Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2021-05-12
A2021/01137
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2020/21:1 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 2020/21:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Diskrimineringsombudsmannen. 

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Myndigheten ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter redovisa de insatser som myndigheten genomfört inom ramen för uppdraget samt en bedömning av uppnådda resultat. Myndigheten ska även redovisa vilka insatser som har koordinerats och genomförts tillsammans med övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten sammankallande myndighet.

3

Uppdrag

Kunskapslyft för barnets rättigheter

Diskrimineringsombudsmannen ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen ska analysera behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i sin verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen ska, utifrån analysen, förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom ramen för myndighetens uppdrag. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen.

Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnets rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i sin verksamhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

 

Lägesbeskrivning av situation för intersexpersoner

Diskrimineringsombudsmannen ska lämna en lägesbeskrivning av situationen för intersexpersoner ur ett diskrimineringsperspektiv. Lägesbeskrivningen ska tas fram i dialog med organisationer i civila samhället och berörda myndigheter och även innehålla en internationell utblick. I uppdraget ingår även att ta del av och i förekommande fall sammanställa relevant forskning och annan kunskap inom området. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 150 000 kronor från anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap. 7 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

- 5 februari

- 29 april

- 30 juli

- 25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen127 863
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)127 863
Disponeras av Kammarkollegiet693
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)693

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Anslagsposten får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningsutgifter.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden mot diskriminering.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finansieras även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.13 8353 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 500
Räntekontokredit8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 655
2021-02-2510 655
2021-03-2510 655
2021-04-2510 655
2021-05-2510 655
2021-06-2510 655
2021-07-2510 655
2021-08-2510 655
2021-09-2510 655
2021-10-2510 655
2021-11-2510 655
2021-12-2510 658
Summa127 863
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Märta Stenevi
Dzenana Edhemovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret