Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2021-04-22
Ku2021/00966 (delvis)
Ku2021/01181
Ku2021/01188
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 13:1 inom utgiftsområde 17 kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21KrU:1, rskr. 2020/21:106, prop. 2020/21:84 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:204, prop. 2020/21:121 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:231).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 13:1 Stöd till idrotten (prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:251).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 och den 26 februari 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag. Ändringen innebär att anslagsposten 9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet ökas med 1 020 000 000 kronor och att förändrade villkor för anslagsposten beslutas. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 321 811
ap.1Etablering (ram)32 000
ap.3Bidrag till internationellt samarbete m.m. (ram)2 000
ap.4Insatser mot dopning (ram)44 000
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)22 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)43 000
ap.7Särskild satsning på idrott och motion (ram)579 000
ap.9Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet (ram)2 599 811

Villkor för anslag 13:1

ap.1 Etablering

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats för den särskilda satsningen på nyanländas etablering.

ap.3 Bidrag till internationellt samarbete m.m.

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

ap.4 Insatser mot dopning

Kammarkollegiet ska utbetala 2 000 000 kronor till Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Kammarkollegiet ska utbetala 42 000 000 kronor till Antidopingstiftelsen efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats som bidrag till Centrum för idrottsforskning för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

ap.7 Särskild satsning på idrott och motion

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Av medlen har 525 miljoner kronor beräknats för den särskilda satsningen Idrottslyftet.

Av medlen har 40 miljoner kronor beräknats för idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen, i enlighet med satsningen på samling för daglig rörelse.

Av medlen har 14 miljoner kronor beräknats för särskilda insatser för idrott i segregerade områden.

ap.9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel av 1 244 811 000 kronor per kvartal och ett engångsbelopp om 335 000 000 kronor samt ytterligare ett engångsbelopp om 1 020 000 000 kronor.

I anslagsposten har medel beräknats för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft, ett kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang, administration, förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics samt insatser för äldres idrottande.

Av medlen har 335 000 000 kronor samt ytterligare 1 020 000 000 kronor beräknats för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Fördelningen ska utgå från verksamhetens behov och förutsättningar samt särskilt beakta barn- och ungdomsidrotten. Av de medel som tillförs genom detta beslut ska minst 220 000 000 kronor användas för att underlätta uppstart av idrottsverksamhet.

Sveriges Riksidrottsförbund ska avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
13:1 Stöd till idrotten
ap.10Inget0
ap.3160Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Tomas Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan
Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Antidopingstiftelsen
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
Sveriges Olympiska Kommitté
Sveriges Riksidrottsförbund