-05-2583
2021-06-2583
2021-07-2583
2021-08-2583
2021-09-2583
2021-10-2583
2021-11-2583
2021-12-2587
Summa1 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster-19 5920130 000130 0000-19 592
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet6 756-4 0008 0009 000-1 0001 756
Tjänsteexport109-1091 5001 50000
Skogliga tjänster3 417065 00066 500-1 5001 917
Summa-9 310-4 109204 500207 000-2 500-15 919
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-2703003000-27
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Utgifter inom området Arbetsmarknadsrelaterade tjänster som inte finansieras av avgifter får finansieras med anslag 1:2 Insatser förskogsbruket ap.4 Naturnära jobb.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Anna Elworth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Miljödepartementet, NM, KL och V
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Arbetsförmedlingen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet