Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2021-04-22
Ku2021/00966 (delvis)
Ku2021/01181 (delvis)
Ku2021/01184
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106, prop. 2020/21:84 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:204, prop. 2020/21:121 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:231).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet (prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:251).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020, den 28 januari 2021 och den 26 februari 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens kulturråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Av redovisningen ska följande framgå

Kultur i hela landet

Statens kulturråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Kultursamverkansmodellens bidragsgivning

Statens kulturråd ska redovisa kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. 

Bidragsgivning till civila samhällets aktörer

Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.


Medverkans- och utställningsersättning

Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten arbetar med att främja förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar, nationellt och internationellt, samt göra en bedömning av resultatet av dessa insatser.

Samordning av uppgiftsinsamling rörande officiell statistik

Statens kulturråd ska redogöra för hur myndigheten samråder med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska redovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Konsekvenser av det nya coronaviruset

Statens kulturråd ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av det nya coronaviruset har haft för myndighetens resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

Utveckling av bidraget Skapande skola

Statens kulturråd ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att Skapande skola ska nå fler barn och ungdomar, i linje med de rekommendationer som framförs i myndighetens rapport Översyn av skapande skola: En analys av bidragets utvecklingsbehov (Ku2019/01974/KO).

2

Organisationsstyrning

Nationellt kulturskolecentrum

Nationellt kulturskolecentrum är en del i Statens kulturråd och utgör ett särskilt center för kulturskolefrågor. Centret har i uppdrag att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. I uppdraget ingår också att ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Till centret ska en särskild referensgrupp kopplas. Statens kulturråd ska samverka med berörda aktörer i frågor som rör den kommunala kulturskolan. Statens kulturråd ska även i fråga om kulturskolecentrum inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk. 

3

Uppdrag

Prognoser 2021–2024

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

 • 5 februari,

 • 29 april,

 • 30 juli och

 • 25 oktober.

Publiceringsplan

Statens kulturråd ska till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021 ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

Uppföljning av krisstöd med anledning av det nya coronaviruset

Statens kulturråd ska göra en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med anledning av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska även innefatta en analys av myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i årsredovisningen och budgetunderlaget.

En uppföljning av det statliga krisstöd som regionerna fördelat till verksamheter inom kultursamverkansmodellen ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) den 15 juni 2021.

Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttningar i årsredovisningen redovisa resultatet av myndighetens arbete. 

Kreativa Europa 2021-2027

Statens kulturråd är svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2021-2027 och kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2021. Statens kulturråd ska senast den 31 maj 2021 till regeringen (Kulturdepartementet) lämna en slutredovisning för föregående programperiod 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Statens kulturråds insatser. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppgift verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och regioner.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten har tagit fram. Statens kulturråd ska vidare fortsatt vidareutveckla och utvidga Bokstart till fler regioner och satsningen ska som tidigare vara kopplad till förskolan. 

Statens kulturråd ska genomföra informationsinsatser riktade till föräldrar om vikten av tidig språkstimulans. Vid genomförande av uppdraget ska Statens kulturråd inhämta kunskaper och erfarenheter Statens skolverk och Socialstyrelsen.

Förbereda inrättandet av ett läsråd

Statens kulturråd ska förbereda inrättandet av ett läsråd inom myndigheten. I uppdraget ingår att föreslå former för hur läsrådet ska organiseras och följas upp. Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet. Läsrådet ska bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska vidare ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet. Läsrådet bör utgöras av ett antal ledamöter t.ex. från andra berörda myndigheter, däribland Statens skolverk, universitet och högskolor, civila samhället och näringslivet. Läsrådet ska utses av regeringen.

Statens kulturråd ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk och andra berörda aktörer, civilsamhälle och näringsliv samt erfarenheter från andra länder i Norden samt från Tyskland. Uppdraget samt förslag till budget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2021.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier

Statens kulturråd ska genomföra en satsning 2021-2023 på ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier. Satsningen syftar till att bidra till kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Satsningen ske genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten. Uppdraget ska genomföras efter inhämtande av synpunkter från Kungl. biblioteket och Sveriges Kommuner och Regioner och andra berörda aktörer. Statens kulturråd ska särskilt beakta erfarenheter från Kungl. bibliotekets kompetensutvecklingsinsats Digitalt först. Statens kulturråd ska lämna en redovisning av satsningen till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2024. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2022.

Stärkta bibliotek

Statens kulturråd ska genomföra en satsning 2021–2023 för en stärkt biblioteksverksamhet i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Satsningen ska genomföras i dialog med Kungl. biblioteket utifrån nationella strategiska överväganden och i dialog med andra berörda aktörer. Statens kulturråd ska lämna en redovisning av satsningen till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2024. En delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2022.

Det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur

Statens kulturråd ska, utifrån myndighetens arbete med nationella minoriteter, redovisa vilka fortsatta insatser som bedöms vara angelägna att vidareutveckla för att nå målet för minoritetspolitiken samt strategin för romsk inkludering (skr. 2011/12:56).

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Statens kulturråd ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022. 

Uppföljning av avtalet om medverkans – och utställningsersättning

Statens kulturråd ska göra en uppföljning av efterlevnaden och tillämpningen av avtalet om medverkans- och utställningsersättning bland statliga och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Statens kulturråd ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Statens kulturråd ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Statens kulturråd ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Stärkt biblioteksverksamhet i hela landet 2018–2020

Regleringsbrev för 2018Statens kulturråd ska lämna en redovisning av satsningen till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020, samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021-2023.

Fi2018/01701

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2019 och 2020 samt att fortsatt ta emot personer med funktonsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2021-2023.

A2018/00925

A2020/2583

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021
Uppdrag att slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020.N2014/2501/RTRedovisning av insatserna ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021
Uppdrag att följa upp och kartlägga arrangörsledets förutsättningar inom samtliga konstarter.Regleringsbrev för 2020Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2021
Uppdrag att inom ramen för myndighetens uppföljningsansvar av kultursamverkansmodellen se över hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven.Regleringsbrev för 2020Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2021
Uppdrag att lämna en slutredovisning av Kreativa Europa för hela programperioden 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Statens kulturråds insatser.Regleringsbrev för 2020Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021 till regeringen (Kulturdepartementet)
Uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), med fokus på lika möjligheter att delta i kulturlivet.
Regleringsbrev för 2020Uppdraget att redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2021

Breddad rekrytering

Statens kulturråd ges i uppdrag att vara ett nav för erfarenhetsutbyte gällande breddat professionellt deltagande i kultursektorn.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd67 099
ap.1Statens kulturråd (ram)67 099

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Anslaget får användas för Statens kulturråds förvaltningsutgifter. Högst 10 000 000 kronor får användas för driften av ett särskilt center för kulturskolefrågor. Högst 10 000 000 kronor får användas för att inrätta ett läsråd.

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd2 327 805
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)1 875 545
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)102 260
ap.9Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet (ram)150 000
ap.11Bidrag till kulturskolor (ram)200 000
Disponeras av regeringen22 000
ap.16Bidrag till allmän kulturverksamhet - Regeringens disposition (ram)22 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Anslagsposten ska användas för stöd enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Bidrag ska även lämnas enligt

 • förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (högst 300 000 000 kronor).

Anslagsposten ska även användas till

 • särskilda insatser inom kulturområdet i syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet

 • aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang,

 • insatser för att stödja kulturlivets internationalisering genom att beakta aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet med anledning av det nya coronaviruset, 
 • särskilda insatser för att främja att kulturevenemang ska kunna ske på ett smittskyddssäkert sätt, i syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset

Vid användningen av anslag enligt de fyra punkterna ovan ska myndigheten särskilt prioritera aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn. 

Anslagsposten ska därutöver användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning, 
 • centrumbildningar (minst 5 000 000 kronor ) bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 300 000 kronor),
 • Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) och European Union Youth Orchestra,
 • nationell samordnare av fristadssystemet,
 • nationell samordning av yrkesintegrationsprojektet Konsten att delta,
 • samordning av det kulturpolitiska konventet Folk och kultur,
 • insatser för att stärka musikexport genom Export Music Sweden (minst 1 000 000 kronor),
 • ett läsfrämjande lyft för folkbibliotekarier (15 000 000 kronor).

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 30 000 000 kronor, för administration, genomförande, främjande och uppföljning av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 39 419 672 kronor användas till Teateralliansen, 20 237 533 kronor till Dansalliansen och 42 602 795 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att säkra antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska senast den 15 maj 2021 inkomma med årsredovisning till regeringen (Kulturdepartementet).

ap.9 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 000 000 kronor.

ap.11 Bidrag till kulturskolor

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till aktörer som bedriver undervisning med nationell spetskompetens där barn och unga kan fördjupa sig inom ett visst konstnärligt uttryck eller ett musikinstrument. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd201 465
ap.1Skapande skola (ram)201 465

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för barn i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 300 000 kronor.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 707 770
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 707 770
Disponeras av Kungl. biblioteket48 484
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)48 484
Disponeras av Kammarkollegiet1 504
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 504
Disponeras av Tillväxtverket758
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)758
Disponeras av Riksarkivet533
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)533

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, Region Stockholm för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet, Region Stockholm för Stockholms läns museum, Stadsmuseet i Stockholm, Grafikens hus och
 • särskilda utvecklingsbidrag som Region Stockholm och de institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera digitalisering, dans, insatser för att stärka arrangörer samt interregional samverkan.

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma regionernas arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Region Stockholm ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Minst
2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Medel får även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse vad gäller brett utbud av musik av hög kvalitet.

Anslagsposten får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 3 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteksområdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till lånecentrals- och depåbiblioteksverksamhet, nationella digitala bibliotekstjänster riktade mot de nationella minoritetsspråken och andra språk än svenska samt fortsatt drift av Digiteket.

Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor fördelas till en satsning på nationella minoriteters bibliotek enligt regeringens uppdrag (Ku2020/02691).

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till Region Stockholm för hemslöjdskonsulentverksamhet. Statsbidraget lämnas till Region Stockholm vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Region Stockholm, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Region Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd227 614
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)227 614

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
4 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd200 735
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)200 735

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Av anslagsposten ska minst 15 000 000 kronor för att förstärka det läsfrämjande arbetet. Därutöver ska minst 15 000 000 kronor användas för en förstärkning av Bokstart.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska överlämnas till regeringen (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd46 069
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)46 069

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk och

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna,
 • bidrag till Carl Eldhs ateljémuseum med minst 500 000 kronor och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.12 0123 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 349Allt0
ap.22 740Inget0
ap.97 494Inget0
ap.113 331Inget0
ap.160Inget0
1:3 Skapande skola
ap.16 043Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.150 041Inget0
ap.21 454Inget0
ap.420Inget0
ap.514Inget0
ap.640Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.16 828Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.11 382Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.7ram
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

2022
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.130 00015 00015 000
2023
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1167 000137 00030 000
2023
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.140 00035 0005 000
2023
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.114 00014 000

2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar10 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 592
2021-02-255 592
2021-03-255 592
2021-04-255 592
2021-05-255 592
2021-06-255 592
2021-07-255 592
2021-08-255 592
2021-09-255 592
2021-10-255 592
2021-11-255 592
2021-12-255 587
Summa67 099
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Konstnärsnämnden
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Tillväxtverket
Musikalliansen
Region Stockholm