Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2021-06-23
N2021/01952
N2021/01910 (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 19, bet. 2020/21:NU2, rskr. 2020/21:130, prop. 2020/21:99 utg.omr. 19, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21: 385).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket1 818 524
ap.2ERUF 2014–2020 - Tillväxtverket (ram)1 818 524

Villkor för anslag 1:3

ap.2 ERUF 2014–2020 - Tillväxtverket

Anslagsposten får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2014–2020 såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet inklusive React-EU under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland
02 Mellersta Norrland
03 Norra Mellansverige
04 Stockholm
05 Östra Mellansverige
06 Västsverige
07 Småland och Öarna
08 Skåne-Blekinge
09 Nationellt

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.290 926Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.22 500 0001 500 0001 000 00002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen som avser infriade åtaganden är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Gotlands kommun
regionerna